VBR-A/IBR Cursus Privaatrechtelijk bouwrecht 2025

La Vie Utrecht, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • Waardering 8,1

Voor bouwrecht juristen die op zoek zijn naar verdieping en tevens een brede blik op het privaatrechtelijk bouwrecht verzorgt het Instituut voor Bouwrecht sinds jaar en dag de goed gewaardeerde meerdaagse verdiepingscursus (8 dagdelen) waarin de belangrijkste onderwerpen van het privaatrechtelijk bouwrecht worden behandeld. Deze meerdaagse cursus geeft niet alleen een breed overzicht van alle voor de privaatrechtelijk bouwrechtjurist relevante onderwerpen, maar duikt daarnaast op een groot aantal onderdelen de diepte in. De volgende onderwerpen worden behandeld: het bouwcontractenrecht, capita selecta van het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht, de ontwerpfase en het adviseursrecht, algemene aspecten van de aannemingsovereenkomst, vertraging en escalatie, de prijs van het werk, verzekering en bouw, de voorbereiding van de aannemingsovereenkomst en het bouwprocesrecht.

 

Verondersteld wordt dat deelnemers aan deze cursus basiskennis hebben op het terrein van het privaatrechtelijk bouwrecht. Na het volgen van deze cursus hebben de deelnemers een diepgaand overzicht van en inzicht in het brede gebied van het privaatrechtelijk bouwrecht. De cursus wordt in de vorm van interactieve hoorcolleges gegeven met discussies en casusbehandelingen in combinatie met zelfwerkzaamheid (voorbereiding van de colleges) door de deelnemers.

 

In deze cursus ligt de nadruk op alle voor de bouwrechtjurist relevante onderdelen van het zogenaamde klassieke privaatrechtelijke bouwrecht. Er wordt met name ingegaan op de kernonderwerpen van het vakgebied, te weten de klassieke en geïntegreerde bouworganisatievorm (naast een aantal voor het bouwrecht andere relevante onderwerpen). In het najaar vindt een meerdaagse cursus plaats die ingaat op het ‘moderne bouwcontractenrecht’, hierin wordt nader ingegaan op onderwerpen als twee-fasen contracteren, bouwteams en allianties. Klik hier, voor meer informatie daarover.

Startdatum

Woensdag 9 april 2025

Einddatum

Woensdag 11 juni 2025

Tijdstip

16.00 - 21.00

Dagdelen

8

Locatie

La Vie Utrecht, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 3.720,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, boek Bouwrecht in kort bestek 10e druk (ad € 57,99) en Privaatrechtelijke Bouwregelgeving, editie 2024 (ad € 27,50) incl. BTW en diner
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 320,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

40

Doelgroep

Advocaten met tenminste een voltooide stage-opleiding | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen met tenminste drie jaar relevante werkervaring

Niveau

Verdieping

Soort

VBR / VBR-A

NOvA punten

32

Rechtsgebieden
, , , , , , , ,

PROGRAMMA

15.30 - 16.00 uur ontvangst

16.00 - 18.00 uur behandeling cursusonderdeel

18.00 - 19.00 uur diner

19.00 - 21.00 uur behandeling cursusonderdeel

 

Dag I Woensdag 9 april 2025

Inleiding aanneming van werk en bouwcontracten (4 uur)

Gedurende dit deel van de cursusreeks wordt ingegaan op de basisbeginselen van het privaatrechtelijke bouwrecht. Aan bod komen de Titel Aanneming van Werk (7.12 BW) met in het bijzonder de met invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen doorgevoerde wijzigingen, de bouworganisatievormen en de daarbij horende algemene voorwaarden: het traditionele model, de verschillende geïntegreerde modellen (met name de UAV-GC 2005), bouwteam, neven- en onderaanneming en andere vormen van samenwerking.

DOCENTEN: prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman, Directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht TU Delft en mr. dr. H.P.C.W. Strang, Advocaat Straatman Koster Advocaten B.V.

 

Evelien Bruggeman is al lange tijd actief in het bouwrecht. Zij schreef na haar studie als medewerker privaatrecht bij het IBR haar proefschrift, waarop ze in 2010 promoveerde. Sinds september 2016 is zij weer verbonden aan het IBR, sinds januari 2020 als directeur. Evelien is gespecialiseerd in privaatrechtelijk bouwrecht. Zij is daarnaast ook hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft waar zij les geeft in de bachelor en master in het bouwcontracten- en aanbestedingsrecht. Ze geeft al meer dan twintig jaar cursussen voor juristen en niet-juristen o.a. op het gebied van het bouwcontractenrecht.

