Studiemiddag Schaarse rechten en het bouwrecht

KIVI Zalencentrum, Prinsessegracht 23 te Den Haag
  • Nieuw

Het vraagstuk van de schaarse publieke rechten staat volop in de belangstelling. Ruimte is schaars in Nederland en bij de verdeling ervan kan vaak een beperkt aantal rechten worden toegekend. Dit kan aan de orde zijn bij besluitvorming inzake bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen en inpassingsplannen met gebruiksruimte, maar ook bij de verdeling van gebruiksruimte in het milieurecht.

Op 2 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2927) heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat bij de verdeling van schaarse publieke rechten het beginsel van gelijke kansen in acht moet worden genomen. Sindsdien is het onderwerp in de rechtspraak veelvuldig aan de orde geweest. Op 19 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:4198) heeft de Afdeling de vraag of bij een ruimtelijk besluit sprake is van schaarse publieke rechten in beginsel ontkennend beantwoord. Volgens de A-G kan dit in bepaalde gevallen echter anders zijn (ECLI:NL:RVS:2018: 1847). Het vraagstuk van de verdeling van schaarse rechten raakt aan zowel het omgevingsrecht als aan het aanbestedingsrecht; de regels en beginselen voor een procedure voor de verdeling van schaarse rechten komen immers voort uit het aanbestedingsrecht.

Ingegaan zal worden op de vraag in hoeverre de overheid bij de verdeling van andere schaarse rechten rekening moet houden met regels en beginselen uit het aanbestedingsrecht. In hoeverre dient de overheid in het kader van de verdeling van andere schaarse rechten mededingingsruimte te creëren? En hoe richt je het verdelingsproces dan in vanuit het aanbestedingsrecht bezien?

Aan de hand van de conclusies van de A-G en de tot nu toe gedane jurisprudentie wordt ingegaan op de betekenis van het schaarse rechtenvraagstuk voor het omgevingsrecht. Om welke besluiten gaat het dan, en hoe ga je om met samenlopende besluiten zoals exploitatievergunningen en omgevingsvergunningen waarin aparte regelingen opgenomen zijn? Hoe ver reikt het transparantiebeginsel? Moet je verdelingsregels opnemen in het plan? Wat betekent dat voor de procedure en rechtsbescherming?

Afgesloten wordt met een vooruitblik naar de toekomst. Is de verdeling van schaarse rechten het hete hangijzer van het omgevingsrecht voor de komende jaren? En wat betekent dit alles in het licht van de Omgevingswet (waarin verordeningsbepalingen en regels omtrent functietoedeling in één omgevingsplan komen)?

Startdatum

Dinsdag 6 oktober 2020

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

KIVI Zalencentrum, Prinsessegracht 23 te Den Haag

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

24

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

Rechtsgebieden
, , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding prof. mr. J.M. Hebly over relatie tussen het aanbestedingsrecht en schaarse rechten
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.45 uur inleiding mr. dr. A. Drahmann over de betekenis van schaarse rechten voor (ruimtelijke)
besluiten
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Het IBR heeft het recht haar onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen zoals afgekondigd op 15 maart j.l. van kracht blijven of verscherpt worden en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten blijven. In het geval dat een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online omgeving van het Instituut, wordt een korting van 10% op de prijs in het programmaboekje toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. dr. A. (Annemarie) Drahmann

Universitair hoofddocent Leiden University

prof. mr. J.M. (Jan-Michiel) Hebly

6
oktober
2020
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.