VBR-A/IBR Cursus Omgevingsrecht

Space to Create, Stationsplein 90 te Utrecht
  • Waardering 7,8

In deze meerdaagse verdiepingscursus (9 dagdelen) worden zowel de grondslagen, de systematiek van het omgevingsrecht en de instrumenten als de werking ervan in de praktijk aan de orde gesteld. Nu de Tweede Kamer al akkoord is gegaan en de Eerste Kamer met betrekking tot 1 januari 2023 onder voorwaarden akkoord gaat komt de Omgevingswet er toch echt aan en is betrouwbare en diepgaande kennis voor iedere professional van groot belang. Deze cursus bereid u goed voor op wat de Omgevingswet voor u gaat betekenen. De cursus zal toegespitst zijn op het nieuwe omgevingsrecht en de overgang van de Wro, Wabo en sectorale wetgeving naar de Omgevingswet.

De volgende onderwerpen komen aan de orde: Uitgangspunten omgevingsrecht en hoofdlijnen van de Omgevingswet, het omgevingsplan, de omgevingsvergunning en het projectbesluit, doorwerking van algemene regels in het omgevingsplan en omgevingsvergunning, milieueffectrapportage, grondbeleid en kostenverhaal, nadeelcompensatie en onrechtmatige overheidsdaad. Centraal staat de regulering van het bouwen en gebruiken in het nieuwe stelsel.

Na het volgen van deze al jaren hoog gewaardeerde IBR klassieker heeft u een diepgaand overzicht en inzicht in het brede gebied van het omgevingsrecht en de werking van de nieuwe Omgevingswet. Een casus over gebiedsontwikkeling zal de rode draad vormen tussen de verschillende onderdelen. Aan de docenten van de verschillende cursusonderdelen wordt de mogelijkheid gegeven om het betreffende onderdeel te behandelen aan de hand van verschillende relevante vragen uit de casus.

De cursus wordt gegeven in de vorm van interactieve hoorcolleges met discussies in combinatie met zelfwerkzaamheid (voorbereiding van de colleges) door de deelnemers.

Startdatum

Woensdag 28 september 2022

Einddatum

Donderdag 8 december 2022

Tijdstip

16.00 - 21.00 uur

Locatie

Space to Create, Stationsplein 90 te Utrecht

Prijs
 3.645,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en diner
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 315,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

minimaal 15, maximaal 30

Doelgroep

Advocaten met tenminste een voltooide stage-opleiding | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen met tenminste drie jaar relevante werkervaring

Niveau

Verdieping, basiskennis op het terrein van het omgevingsrecht wordt verondersteld

NOvA punten

36

Soort

Cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , ,

15.30 - 16.00 uur ontvangst
16.00 - 18.00 uur behandeling cursusonderdeel
18.00 - 19.00 uur diner
19.00 - 21.00 uur behandeling cursusonderdeel

Dag I Woensdag 28 september 2022
Hoofdlijnen en grondslagen van het omgevingsrecht
Inleiding in het stelsel van het omgevingsrecht, in het bijzonder de Omgevingswet. Aan de orde komen: de geschiedenis van het omgevingsrecht, kernbeginselen, reikwijdte, taak- en bevoegdheidsverdeling, verhouding Rijk, provincie en gemeente, beleidsinstrumenten, aspecten van planvorming en vergunningverlening, handhaving.
DOCENT: mr. dr. R. (Rogier) Kegge, Universitair docent afdeling Staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden

Dag II Woensdag 5 oktober 2022
Het omgevingsplan als integratie van decentrale regels voor de fysieke leefomgeving
Opzet, functie en reikwijdte van het omgevingsplan, evenwichtige toedeling van functies aan locaties, soorten regulering en flexibiliteit, waaronder binnenplanse vergunningstelsels, de positie van gemeenteraad, beleidsdoorwerking, interventie en functietoedeling door provincie en Rijk, Europeesrechtelijke vereisten, procedurele vereisten, overgang tijdelijk naar permanent deel.
DOCENT: mr. dr. C.P. (Constantijn) Hageman, Jurist omgevingsrecht/bestuursrecht Ministerie van BZK

Dag III Woensdag 12 oktober 2022
Algemene en decentrale regulering van omgevingskwaliteit
De Omgevingswet integreert regels voor de fysieke leefomgeving, zoals dat wat van origine natuurbeschermingsrecht, erfgoed en milieurecht is. In dit onderdeel staat de doorwerking van milieuregels (Bkl) in het omgevingsplan en de omgevingsvergunning centraal. Daarbij komt ook de verhouding tussen milieuregels voor milieubelastende activiteiten in het Bal en deze instrumenten aan de orde.
DOCENT: mr. J.C. (Jan) van Oosten, Advocaat Stibbe N.V.

