Studiemiddag Milieuonderzoeksverplichtingen bij het bestemmingsplan; waar moet rekening mee worden gehouden?

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
  • Nieuw

Ruimtelijke ordening en milieu zijn door de jaren heen steeds meer met elkaar verweven geraakt. Ontwikkelingen vinden veelal binnen stedelijk gebied plaats, waar ruimte schaars is en allerlei functies effect op elkaar hebben. Milieu- en andere omgevingsaspecten zijn daarmee medebepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden. Als onvoldoende rekening gehouden wordt met milieuaspecten en bijbehorende onderzoeken kan dit vergaande (financiële) consequenties hebben. Anderzijds geldt dat, door het tijdig in beeld brengen van de van belang zijnde milieuaspecten, nagedacht kan worden over creatieve oplossingen om de gewenste ontwikkelingen (alsnog) mogelijk te maken (door bijvoorbeeld milieueisen vast te leggen in het bestemmingsplan). Het is dus belangrijk om te weten om welke milieuonderzoeken het gaat en hoe deze een rol spelen bij (de inhoud van) het bestemmingsplan.

Allereerst wordt ingegaan op de verhouding tussen het bestemmingsplan en de milieunormen. Vervolgens zal uitvoeriger stilgestaan worden bij wettelijke verplichtingen ten aanzien van enkele milieuaspecten en zal meer specifiek op een aantal aspecten (bedrijven en milieuzonering, geluid, geur, luchtkwaliteit en externe veiligheid) ingegaan worden, om zodoende een beeld te krijgen hoe deze aspecten een rol spelen bij de totstandkoming van het bestemmingsplan.

Daarnaast wordt tijdens deze bijeenkomst ingegaan op (de transitie naar) het omgevingsplan onder de Omgevingswet; hoe worden deze milieuaspecten straks geregeld in het omgevingsplan? Welke kansen biedt dit de praktijk? Tijdens deze bijeenkomst wordt ruimte gegeven voor praktijkvoorbeelden en discussie.

Startdatum

Dinsdag 17 december 2019

Tijdstip

13.30 - 17.45 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 410,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

4

Rechtsgebieden
,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 14.15 uur inleiding over milieuaspecten, onderzoeksverplichtingen en het
bestemmingsplan in algemene zin, inclusief milieueffectrapportage
14.15 - 15.15 uur inleiding over bedrijven en milieuzonering, geluid en bestemmingsplannen
15.15 - 15.30 uur pauze
15.30 - 16.45 uur inleiding over externe veiligheid, geur, luchtkwaliteit en bestemmingsplannen
16.45 - 17.30 uur inleiding over de Crisis- en herstelwet en een vooruitblik op het omgevingsplan onder de Omgevingswet
17.30 - 17.45 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

4

mr. R. (Rachid) Benhadi

Advocaat Hekkelman Advocaten
17
december
2019
 410,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.