Studiemiddag Stikstofproblematiek: hoe verder met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering?

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • Nieuw

Op 1 juli jl. is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering en het bijbehorende besluit in werking getreden, evenals de daardoor mogelijk gemaakte bouwvrijstelling. In de Wet zijn concrete resultaatverplichtingen opgenomen voor stikstofdepositie op daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden. Daarnaast moet op grond van de Wet een programma met specifieke bron- en natuurmaatregelen worden opgesteld. De Wet volgt op een aantal ontwikkelingen ten aanzien van stikstof, zoals de Spoedwet aanpak stikstof en het stikstofregistratiesysteem.

De stikstofproblematiek raakt alle sectoren, zoals de landbouw, de bouw en de industrie. Het is dan ook van groot belang om u als (omgevingsrecht)jurist diepgaand te laten informeren over de relevante ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving én de jurisprudentie.

Tijdens deze bijeenkomst komen de uitgangspunten en de betekenis van de Wet en het besluit voor projecten met stikstofdepositie aan de orde. Daarbij wordt nader ingegaan op vragen zoals: voor welke activiteiten die tot een toename van stikstofdepositie kunnen leiden is een vergunning vereist? Hoe werkt het stikstofregistratiesysteem en wanneer kan (extern) gesaldeerd worden? Voor welke activiteiten geldt de bouwvrijstelling?

Er wordt onder andere ingegaan op:
• toepasbare rekenmodellen
• de mogelijkheden voor het opstellen van een ecologische beoordeling
• de beoordeling van wetenschappelijke (on)zekerheid
• mogelijkheden om projecten met stikstofdepositie te kunnen realiseren, waaronder
o mitigatie
o interne saldering
o externe saldering
o ADC-toets
o (aanscherping van) beleid
o andere oplossingen

Daarbij is er alle ruimte voor interactie en discussie!

Startdatum

Donderdag 30 september 2021

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

40

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren | Academisch geschoolde adviseurs bij adviesbureaus

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Rechtsgebieden
, , , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 14.00 uur inleiding mr. dr. R.H.W. Frins over de hoofdlijnen van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering en het daarbij behorende besluit
14.00 - 15.30 uur ir. N. Jeurink over effecten van stikstofdepositie en de noodzaak van en mogelijkheden voor natuurherstel
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 16.45 uur inleiding mr. dr. R.H.W. Frins over mogelijkheden om projecten met stikstofdepositie te realiseren en relevante jurisprudentie
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs, zoals op de website vermeld, toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Voor alle fysieke onderwijsbijeenkomsten die het Instituut voor Bouwrecht organiseert geldt dat op de betreffende locaties de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Op deze locaties wordt veelal extra schoongemaakt en wordt anderhalve meter afstand in acht genomen. Voor meer informatie over het specifieke Corona-beleid kunt u de websites van de betreffende locatie raadplegen. In zijn algemeenheid geldt dat wij van docenten en deelnemers verwachten dat zij de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus in acht nemen.

Concreet betekent dit op locatie:
- Houdt anderhalve meter afstand;
- Was je handen regelmatig;
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig;
- Geen handen schudden;
- Voor veel docenten en deelnemers geldt dat zij voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten een presentielijst moeten ondertekenen. Wij verwachten dat alle docenten en deelnemers hiervoor een eigen pen zullen meenemen;
- Indien voor een deelnemer geldt dat hem of haar door het RIVM wordt geadviseerd om thuis te blijven, gaan wij er vanuit dat dit advies ook wordt opgevolgd.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

3

mr. dr. R.H.W. (Ralph) Frins

Universitair docent algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht Radboud Universiteit Nijmegen

ir. N. (Niels) Jeurink

Sr. specialist natuurbescherming Tauw
30
september
2021
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.