Online Studiemiddag Warmtenetten in de gebouwde omgeving

Online, real-time en interactief
  • Nieuw

De energietransitie is overal, niet in de minste plaats in de gebouwde leefomgeving, die goed is voor 1/3 van ons energiegebruik. Het Klimaatakkoord stelt ons voor een enorme opgave waarbij in de periode tot 2050 de gehele gebouwde omgeving aangepakt moet worden om tot een vermindering van het energiegebruik te komen. Dit zal onder meer gerealiseerd worden door een forse toename van het aantal warmtenetten. In deze bijeenkomst staat centraal hoe de ambitieuze toename van het aantal warmtenetten juridisch gezien tot stand zal komen.

In 2018 is de gasaansluitplicht voor nieuwbouw komen te vervallen en de komende tientallen jaren zal ook bestaande bouw van alternatieve warmtevoorziening worden voorzien, hetgeen een grote groei van het aantal warmtenetten met zich mee zal brengen. Dat betekent in veel gevallen een decentralisatie van energievoorziening, waarbij gemeente, netbeheerder en consument deels andere rollen gaan vervullen en andere bevoegdheden krijgen.

Het is allereerst van groot belang om een goed beeld te krijgen van de transitieopgave en de verschillende strategieën voor de gebouwde omgeving. Welk beleid van de Rijksoverheid is er op dit moment en hoe dient dat in plannen en afspraken uitgewerkt te worden? Wat is het regulerend kader voor warmtenetten en hoe komt dat er met de Warmtewet 2.0 uit te zien? Hoe geef je vanuit het perspectief van gemeente, corporatie, ontwikkelaar en bouwer invulling aan een duurzame warmtevoorziening? Welke rol neem je als overheid op je en wanneer moet de aanleg en exploitatie van een warmtenet aanbesteed worden of is er sprake van (geoorloofde) staatssteun? Wat kan een lokale overheid afdwingen als het gaat om alternatieve warmtevoorziening? Hoe worden afnemers van warmte beschermd?

Na deze bijeenkomst bent u weer helemaal up-to-date ten aanzien van de belangrijkste juridische aspecten van warmtenetten in de gebouwde leefomgeving.

Startdatum

Dinsdag 22 september 2020

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 285,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren en adviseurs

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Online cursussen

Rechtsgebieden
, ,

13.30 - 14.15 uur inleiding mr. J.J. Karens over het beleidsmatig kader voor warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Wat is de stand van zaken m.b.t. tot het Klimaatakkoord en de rol van warmtenetten daarin?
14.15 - 15.00 uur inleiding mr. J.J. Karens over warmtetransport en de publiekrechtelijke rol van gemeenten bij warmtenetten; uitfasering aardgaslevering, aansluitplichten en rol van het omgevingsrecht
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur inleiding mr. dr. M.A.M. Dieperink over het huidig wettelijk kader en de uitgangspunten Warmtewet 2, de systematiek en centrale begrippen, de reikwijdte: welke warmtenetten vallen buiten de kavelsystematiek en ‘aanwijzingsprocedure’? (O.a. uitzonderingen lokale systemen <500 aansluitingen/overgangsrecht bestaande warmtenetten), wanneer geen aansluitplicht op warmtenet voor afnemers? (Opt-out/gelijkwaardigheid/Sluisbuurt), de marktordening (de aanwijzing van het warmte(kavel)bedrijf: procedure en verplichtingen), het warmtekavel in het omgevingsplan en tariefregulering

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:
• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen. Uit het Webinar-systeem halen wij uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Het beantwoorden van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus, en wel binnen een week na het volgen van de online cursus. De cursist kan, gedurende die week, de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.

3

mr. dr. M.A.M. (Marjolein) Dieperink

Advocaat / Partner AKD

mr. J.J. (Jacco) Karens

Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Bouwrecht
22
september
2020
 285,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.