Dag IV Woensdag 2 november 2022
Milieueffectrapportage en verdieping milieu: geluid
Dit onderdeel bestaat uit twee componenten. Zowel de milieueffectrapportage voor plannen en besluiten als de normering van geluid onder de Omgevingswet komen aan bod.
DOCENTEN: mr. S.M. (Selma) van Velsen, Zelfstandig adviseur omgevingsrecht en mr. R. (Rachid) Benhadi, Advocaat Hekkelman Advocaten N.V.

Dag V Woensdag 9 november 2022
Natuurbescherming binnen het stelsel van de Omgevingswet
De betekenis van de Omgevingswet voor het stelsel van Natuurbescherming. Ingegaan wordt op planvorming en vergunningverlening.
DOCENT: mr. drs. M.M. (Marieke) Kaajan, Advocaat ENVIR Advocaten B.V.

Dag VI Woensdag 16 november 2022
De omgevingsvergunning en projectbesluit onder de Omgevingswet
Hoofdlijnen en op onderdelen een verdieping van het vergunnings- en toezichtstelsel van de Omgevingswet, inclusief de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit, knip en vergunningvrij bouwen.
DOCENT: mr. I.J. (Ingeborg) Wind-Middel, Advocaat / Partner Van Doorne N.V. en mr. M.G. (Martijn) Kok, Advocaat Van Doorne N.V.

Dag VII Woensdag 23 november 2022
Planrealisatie en grondbeleid
Realisatie van ruimtelijke plannen, samenwerkingsvormen, voorkeursrecht, onteigening en het verhaal van kosten.
DOCENTEN: mr. J.F. (Jan Frans) de Groot, Advocaat Houthoff en mr. J. (Jaap) Hoekstra, Staatsraad / Lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

Dag VIII Woensdag 30 november 2022
Nadeelcompensatie
Planschade en nadeelcompensatie waren voorheen strikt gescheiden stelsels, maar in de recente jurisprudentie is een convergerende tendens zichtbaar. Daarbij staat de regeling in de Omgevingswet en de verhouding tot de Awb centraal. Na afloop van de cursusdag heeft u een overzicht van de systematiek en actuele jurisprudentie over het normaal maatschappelijk risico (omzetdrempels, forfait bij waardevermindering, kortingen), de risicoaanvaarding, het schadebegrip en causaal verband, de schadebegroting en de rol van deskundigen.
DOCENT: mr. dr. J.H.M.(Jonathan) Huijts, universitair docent Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden

Dag IX Donderdag 8 december 2022
Onrechtmatige overheidsdaad
De onrechtmatige overheidsdaad in het omgevingsrecht, waaronder besluitenaansprakelijkheid bij de burgerlijke rechter en de bestuursrechter, toezeggingen en onjuiste informatieverstrekking, de overschrijding van beslistermijnen en toezichthoudersaansprakelijkheid.
DOCENT: mr. dr. B.J.P.G. (Bart) Roozendaal, Advocaat AKD

Na de cursus wordt u een certificaat van deelname toegezonden. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden getekend.

Het is niet mogelijk om op onderdelen van de cursus in te schrijven. Bij overtekening genieten VBR-A leden voorrang. De cursus is verplicht voor VBR-A aspirant-leden. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Het examen is verplicht voor aspirant VBR-A leden. Voor overige deelnemers is het examen facultatief. De kosten voor het deelnemen aan het examen bedragen € 100,- excl. BTW. Het examen bestaat uit een opdracht die u op de laatste cursusdag op 8 december 2022 aan de examenkandidaten zal worden verstrekt. Deelnemers die in aanmerking willen komen voor een diploma, zijn verplicht de opdracht uit te werken. Het diploma wordt uitsluitend uitgereikt als de opdracht met een voldoende is beoordeeld. De uitgewerkte opdracht dient uiterlijk 30 januari 2023 bij de examinator te zijn ingeleverd.

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering kan kosteloos geschieden tot uiterlijk 1 september 2022. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip, is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

36

mr. R. (Rachid) Benhadi

Advocaat Hekkelman Advocaten

mr. J.F. (Jan Frans) de Groot

Staatsraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

mr. dr. C.P. (Constantijn) Hageman

Jurist omgevingsrecht/bestuursrecht Ministerie van BZK

mr. J. (Jaap) Hoekstra

Staatsraad / Lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

mr. J.H.M. (Jonathan) Huijts

Universitair docent, Universiteit Leiden (Afdeling staats- en bestuursrecht)

mr. drs. M.M. (Marieke) Kaajan

Staatsraad Raad van State

mr. dr. R. (Rogier) Kegge

Universitair docent bestuursrecht en omgevingsrecht Universiteit Leiden

mr. M.G. (Martijn) Kok

Advocaat Van Doorne N.V.

mr. J.C. (Jan) van Oosten

Advocaat Stibbe B.V.

mr. dr. B.J.P.G. (Bart) Roozendaal

Advocaat / Partner AKD

mr. S.M. (Selma) van Velsen

Zelfstandig adviseur omgevingsrecht

mr. I.J. (Ingeborg) Wind-Middel

Advocaat / Partner Van Doorne N.V.
28
september
2022
 3.645,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en diner

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.