Studiemiddag Gemeentelijke sturing op woonruimte

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,2

De sturing op woonruimte is gelet op het tekort aan (betaalbare) woningen een belangrijk onderwerp in het kader van gebieds- en vastgoedontwikkeling. De sturing door gemeenten gebeurt primair op basis van de Grondwet, in art. 22, tweede lid wordt de overheid opgedragen voldoende woongelegenheid te bevorderen. Dit wordt onder meer uitgewerkt in de Woningwet met de opdracht aan woningcorporaties een taak in het belang van de volkshuisvesting uit te voeren.

De gemeentelijke sturing op woonruimte is echter omvangrijker. Denk bijvoorbeeld aan het sturen op woningbouwcategorieën door middel van de doelgroepenverordening, de huisvestingsverordening, het bestemmingsplan en het exploitatieplan. Voorts is sinds 1 januari 2022 de Wet opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke huur van kracht op grond waarvan voor delen van het gemeentelijk grondgebied een zelfbewoningsplicht kan gelden.

Tijdens deze bijeenkomst komen alle relevante wettelijke kaders voor de regulering van woonruimte aan de orde, zowel ten aanzien van nieuwbouw als de bestaande woningvoorraad. Daarbij zal uiteraard ook aan de orde komen wat er in dit opzicht wijzigt wanneer de Omgevingswet in werking treedt. Voorts wordt ingegaan op de stand van zaken over de voorgenomen Wet versterken regie volkshuisvesting, waarmee beoogd wordt zowel de Omgevingswet als de Woningwet en de Huisvestingswet aan te passen.

Startdatum

Dinsdag 19 september 2023

Tijdstip

13.30 - 16.45 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding prof. dr. ir. A.G. Bregman over diverse gemeentelijke sturingsmogelijkheden
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.45 uur inleiding mr. M.J. de Groot over de wettelijke taakverdeling tussen rijk, gemeente en corporaties

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 110,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

mr. M.J. (Michael) de Groot

Advocaat / Partner Ten Holter Noordam Advocaten
19
september
2023
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.