Online Studiemiddag Juridische aspecten van versnelling van de woningbouwopgave

Online real-time en interactief
  • Waardering 7,9

De Transitiewet Omgevingswet is op 19 juni 2019 in werking getreden. Deze bijeenkomst biedt gemeenten, marktpartijen en hun (juridisch) adviseurs de mogelijkheid om van de gebruiksmogelijkheden van deze wet kennis te nemen. Nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld, blijft de Transitiewet naar verwachting nog wel enige tijd relevant. De Transitiewet voorziet onder meer in snellere en gemakkelijkere procedures om woningbouw te versnellen. Het biedt voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling belangrijke verbeteringen. Projecten waarbij wordt gewerkt met bestemmingsplan-plus en met bestemmingsplan met verbrede reikwijdte kunnen veel sneller (bij ministeriële regeling) worden aangewezen. In vergelijking tot de vroegere praktijk van aanwijzing per AMvB kan 7 maanden tijdwinst gewonnen worden. Tevens worden de voorwaarden voor aanwijzing versoepeld.

Vooral woningbouwprojecten kunnen hiervan profiteren. Met de Transitiewet ligt nog meer de focus op het experimenteren in voorbereiding op de Omgevingswet. Er zijn inmiddels zoveel experimenteermogelijkheden verschenen, dat het niet eenvoudig is de juiste bij een project te kiezen, om het project eenvoudiger en beter te maken. In deze bijeenkomst wordt u meegenomen in de laatste stand van de experimenten.

Voor de inhoud van woningbouwplannen is de vraag naar middenhuurwoningen en de sturing vanuit de overheid erg belangrijk. Het Amsterdamse 40-40-20 beleid vindt inmiddels in meer gemeenten weerklank. Ingegaan wordt op de mogelijkheden van sturing van de woningcategorieën, en speciaal de middenhuur. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: randvoorwaarden voor versnelling van de woningbouwopgave (de rolverdeling Rijk, provincie en gemeente), het functioneren van de Crisis- en herstelwet ter versnelling van de woningbouwopgave (met name ontwikkelingsgebieden), de betekenis voor versnelling van de Transitiewet (waaronder het projectuitvoeringsbesluit), de versnelling van de woningbouwopgave via het sturen op plancapaciteit, het bestemmen van middenhuur, de rol van de ladder voor duurzame verstedelijking en de kruimelgevallenregeling, versnelde procedures en flexibiliteit in de Crisis- en herstelwet (inclusief ontwerp gewijzigde Crisis- en herstelwet), het voorsorteren op de Omgevingswet en de ruimtelijke aspecten van versnelling woningbouw.

Startdatum

Dinsdag 10 november 2020

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

Online real-time en interactief

Prijs
 285,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren en adviseurs die de juridische ins en outs willen weten van het versnellen van bouwprojecten

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
,

13.30 - 14.30 uur inleiding prof. dr. ir. A.G. Bregman
14.30 - 15.00 uur inleiding mr. A. de Snoo
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding mr. A. de Snoo, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:
• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen. Uit het Webinar-systeem halen wij uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Het beantwoorden van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus, en wel binnen een week na het volgen van de online cursus. De cursist kan, gedurende die week, de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.

3

prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

mr. A. (Arjen) de Snoo

Advocaat DLA Piper
10
november
2020
 285,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.