Online Studiemiddag Milieuonderzoeksverplichtingen bij het bestemmingsplan; waar moet rekening mee worden gehouden?

Online, real-time en interactief
  • Waardering 9,0

Ruimtelijke ordening en milieu zijn door de jaren heen steeds meer met elkaar verweven geraakt. Ruimtelijke ontwikkelingen vinden veelal binnen stedelijk gebied plaats, waar ruimte schaars is en allerlei functies (bijv. wonen, bedrijven, kantoren) effect op elkaar hebben. Milieu- en andere omgevingsaspecten zijn daarmee medebepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden. Als onvoldoende rekening gehouden wordt met milieuaspecten en de daarbij behorende onderzoeken kan dit vergaande (financiële) consequenties hebben.
Maar: door het tijdig in beeld brengen van de van belang zijnde milieuaspecten kan nagedacht worden over creatieve oplossingen om de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen (alsnog) mogelijk te maken (door bijvoorbeeld het vastleggen van milieunormen in het bestemmingsplan). Het is dus belangrijk om te weten om welke milieuaspecten en de daarbij behorende onderzoeken het gaat en hoe deze een rol spelen bij (de inhoud van) het bestemmingsplan.

Tijdens deze bijeenkomst wordt allereerst ingegaan op de verhouding tussen het bestemmingsplan en de milieunormen. Vervolgens zal uitvoeriger stilgestaan worden bij wettelijke verplichtingen ten aanzien van enkele milieuaspecten en zal meer specifiek op een aantal aspecten (bedrijven en milieuzonering, geluid, geur, luchtkwaliteit en externe veiligheid) ingegaan worden, om zodoende een beeld te krijgen hoe deze aspecten een rol spelen bij de totstandkoming van het bestemmingsplan.

Daarnaast wordt tijdens deze bijeenkomst ingegaan op (de transitie naar) het omgevingsplan onder de Omgevingswet; hoe worden deze milieuaspecten straks geregeld in het omgevingsplan? Welke kansen biedt dit de ontwikkelingspraktijk?

Tijdens deze bijeenkomst wordt ruimte gegeven voor praktijkvoorbeelden en discussie.

Startdatum

Donderdag 12 november 2020

Tijdstip

13.30 - 17.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 380,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

4

Soort

Online cursussen

Rechtsgebieden
, ,

13.30 - 14.30 uur inleiding over milieuaspecten, onderzoeksverplichtingen en het
bestemmingsplan in algemene zin, inclusief milieueffectrapportage
14.30 - 15.30 uur inleiding over bedrijven en milieuzonering, geluid, stikstof en bestemmingsplannen
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 16.45 uur inleiding over externe veiligheid, geur, luchtkwaliteit en bestemmingsplannen
16.45 - 17.45 uur inleiding over de Crisis- en herstelwet en een vooruitblik op het omgevingsplan onder de Omgevingswet

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:
• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen. Uit het Webinar-systeem halen wij uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Het beantwoorden van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus, en wel binnen een week na het volgen van de online cursus. De cursist kan, gedurende die week, de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.

4

mr. R. (Rachid) Benhadi

Advocaat Hekkelman Advocaten
12
november
2020
 380,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.