Online Studiemiddag Energietransitie in de gebouwde omgeving en het omgevingsrecht 2021

Online, real-time en interactief via chat
  • Nieuw

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een belangrijke beleidsambitie van het Rijk en gemeenten, zowel het vergroten van energie-efficiëntie als het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in de gebouwde omgeving. Deze opgave wordt mede door de instrumenten van het omgevingsrecht gerealiseerd, bijvoorbeeld de regels voor energiebesparing in de utiliteitsbouw, energie efficiëntie en milieuprestatie voor nieuwe bouwwerken (BENG/MPG) en de aansluiting op nutsvoorzieningen, zoals gas en warmte. Daarnaast zal het instrumentarium van het omgevingsrecht zoals dat vanaf 1 juli 2022 zal gelden met de Omgevingswet belangrijk zijn in het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen, zowel op Rijksniveau als voor decentrale overheden.

In deze studiemiddag wordt nader ingegaan op de mogelijkheden die het omgevingsrecht nu en vooral straks onder de Omgevingswet gaat bieden voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Allereerst wordt kort het beleidskader (Klimaatakkoord) en de actuele ontwikkelingen (wetgeving) geschetst. Vervolgens staan we stil bij vragen zoals: Wat is het kader op Rijksniveau voor de energietransitie? Welke instrumenten zijn er op gemeentelijk niveau? Wat is de relatie tot de Regionale Energiestrategie? Kunnen gemeenten strengere eisen stellen of verplichten om duurzame warmte te betrekken of zonnepanelen te installeren of van het gas af te gaan, bijvoorbeeld door maatwerkvoorschriften bij een omgevingsvergunning? Biedt een anterieure overeenkomst over deze onderwerpen mogelijkheden?

Centraal staat een casus aan de hand waarvan onderzocht wordt welke omgevingsrechtelijke instrumenten en regels er gelden voor verduurzaming van nieuwbouw en bestaande bouw.
Na het volgen van deze cursus bent u weer helemaal op de hoogte van de actuele beleidsontwikkelingen en de werking van juridische instrumenten ten aanzien van de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Startdatum

Woensdag 30 juni 2021

Tijdstip

14.00 - 16.30 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief via chat

Prijs
 225,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

2

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

14.00 - 15.00 uur inleiding over opzet en instrumentarium Omgevingswet en algemene regels
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.15 uur vervolg inleiding rol van omgevingsplan en omgevingsvergunning voor decentrale duurzaamheidsdoelen.
16.15 - 16.30 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
• Het webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
• Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De cursist kan de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.
• Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
• Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd.

2

mr. J.J. (Jacco) Karens

Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Bouwrecht en buitenpromovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen
30
juni
2021
 225,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.