Studiemiddag Energietransitie in de gebouwde leefomgeving: hoe geef ik invulling aan alternatieve warmtevoorziening?

Utrecht Centraal Business & Conference Center B.V. (WTC), Stadsplateau 7 te Utrecht
  • WAARDERING 7,5

De energietransitie is overal, niet in de minste plaats in de gebouwde leefomgeving die goed is voor 1/3 van ons energiegebruik. In 2018 is de gasaansluitplicht voor nieuwbouw komen te vervallen en de komende tientallen jaren zal ook bestaande bouw van alternatieve warmtevoorziening worden voorzien. Het Klimaatakkoord stelt ons voor een enorme opgave waarbij tot 2050 de gehele gebouwde omgeving aangepakt moet worden. Dat betekent in veel gevallen een decentralisatie van energievoorziening, waarbij gemeente, netbeheerder en consument deels andere rollen gaan
vervullen. Rijk en gemeenten lopen over van ambitie en zoeken naar mogelijkheden om de juridische daad bij het woord te voegen.

Het is van groot belang om een goed beeld te krijgen van de transitieopgave en de verschillende strategieën voor de gebouwde leefomgeving. Welk beleid van de Rijksoverheid is er op dit moment en dient dat in plannen en afspraken uitgewerkt te worden? Wat is het tijdpad voor verduurzaming van de gebouwde omgeving via de wijkgerichte aanpak? Hoe geef je vanuit het perspectief van gemeente, corporatie, ontwikkelaar en bouwer invulling aan een alternatieve, duurzame warmtevoorziening?

De overheid stelt dat de regie voor een overgang naar aardgasvrij bij gemeenten ligt. Hoe kan, nu de verplichte aansluiting voor netbeheerders is komen te vervallen en bovendien wordt beoogd dat ook de bestaande bouw op termijn afstapt van aardgas als energievoorziening, de aansluiting op alternatieve warmtebronnen gerealiseerd worden?

Na deze bijeenkomst bent u weer helemaal up-to-date ten aanzien van de belangrijkste aspecten van de energietransitie in de gebouwde leefomgeving.

Startdatum

Donderdag 28 november 2019

Einddatum

Donderdag 28 november 2019

Tijdstip

13.30 - 17.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

Utrecht Centraal Business & Conference Center B.V. (WTC), Stadsplateau 7 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren en adviseurs

Niveau

Verdieping

Rechtsgebieden
,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 14.30 uur inleiding mr. J.J. Karens over het juridische kader voor warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Wat is de stand van zaken m.b.t. tot het Klimaatakkoord? Wat moet er gebeuren, welke bevoegd heden worden er geïntroduceerd? Verhouding tussen RES, Transitievisie warmte en warmtevisies en warmteplannen
14.30 - 15:15 uur inleiding mr. dr. M.A.M. Dieperink over afkoppeling van het gasnet en realisatie van alternatieve warmtevoorziening. Wat is het regulerend kader? Welke alternatieven zijn er en hoe realiseer je die?
15.15 - 15.30 uur pauze
15.30 - 16.15 uur vervolg inleiding mr. dr. M.A.M. Dieperink
16.15 - 17.30 uur inleiding prof. mr. G.A. van der Veen en mr. drs. V.V. Jacobs over geothermie als alternatieve duurzame warmtebron. Welke belemmeringen in de bestaande wet- en regelgeving vertragen de opschaling van geothermie? Wat zijn in dit kader de relevante vergunning- en milieuaspecten?
17.30 - 17.45 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

4

mr. dr. M.A.M. (Marjolein) Dieperink

Advocaat / Partner AKD

mr. drs. V.V. (Veii) Jacobs

Jurist omgevingsrecht/energierecht

mr. J.J. (Jacco) Karens

Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Bouwrecht

prof. mr. G.A. (Gerrit) van der Veen

Advocaat / Partner AKD Hoogleraar milieurecht Rijksuniversiteit Groningen
28
november
2019
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.