Studiemiddag Erfgoedrecht in de Omgevingswet

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,0

Nederland heeft bijna 62.000 beschermde rijksmonumenten, ruim 400 beschermde stads- en dorpsgezichten en talloze gebieden met een archeologische medebestemming. Daarmee vormen monumenten een wezenlijk onderdeel van onze omgeving.

In 2016 is de Erfgoedwet van kracht gegaan. Daarmee zijn verschillende bestaande wettelijke regelingen voor de bescherming van het Nederlandse erfgoed geïntegreerd. Nu de Tweede Kamer al akkoord is gegaan en de Eerste Kamer met betrekking tot 1 januari 2023 onder voorwaarden akkoord gaat komt de Omgevingswet er toch echt aan en is betrouwbare en diepgaande kennis voor iedere professional van groot belang. Deze cursus bereid u goed voor op wat de Omgevingswet voor u gaat betekenen. De Erfgoedwet blijft bestaan naast de Omgevingswet. Beide wetten vormen het juridische kader voor de bescherming van monumenten. De Omgevingswet betekent vele wijzigingen voor monumenten. Zo kennen we straks naast elkaar de omgevingsplanactiviteit gemeentelijke monumenten, de rijksmonumentenactiviteit, de bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit bouwwerken. Tijdens deze bijeenkomst komen zowel de Erfgoedwet als erfgoedbescherming onder de Omgevingswet aan de orde.

Daarnaast zal nader worden ingegaan op de jurisprudentie van de afgelopen tijd. Zo zijn er uitspraken geweest over het bemoeilijken van verkoop of transformatie door de aanwijzing als beschermd monument. Evenzo over het financiële belang van de aanvrager bij gedeeltelijke sloop versus het algemeen belang van behoud van het monument. Ook over de relatief nieuwe instandhoudingsplicht en doorhaling van de inschrijving in het register is jurisprudentie verschenen. Deze – en andere – uitspraken geven houvast in de toepassing van de complexe monumentenregelgeving.

Startdatum

Dinsdag 29 november 2022

Tijdstip

13.30 - 17.45 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 425,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

4

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.30 uur inleiding mr. dr. F.A.M. Hobma over actueel overzicht regelgeving monumenten, aanwijzingsprocedures monumenten, rechtsgevolgen van de aanwijzing: zorgplicht, verboden, plichten en vergunningvereisten, vergunningvrije activiteiten aan monumenten, stads- en dorpsgezichten, archeologische monumenten en voorschriften bij vergunningen, werelderfgoederen.
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 17.45 uur inleiding mr. I.H. van den Berg over actuele jurisprudentie en casusposities met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen, o.m. transformatie van leegstaande monumentale kerken, relativiteit, omvang bescherming van monumenten.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

4

mr. I.H. (Irma) van den Berg

Advocaat Six Advocaten B.V.

mr. F.A.M. (Fred) Hobma

Universitair hoofddocent Omgevingsrecht
29
november
2022
 425,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.