 

Hugo Strang is sinds 2009 actief in het bouwrecht. Na zijn studie is hij eerst onderzoeksmedewerker geweest bij het IBR en heeft daar onder meer zijn proefschrift geschreven, waarop hij in 2018 is gepromoveerd. Sinds 2018 is hij als advocaat bouw- en aanbestedingsrecht verbonden aan Straatman Koster Advocaten. Hugo heeft veel ervaring met adviseren in het kader van bouwprojecten en met procederen over bouwgeschillen. Hij is o.a. coauteur van Bouwrecht in kort bestek, de Groene Serie Bijzondere overeenkomsten en de Groene Serie Onrechtmatige daad en maakt deel uit van de redactieraad van TBR.

 

Dag II Woensdag 16 april 2025

Capita selecta van het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht (4 uur)

Tijdens dit deel van de cursusreeks komen de belangrijkste onderwerpen van het aanbestedingsrecht aan bod. Besproken worden onder andere de aanbesteding van bouw gerelateerde opdrachten, discriminatoire eisen, de wezenlijke wijziging, herstel van gebreken, RAW-aspecten zoals bestek en fictieve hoeveelheden, manipulatie van de inschrijfsom, beroep op derden en rechtsbescherming.

DOCENTEN: mr. S.G. (Simon) Tichelaar, Advocaat Straatman Koster Advocaten en mr. C.R.V. (Caroline) Lagendijk, Advocaat Straatman Koster Advocaten

 

Caroline Lagendijk en Simon Tichelaar zijn beiden werkzaam als advocaat bouw- en aanbestedingsrecht bij Straatman Koster Advocaten. Caroline en Simon zijn beiden specialist op het gebied van het (Europese) aanbestedingsrecht. Ze hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van (complexe) aanbestedingstrajecten alsmede met het procederen over de uitkomst van aanbestedingsprocedures. Ze treden zowel op voor overheidsinstanties als voor ontwikkelaars en ondernemers.

 

Dag III Woensdag 23 april 2025

De ontwerpfase en het adviseursrecht (4 uur)

Gedurende dit deel van de cursusreeks komt het adviseursrecht aan bod aan de hand van (summier) de wettelijke regeling van opdracht en de DNR 2011. Aan de orde komen de onderwerpen die voor adviseurscontracten relevant zijn en die de geschillenpraktijk beheersen, waaronder uiteraard de aansprakelijkheidsregeling in de DNR, de opzeggingsregeling en het auteursrecht van de architect. Verder komt de positie van de adviseur in het bouwcontractenrecht aan de orde, meer in het bijzonder in geval van samenlopende aansprakelijkheid met andere partijen in het bouwproces.

DOCENT: mr. A.M. (André) Ubink. André Ubink is advocaat bij Construct Advocaten

 

André Ubink houdt zich voornamelijk bezig met advisering in het kader van gebieds- en locatieontwikkeling en bouwgeschillen. Het adviseursrecht is één van zijn specialismen. André Ubink is juridisch adviseur van VN Constructeurs en netwerkpartner van de BNA. Hij is, met prof. S. van Gulijk, auteur van DNR 2011 Toegelicht (2e druk) en auteur van het hoofdstuk over de adviseursovereenkomst in Praktijkboek contracteren in de bouw. André heeft daarnaast diverse publicaties over het adviseursrecht in het Tijdschrift voor Bouwrecht op zijn naam staan. Ook verzorgt hij regelmatig inhouse-trainingen en voorlichting over de DNR 2011.

 

Dag IV Woensdag 14 mei 2025

Hoofdverplichtingen van de aannemingsovereenkomst (4 uur)

Gedurende dit onderdeel van de cursusreeks wordt een aantal kernonderwerpen van de aannemingsovereenkomst besproken. De taken van de opdrachtgever en de aannemer, ontwerpverantwoordelijkheid, waarschuwingsplicht, uitvoering, directie toezicht, aansprakelijkheid voor bouwstoffen, aansprakelijkheid voor en na oplevering aan de hand van de wet, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005.

DOCENT: mr. R.G.T. (Rob) Bleeker, Advocaat Rozemond Advocaten

 

Rob Bleeker is al lang werkzaam in het bouwrecht. Rob is als advocaat bouw- en aanbestedingsrecht werkzaam bij Rozemond advocaten waar hij adviseert en procedeert over bouwcontractenrecht en bouwaanbestedingsrecht. Hij publiceert en doceert sinds jaar en dag over problemen op deze rechtsgebieden en is onder meer als adviseur van Bouwend Nederland betrokken bij de totstandkoming van standaardvoorwaarden in de bouw.

 

Dag V Woensdag 21 mei 2025

Vertraging en Escalatie (4 uur)

Een belangrijk onderwerp in de bouw betreft claims rond de bouwtijd. De volgende onderwerpen komen aan bod: de uitvoeringsduur, het analyseren van vertraging en aanspraken bij vertraging, ontbinding, opzegging en voltooiing door derden en het retentierecht.

