Online Studiemiddag IE-rechten in het Bouwrecht

Online real-time en interactief
  • VERNIEUWD

Bouwkundige ontwerpen genieten auteursrechtelijke bescherming als deze een zekere mate van oorspronkelijkheid hebben en de maker bij het maken creatieve keuzes heeft gemaakt. Maar wie is de maker? In beginsel is dat degene wiens creatieve arbeid in het werk is terug te vinden. Soms echter, is er een andere rechthebbende, de opdrachtgever of eigenaar van het te bouwen object.

Maar hoe zit het dan in geval een ontwerp door meerdere ontwerpers tot stand is gekomen? Dat is een vraag die zich steeds vaker voordoet. Door het toegenomen gebruik van ontwerpen en bouwen met digitale technieken en binnen BIM-verband wordt steeds vaker in gezamenlijkheid tot ontwerpkeuzes gekomen. Wie is dan rechthebbende op het ontwerp?
Daarnaast is tegenwoordig steeds vaker sprake van transformatie van bestaande bouwwerken en worden de oorspronkelijke ontwerpen van nog levende architecten vaak ingrijpend gewijzigd. Wat betekent dat auteursrechtelijk?

Verwant aan het auteursrecht van de ontwerpende architect is de intellectuele eigendom van de software maker, wiens maatwerkontwerp gebruikt wordt bij tal van installaties. Daarnaast worden in het kader van Smart Cities steeds vaker in opdracht van de opdrachtgever allerlei nieuwe (digitale) producten ontwikkeld, waarop IE-rechten rusten. Denk aan software en de rechten daarop. Hoe zit het dan met IE-rechten? Kun je die software nog door nieuwe partijen in een later stadium van het project laten gebruiken en veranderen? Kan Open Source een goede keuze zijn? Hoe zorg je dat een opdrachtnemer (lees: de programmeur) zijn broncodes vrij geeft? En wat als de opdrachtnemer failliet gaat en de kennis in zijn organisatie zit? Hoe zit het met de rechten op data en hoe te borgen dat daar door alle partijen zorgvuldig mee om wordt gegaan en IE-rechten in beeld blijven? De privaatrechtelijk georiënteerde bouwrecht jurist dient ook van de juridische implicaties van dit onderdeel van het recht op de hoogte te zijn.

In deze bijeenkomst wordt ingegaan op bovenstaande vragen en daarbij wordt met name stilgestaan bij recente ontwikkelingen in het auteursrecht van de ontwerper (eerste deel) en bij het recht van de software ontwerper en rechten op data (tweede deel). Aandacht wordt besteed aan recente rechtspraak, juridische aspecten van software ontwikkeling en de rechten van de opdrachtgever van architectenopdrachten en software ontwikkelingsopdrachten alsook rechten op data. Tijdens deze bijeenkomst is veel ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Startdatum

Woensdag 18 november 2020

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online real-time en interactief

Prijs
 285,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:
• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen. Uit het Webinar-systeem halen wij uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Het beantwoorden van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus, en wel binnen een week na het volgen van de online cursus. De cursist kan, gedurende die week, de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.

3

mr. H. (Harry) Smeltekop

Advocaat it-ie.legal, Docent IE, ICT en Privacyrecht
18
november
2020
 285,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.