Studiedag PAS: hoe kunnen we balanceren tussen stikstofreductie en ruimte voor economische ontwikkelingen?

La Vie Meeting Center Utrecht, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • De PAS-stof werd gelukkig niet 'verstikkend' gepresenteerd
  • Waardering in 2018 met een 8.2

Na een lange juridische procedure, waarin onder meer door het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld werd over de verenigbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met de Habitatrichtlijn, staat met de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) van 29 mei 2019 vast dat het PAS (en de daaraan ten grondslag liggende passende beoordeling) niet als basis kan worden gebruikt om toestemming te geven voor plannen en projecten die (een toename van) stikstofdepositie veroorzaken. Ook de met het PAS verband houdende regelgeving kan daardoor niet langer worden toegepast. De gevolgen van de uitspraken zijn ver strekkend voor alle sectoren, zoals landbouw, infrastructuur, industrie en gebiedsontwikkeling. Het is dan ook van groot belang om u als omgevingsrechtjurist diepgaand te laten informeren over zowel de inhoud van de uitspraken als de consequenties daarvan.

Tijdens de studiedag staan de gevolgen van de uitspraken voor de praktijk centraal. Aan de orde komen vragen als: Zijn er mogelijkheden om het PAS te repareren? Hoe kan een verbetering van de natuurkwaliteit worden bereikt? Wat zijn de alternatieven om ontwikkelingen toch mogelijk te maken? Er wordt daarbij onder andere ingegaan op:
• de gevolgen voor het opstellen van een passende beoordeling
• toepasbare rekenmethodieken
• de beoordeling van wetenschappelijke (on)zekerheid
• oplossingsrichtingen om toestemmingverlening mogelijk te maken, waaronder
   o de mogelijkheden om maatregelen uit het PAS-traject en los van het PAS-traject in de afwegingen te betrekken
   o de ruimte voor externe saldering
   o de ADC-toets
   o (aanscherping van) beleid
   o andere oplossingen
Daarbij is er alle ruimte voor interactie en discussie!

Startdatum

Dinsdag 5 november 2019

Einddatum

Dinsdag 5 november 2019

Tijdstip

09:30 - 16:00

Dagdelen

2

Locatie

La Vie Meeting Center Utrecht, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 495,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 30,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren | Academisch geschoolde adviseurs bij adviesbureaus

Niveau

Verdieping

NOvA punten

5

Soort

Studiebijeenkomsten

Aantal deelnemers

60

Rechtsgebieden
,

09.00 - 09.30 uur ontvangst
09.30 - 11.00 uur inleiding mr. dr. R.H.W. Frins - hoofdpunten uit de PAS-uitspraken en gevolgen voor de praktijk
11.00 - 11.15 uur pauze
11.15 - 13.15 uur inleiding mr. dr. A.A. Freriks - gevolgen voor de praktijk (vervolg)
13.15 - 14.00 uur lunch
14.00 - 16.00 uur inleiding ir. N. Jeurink - ecologische visie op de gevolgen van de PAS-uitspraken

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

5

ir. N. (Niels) Jeurink

Sr. specialist natuurbescherming Tauw

mr. dr. A.A. (Annelies) Freriks

Advocaat / partner ELEMENT Advocaten

mr. dr. R.H.W. (Ralph) Frins

Sr. jurist omgevingsrecht Ministerie van BZK en Research fellow Radboud Universiteit Nijmegen
5
november
2019
 495,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.