Online Studiemiddag Energietransitie in de gebouwde omgeving en het omgevingsrecht

Online, real-time en interactief
  • Waardering 7,7

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een belangrijke beleidsambitie van het Rijk en gemeenten. Deze opgave heeft grote gevolgen voor de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld vanwege het isoleren van bouwwerken, het aanleggen van warmtenetten en de elektrificatie in de gebouwde omgeving.

In deze studiemiddag wordt nader ingegaan op de mogelijkheden die het omgevingsrecht nu en vooral straks onder de Omgevingswet gaat bieden voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. De studiemiddag is opgebouwd uit een drietal onderdelen. Allereerst wordt kort het beleidskader en de actuele ontwikkelingen (wetgeving/EU-beleid en regelgeving) geschetst. Daarbij is bijvoorbeeld nadrukkelijk aandacht voor de recente EU-Noodverordening en de gevolgen daarvan voor vergunningverlening van energieprojecten. Vervolgens staan we stil bij vragen zoals: hoe werkt het beleidsinstrumentarium zoals de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte door in het omgevingsrecht? Daarbij is aandacht voor de rol van bestemmings- en omgevingsplannen en omgevingsvergunningen voor de energietransitie. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de bredere belangenafweging zoals de realisatie van isolatie, warmtepompen en zonnepanelen in relatie tot erfgoed en soortenbescherming. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de vraag in welke mate het omgevingsrecht onder de Omgevingswet kan verplichten tot het behalen van energiedoelstellingen. Kunnen gemeenten strengere eisen stellen of verplichten om duurzame warmte te betrekken of zonnepanelen te installeren of van het gas af te gaan?

Na het volgen van deze cursus bent u weer helemaal op de hoogte van de actuele beleidsontwikkelingen en de werking van juridische instrumenten ten aanzien van de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Startdatum

Dinsdag 12 september 2023

Tijdstip

14.00 - 16.30 uur

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 250,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

2

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , ,

14.00 - 15.00 uur inleiding over opzet en instrumentarium Omgevingswet en algemene regels
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.15 uur vervolg inleiding rol van omgevingsplan en omgevingsvergunning voor decentrale duurzaamheidsdoelen.
16.15 - 16.30 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. Bij verhindering kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats in nemen. De gegevens van de plaatsvervanger worden – indien mogelijk – voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail (onderwijs@ibr.nl) aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht meegedeeld.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

  • Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de onlinecursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
  • Het Webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
  • Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
  • Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
  • Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.
  • Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
  • Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd, indien aan bovenstaande vereisten is voldaan.
2

mr. J.J. (Jacco) Karens

Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Bouwrecht en buitenpromovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen
12
september
2023
 250,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.