Cursus Water en gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet (X) (onderdeel modulaire cursus)

Space to Create, Stationsplein 90 te Utrecht
  • Waardering 8,1

Tijdens deze bijeenkomst wordt overzicht en inzicht gegeven van de voor gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten relevante wet- en regelgeving op het gebied van water. Aandacht zal worden besteed aan de doorwerking van het waterrecht en de waterbelangen naar de ruimtelijke besluitvorming en de betekenis van het ruimtelijk bestuursrecht voor de aanleg van waterstaatswerken, zoals de versterking van waterkeringen. Daarbij zal ook in worden gegaan op de belangrijkste jurisprudentie die onder het huidige recht is gevormd, maar onder de Omgevingswet haar relevantie zal blijven behouden. Ten gevolge van klimaatverandering zal de doorwerking van waterbelangen in de ruimtelijke ordening – zowel wat betreft locatiekeuzes als inrichtingskeuzes – in de komende jaren alleen maar belangrijker worden.

Onderwerpen die onder meer aan bod zullen komen zijn: de watertoets, klimaatadaptief ontwikkelen en bouwen, de aanleg en wijziging van waterstaatswerken, uit het waterrecht voortvloeiende beperkingen voor de bouw, gemeentelijke watertaken en de zorgplichten m.b.t. grondwater en afvloeiend hemelwater, de taak- en bevoegdheidsverdeling tussen waterschappen en gemeenten bij gebiedsontwikkeling en bouwgerelateerde lozingen (bijvoorbeeld lozingen uit bronbemaling, proefbronnering en bodemsanering).

De insteek van deze bijeenkomst is vooral ‘juridisch praktisch’. Deelnemers zullen naar huis gaan met een ruime bagage aan kennis omtrent de voor gebiedsontwikkeling relevante waterregelgeving en praktische tips hoe daarmee in de dagelijkse (bouw)praktijk om te gaan.

Deze cursus bereid u goed voor op wat de Omgevingswet voor u gaat betekenen.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de Modulaire Cursus Omgevingsrecht onder de Omgevingswet (I t/m X). In deze modulaire cursus (10 delen) wordt zowel de opzet van de Omgevingswet, de kerninstrumenten voor besluitvorming voor realisatie van projecten als de belangrijkste elementen van milieu- en omgevingskwaliteit in de besluitvorming aan de orde gesteld.

Startdatum

Maandag 11 december 2023

Tijdstip

15.15 - 17.15 uur

Locatie

Space to Create, Stationsplein 90 te Utrecht

Prijs
 250,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Basis

NOvA punten

2

Soort

Cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , , , ,

14.45 - 15.15 uur ontvangst
15.15 - 17.15 uur inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 110,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

2

prof. mr. dr. F.A.G. (Frank) Groothuijse

Hoogleraar Europees en nationaal omgevingsrecht Universiteit Utrecht
11
december
2023
 250,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.