DOCENT: mr. G.J. (Georg) Huith, Advocaat / Partner Croon Huith

 

Georg Huith is gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht en het bouwrecht. Hij richt zich vooral op infrastructurele bouwprojecten en utiliteitsbouw. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring als raadsman bij omvangrijke bouw- en aanbestedingsgeschillen, zowel bij de civiele rechter als bij verschillende arbitrage-instituten. Georg adviseert daarnaast bij de contractvorming voor bouwprojecten, project- of gebiedsontwikkelingen. Zijn brede kennis van de sector en het recht komt bij uitstek van pas bij complexe stagnerende uitvoeringsprocessen. Georg wordt regelmatig door publieke partijen gevraagd te adviseren over wetgevingsprocessen of te bemiddelen bij (dreigende) geschillen tussen verschillende overheden.

 

Dag VI Woensdag 28 mei 2025

De prijs van het werk (4 uur)

Met regelmaat doen zich geschillen voor met betrekking tot de prijs van het werk. Tijdens dit deel van de cursusreeks wordt ingegaan op alle ins en outs rond de prijs van het werk, de aanspraak op vergoeding van extra kosten, meer- en minderwerk, bijbetaling en kostenverhogende omstandigheden.

DOCENT: mr. H.W. (Erik) Gierman, Advocaat / Partner Croon Huith

 

Erik Gierman heeft zich sinds 2002 gespecialiseerd in het bouwrecht. Hij heeft ruime ervaring opgedaan in de vele bouwgeschillen die heeft behandeld voor diverse professionele partijen zowel aan de zijde van opdrachtgevers als aan de uitvoerende kant. Deze kennis en ervaring past hij toe in zijn dagelijkse proces- en adviespraktijk, maar ook in de cursussen die hij voor verschillende opleidingsinstituten verzorgt. Met grote regelmaat doen verzekeraars een beroep op zijn kennis en kunde om hen bij te staan bij het afwikkelen van claims en procedures in complexe bouwrechtelijke en vastgoed gerelateerde zaken.

 

Dag VII Woensdag 4 juni 2025

Verzekering en bouw (2 uur)

De bouw kent vele vormen van verzekeringen. Gedurende de eerste twee uur van deze dag wordt

op verschillende onderwerpen ingegaan die betrekking hebben op de rol van verzekeringen in de bouw. Stilgestaan wordt bij de verdeling van risico’s bij het aangaan van een contract, waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar de aandacht die in dit stadium wordt besteed aan verzekeren. De bouw kent vele vormen van verzekeringen, daarvan wordt een aantal kort besproken. Bij de CAR-verzekering zal langer worden stilgestaan. Tot slot komen enkele specifiek verzekeringsrechtelijke onderwerpen aan de orde, waaronder samenloopproblematiek.

 

De voorbereiding van de aannemingsovereenkomst (2 uur)

Gedurende de laatste twee uur van dit deel van de cursusreeks wordt aandacht besteed aan de voorbereiding van de aannemingsovereenkomst. De informatie die door opdrachtgevers op voorhand ter beschikking wordt gesteld komt uitgebreid aan de orde. Te denken valt aan: richtlijn- prestatiebestek/functionele eisen; systems engineering, RAW, STABU, BIM, etc. en problemen indien informatie onvolledig of onjuist is.

 

DOCENTEN: mr. A.P.E. (Anita) de Ruiter, Advocaat verzekeringsrecht bij Achmea Schadeverzekering N.V. en ir. M.P.M. (Martine) van Gool, Contract manager Gemeente Amsterdam.

 

Anita de Ruiter is sinds 2022 als advocaat verbonden aan Achmea Schadeverzekeringen N.V. Zij houdt zich bezig met bouw gerelateerde verzekeringsrechtelijke geschillen. Anita is bestuurslid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap. Zij is mede auteur van het boek De CAR-verzekering – Besloten rechtspraak geopenbaard en heeft meegewerkt aan de tweede druk het boek De CAR-verzekering van mr. T.J. Dorhout Mees. Verder is zij auteur van het hoofdstuk over subrogatie in het boek De praktijk van 15 (+1) jaar ‘nieuw’ verzekeringsrecht en vaste auteur bij het tijdschrift Rechtspraak Aansprakelijkheid en Verzekering. Daarnaast heeft zij verschillende publicaties in AV&S op haar naam staan. Ook verzorgt Anita met enige regelmaat (inhouse) cursussen over verzekeringsrecht.

