Studiemiddag Reguleren van bouwen: van Wabo en Wro naar de Omgevingswet

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,3

De Omgevingswet zal het reguleren van bouwen en het gebruiken van bouwwerken veranderen. Enerzijds verandert de wijze waarop bouwregels kunnen worden vastgesteld en de inhoud van de regels. Anderzijds treden er veranderingen op in de handhaving van de bouwregels.

In deze bijeenkomst wordt aan de hand van een aantal thema’s (o.a. brede reikwijdte omgevingsplan, techniek van regelgeving, meldingplicht/vergunningplicht, werken met open normen, systematiek vergunningvrij bouwen, handhaving) uitgelegd wat de Omgevingswet gaat brengen met betrekking tot het regelen van de bouwactiviteit in het omgevingsplan. Zoveel mogelijk wordt daarbij een vergelijking gemaakt met de huidige manier van reguleren van bouwactiviteiten. Daarnaast wordt geschetst hoe de omgevingsvergunningplicht voor bouwwerken in het omgevingsplan en de omgevingsvergunningplicht voor de bouwactiviteit in het Besluit bouwwerken leefomgeving zich tot elkaar verhouden. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de wijzigingen die het gevolg zijn van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en hoe dat uitwerkt in de handhavingsopgave voor gemeenten. Basiskennis van Wabo, Wro en Omgevingswet wordt aanwezig verondersteld.

Startdatum

Vrijdag 31 maart 2023

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

40

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

prof. mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer

Hoogleraar omgevingsrecht Radboud Universiteit en Staatsraad advocaat-generaal in de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

mr. ing. B. (Bert) Rademaker

Beleidscoördinator Ministerie van BZK, Rechter-plaatsvervanger Rb. Midden-Nederland
31
maart
2023
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.