Online Studiedag Stikstofproblematiek: hoe kunnen we balanceren tussen stikstofreductie en ruimte voor economische ontwikkelingen?

Online, real-time en interactief
  • Waardering 8,0

Het is inmiddels alweer ruim een jaar geleden dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd was met de Habitatrichtlijn. Sindsdien kan het PAS niet meer als basis worden gebruikt om toestemming te verlenen voor plannen en projecten die (een toename van) stikstofdepositie veroorzaken. In reactie hierop hebben het Rijk en de provincies verschillende stappen gezet om de toestemmingverlening voor activiteiten weer vlot te trekken. Zo werd onder meer de Spoedwet aanpak stikstof vastgesteld en trad het stikstofregistratiesysteem in werking. En daar blijft het niet bij: verdere wijzigingen met betrekking tot wet- en regelgeving liggen in het verschiet.

De stikstofproblematiek raakt alle sectoren, zoals de landbouw, de bouw en de industrie. Het is dan ook van groot belang om u als (omgevingsrecht)jurist diepgaand te laten informeren over de relevante ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving én de jurisprudentie.

Tijdens deze studiedag komen vragen aan de orde als: voor welke activiteiten die tot een toename van stikstofdepositie kunnen leiden is een vergunning vereist? Hoe kan ik nog een toestemming verkrijgen voor een activiteit die tot stikstofdepositie leidt? Moet daarvoor niet eerst een verbetering van de natuurkwaliteit worden bereikt? Hoe kan een dergelijke verbetering worden bereikt?

Er wordt onder andere ingegaan op:
• toepasbare rekenmodellen
• de mogelijkheden voor het opstellen van een ecologische beoordeling
• de beoordeling van wetenschappelijke (on)zekerheid
• mogelijkheden om toestemmingen te verkrijgen, waaronder
o mitigatie
o interne saldering
o externe saldering
o ADC-toets
o (aanscherping van) beleid
o andere oplossingen

Daarbij is er alle ruimte voor interactie en discussie!

Deze bijeenkomst wordt tevens fysiek in de zaal aangeboden. Indien u de bijeenkomst fysiek wilt bijwonen dan kunt u zich aanmelden via de volgende link.

Startdatum

Donderdag 26 november 2020

Tijdstip

9.30 - 16.00 uur

Dagdelen

2

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 525,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 30,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren | Academisch geschoolde adviseurs bij adviesbureaus

Niveau

Verdieping

NOvA punten

5

Soort

Online cursussen

Rechtsgebieden
,

09.30 - 11.15 uur inleiding ir. N. Jeurink over effecten van stikstofdepositie en de noodzaak van en mogelijkheden voor natuurherstel
11.15 - 11.30 uur pauze
11.30 - 13.15 uur inleiding mr. dr. R.H.W. Frins over ontwikkelingen m.b.t. wet- en regelgeving (o.a. reikwijdte vergunningplicht, het stikstofregistratiesysteem en een drempelwaarde voor de bouw)
13.15 - 14.00 uur lunch
14.00 - 15.45 uur inleiding mr. dr. R.H.W. Frins over ontwikkelingen in de jurisprudentie en de toekomstplannen van het kabinet
15.45 - 16.00 uur vragen en discussie

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs in het programmaboekje toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:
• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen. Uit het Webinar-systeem halen wij uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Het beantwoorden van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus, en wel binnen een week na het volgen van de online cursus. De cursist kan, gedurende die week, de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.

5

mr. dr. R.H.W. (Ralph) Frins

Universitair docent algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht Radboud Universiteit Nijmegen

ir. N. (Niels) Jeurink

Sr. specialist natuurbescherming Tauw
26
november
2020
 525,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.