 

Martine van Gool is van oorsprong een ingenieur in de in situ bodemsaneringstechniek, afgestudeerd aan de WUR en destijds werkzaam bij Tauw bv. Met de opkomst van de UAV-GC na 2000 is zij zich vanuit de vraag van opdrachtgevers meer gaan oriënteren op de ontwikkelingen binnen de aanbesteding en uitvoering van geïntegreerde contracten. In haar tijd bij Tauw is zij bij meerdere verschillende overheden gedetacheerd geweest als contractmanager voor verschillende soorten contracten en projecten. Vanaf januari 2016 is zij gaan werken voor het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam en is zij contractmanager voor o.a. de grotere langlopende infrastructurele projecten in de stad, waarbij ze zowel inkoopstrategieën schrijft, als projecten aanbesteedt en het contractbeheer uitvoert in de realisatiefase. Vanuit haar rol als contractmanager heeft ze ruime ervaring met de afweging tussen de verschillende bouwcontractvormen, de aanbestedingswet en het bouwrecht. 

 

Dag VIII Woensdag 11 juni 2025

Bouwprocesrecht (4 uur)

Gedurende deze laatste dag van de cursusreeks wordt aandacht besteed aan de verschillende arbitrale procedures in de bouw en enkele bijzonderheden hiervan. De bijzondere positie van de consument-opdrachtgever krijgt aandacht evenals de geschilbeslechting bij “Garantie”-woningen. Tevens wordt aandacht besteed aan de diverse arbitrage instituten actief in het Bouwrecht, waarbij op de arbitrale procedure bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA) dieper ingegaan wordt. Enkele voordelen en nadelen van arbitrage in het algemeen en bij de RvA worden behandeld, net zoals enkele specifieke procedure-kenmerken.

DOCENT: mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel-van Zeeland, Advocaat Cassel Advocatuur.

 

Frank van Cassel - van Zeeland is advocaat gespecialiseerd in het civiele bouwrecht. Hij is aan de Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg University) werkzaam geweest als docent privaatrecht. In 2002 werd Frank secretaris bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Elf jaar later heeft Frank de overstap gemaakt naar de advocatuur op de Zuid-as. Sinds 2017 heeft hij zijn eigen kantoor. Gelet op zijn achtergrond en kennis treedt hij ook op als bindend adviseur. Frank geeft regelmatig cursussen bij het IBR alsmede bij de SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht. Hij is lid van de Onderwijsprogrammaraad van het IBR en maakt deel uit van de redactieraad van TBR. Frank publiceert onder andere in het Tijdschrift voor Bouwrecht en is coauteur van het handboek Bouwrecht in Kort bestek. Tevens verzorgt hij in de Groene Serie het commentaar bij de artikelen 3:33-3:37 BW en 6:88-6:90 BW.

Het is niet mogelijk om op onderdelen van de cursus in te schrijven. Bij overtekening genieten VBR-A leden voorrang. De cursus is verplicht voor VBR-A aspirant-leden. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering kan kosteloos geschieden uiterlijk tot 13 maart 2023. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Na de cursus wordt u een certificaat van deelname toegezonden. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden ondertekend.

Het mondelinge examen is verplicht voor aspirant VBR-A leden. Voor overige deelnemers is het examen facultatief. De kosten voor het deelnemen aan het examen bedragen € 175,- excl. BTW.
Het examen wordt op 25 juni 2025 afgenomen en de herkansing zal op 10 september 2025 plaatsvinden. Direct na afloop van de cursus zullen de onderdelen uit het programma bekend worden gemaakt waarover zal worden geëxamineerd. Wanneer u geslaagd bent ontvangt u een diploma.

32

mr. R.G.T. (Rob) Bleeker

Advocaat Rozemond Advocaten

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft

mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel-van Zeeland

Advocaat Cassel Advocatuur

mr. H.W. (Erik) Gierman

Advocaat / Partner Croon Huith te Den Haag

ir. M.P.M. (Martine) van Gool

Contract manager Gemeente Amsterdam

mr. G.J. (Georg) Huith

Advocaat / Partner Croon Huith te Den Haag

mr. C.R.V. (Caroline) Lagendijk

Advocaat Straatman Koster Advocaten

mr. A.P.E. (Anita) de Ruiter

Advocaat verzekeringsrecht Achmea Schadeverzekering N.V.

mr. dr. H.P.C.W. (Hugo) Strang

Advocaat Straatman Koster Advocaten B.V.

mr. S.G. (Simon) Tichelaar

Advocaat Straatman Koster Advocaten

mr. A.M. (André) Ubink

Advocaat Construct Advocaten
9
april
2025
 3.720,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, boek Bouwrecht in kort bestek 10e druk (ad € 57,99) en Privaatrechtelijke Bouwregelgeving, editie 2024 (ad € 27,50) incl. BTW en diner

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.