Studiemiddag Water en gebiedsontwikkeling nu en in de Omgevingswet

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
  • Waardering 8,0

Tijdens deze bijeenkomst wordt een duidelijk overzicht gegeven van de voor gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten relevante regelgeving op het gebied van water. Aandacht zal worden besteed aan de doorwerking van waterrecht en waterbelangen naar de planologische besluitvorming en de betekenis van het ruimtelijk bestuursrecht voor de aanleg en wijziging van waterstaatswerken, zoals de versterking van waterkeringen. Daarbij zal de relevante jurisprudentie aan bod komen en de wijze waarop in de praktijk wordt omgegaan met waterregelgeving bij gebiedsontwikkeling.

Onderwerpen die onder meer aan bod zullen komen zijn: de watertoets, de aanleg en wijziging van waterstaatswerken, uit het waterrecht voortvloeiende beperkingen voor de bouw, de taak- en bevoegdheidsverdeling tussen waterschappen en gemeenten bij gebiedsontwikkeling en bouwgerelateerde lozingen (bijvoorbeeld lozingen uit bronbemaling, proefbronnering en bodemsanering).

De insteek van deze bijeenkomst is vooral ‘juridisch praktisch’. Deelnemers zullen naar huis gaan met een ruime bagage aan kennis omtrent de geldende waterregelgeving en praktische tips hoe daarmee om te gaan in de dagelijkse (bouw) praktijk. Ook zal uitgebreid worden ingegaan op de wijzigingen die de Omgevingswet op de behandelde onderwerpen met zich brengt.

Startdatum

Dinsdag 29 oktober 2019

Einddatum

Dinsdag 29 oktober 2019

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

35

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

Rechtsgebieden

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. dr. F.A.G. (Frank) Groothuijse

Universitair docent omgevingsrecht Universiteit Utrecht
29
oktober
2019
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.