VBR jaarvergadering: Anterieure overeenkomst: ‘Grenzen aan contractsvrijheid?’

De Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, 2514 AP Den Haag

Tijdens de VBR jaarvergadering 2024 staat de anterieure overeenkomst centraal. De wetgever verschaft overheden met publiekrechtelijke regelgeving instrumenten om te sturen op gebieds- en locatieontwikkeling. De praktijk is evenwel dat over het merendeel van de ontwikkelingsopgaves privaatrechtelijke afspraken worden gemaakt in de vorm van een anterieure overeenkomst. De anterieure overeenkomst vormt daarmee de juridische spil in de Nederlandse ontwikkelingspraktijk.

 

Waar bij het sluiten van (anterieure) overeenkomsten in beginsel de contractsvrijheid voorop staat, geldt deze vrijheid niet onverkort voor de contracterende overheid. Dit geldt ook voor diverse onderwerpen die in anterieure overeenkomsten aan de orde zijn. Het preadvies van 2024 brengt de grenzen in beeld van het speelveld waarbinnen afspraken tussen ontwikkelaars en gemeenten kunnen worden gemaakt over in te vullen ontwikkelopgaves. In hoeverre kunnen gemeenten zich verplichten tot medewerking aan een ontwikkelopgave? In welke mate en in welke fase mogen gemeenten kosten verhalen op de initiatiefnemer? Welke afspraken mogen worden gemaakt over de wijze waarop ontwikkelaars invulling geven aan volkshuisvestingsopgaves binnen een gemeente? In hoeverre leidt het Unierecht tot inperking van de mogelijkheden voor ontwikkelaars en gemeenten om in anterieure overeenkomsten afspraken te maken over ontwikkelopgaves? Welke mogelijkheden hebben gemeenten vanuit staatssteunrechtelijk perspectief om financieel bij te dragen? Welke aanbestedingsrechtelijke kaders dienen partijen in acht te nemen? En in hoeverre beperkt het Didam-arrest de bestaande praktijk van het maken van afspraken middels anterieure overeenkomsten?  Tot slot zal aan de orde komen welke gevolgen een eventuele schending van de grenzen van de contractsvrijheid heeft voor de gemaakte afspraken en de nakoming daarvan, een vraagstuk dat sinds het Didam-arrest volop aandacht heeft.

 

Preadviseurs dit jaar zijn: mr. A.M. Ubink (Construct Advocaten), mr. J.J. Hoekstra (Straatman Koster advocaten), mr. T.A. Terlien (Ploum) en mr. dr. A.D.L. Knook (PricewaterhouseCoopers).

Startdatum

Donderdag 12 december 2024

Locatie

De Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, 2514 AP Den Haag

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

150

Doelgroep

Advocaten, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, juridische professionals, Leden van de Vereniging voor Bouwrecht

Niveau

Verdieping

Soort

VBR / VBR-A, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.

Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren.  

http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

Deze bijeenkomst staat alleen open voor iedereen die zich vooraf als deelnemer heeft opgegeven. 

Deelname is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!

Annuleringen kunnen tót 1 december 2024 schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 45,- excl. BTW administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

mr. J.J. (Joost) Hoekstra

Advocaat-Partner Straatman Koster Advocaten

mr. dr. A.D.L. (Allard) Knook

Partner Legal PricewaterhouseCoopers B.V. en Oprichter van het Nederlands Staatssteunnetwerk

mr. T.A. (Tjinta) Terlien

Advocaat Ploum

mr. A.M. (André) Ubink

Advocaat Construct Advocaten
12
december
2024
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.