VBR-A/IBR Cursus Privaatrechtelijk bouwrecht 2021

14 en 21 april online / La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • Waardering 7,9

In deze meerdaagse verdiepingscursus (8 dagdelen) worden de volgende onderwerpen behandeld: bouwcontracten, capita selecta van het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht, ontwerpfase/adviseursrecht, de voorbereiding van de aannemingsovereenkomst, consumentenrecht, ontwerp- en uitvoeringsverplichtingen van partijen bij de aannemingsovereenkomst, tijd en escalatie, de prijs van het werk, verzekering en bouw en als laatste onderwerp bouwprocesrecht.

Verondersteld wordt dat de deelnemer basiskennis heeft op het terrein van het privaatrechtelijk bouwrecht. Na het volgen van deze cursus heeft u een diepgaand overzicht van en inzicht in het brede gebied van het privaatrechtelijk bouwrecht.

De cursus wordt in de vorm van interactieve hoorcolleges gegeven met discussies en casusbehandelingen in combinatie met zelfwerkzaamheid (voorbereiding van de colleges) door de deelnemers.

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteren zal op dit moment alleen dag 1 (14 april) van deze cursus online plaatsvinden. Na de persconferentie op 13 april a.s. weten we meer over het vervolg.

Startdatum

Woensdag 14 april 2021

Einddatum

Woensdag 23 juni 2021

Tijdstip

16.00 - 21.00 uur

Dagdelen

8

Locatie

14 en 21 april online / La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 2.820,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, diner en het examen
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 175,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocaten met tenminste een voltooide stage-opleiding | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen met tenminste drie jaar relevante werkervaring

Niveau

Verdieping

Soort

Cursussen

NOvA punten

32

Rechtsgebieden
, , , ,

15.30 - 16.00 uur ontvangst
16.00 - 18.00 uur behandeling cursusonderdeel
18.00 - 19.00 uur diner
19.00 - 21.00 uur behandeling cursusonderdeel

Dag I Woensdag 14 april 2021 (Online)
Bouwcontracten (4 uur)
De beginselen van het bouwrecht en bouwcontractmodellen, het traditionele model, de verschillende geïntegreerde modellen (gebaseerd op de UAV-GC 2005 alsmede DBFMO), de alliantie en het bouwteam.
Docent: prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman, Directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht TU Delft

Dag II Woensdag 21 april 2021 (Online)
Capita selecta van het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht (4 uur)
De aanbesteding van bouwgerelateerde opdrachten, discriminatoire eisen, wezenlijke wijziging, herstel van gebreken, RAW-aspecten zoals bestek en fictieve hoeveelheden, manipulatie van de inschrijfsom, beroep op derden en rechtsbescherming.
Docenten: mr. S.G. (Simon) Tichelaar, Advocaat Straatman Koster Advocaten en mr. C.R.V. (Caroline) Lagendijk, Advocaat Straatman Koster Advocaten

Dag III Woensdag 19 mei 2021
Ontwerpfase/adviseursrecht (4 uur)
Het adviseursrecht aan de hand van de DNR 2011 en (summier) de wettelijke regeling van opdracht.
Docent: mr. A.M. (André) Ubink, Advocaat Construct Advocaten

Dag IV Woensdag 26 mei 2021
De voorbereiding van de aannemingsovereenkomst (2 uur)
De informatie die door opdrachtgevers op voorhand ter beschikking wordt gesteld: richtlijn- prestatiebestek/functionele eisen; systems engineering, RAW, STABU, BIM, etc. en problemen indien informatie onvolledig of onjuist is.
Docent: ir. P. (Paul) Brouwer, Sr. adviseur Gemeente Amsterdam

Consumentenrecht (2 uur)
De model koop-/aannemingsovereenkomst en bijbehorende algemene voorwaarden en garantie- en waarborgregeling.
Docent: prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman, Directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht TU Delft

Dag V Woensdag 2 juni 2021
Ontwerp- en uitvoeringsverplichtingen van partijen bij de aannemingsovereenkomst (4 uur)
De taken van de opdrachtgever en van de aannemer, ontwerpverantwoordelijkheid, waarschuwingsplicht, uitvoering, directie toezicht, aansprakelijkheid voor bouwstoffen, aansprakelijkheid voor en na oplevering aan de hand van de wet, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005.
Docent: mr. R.G.T. (Rob) Bleeker, Advocaat Rozemond Advocaten

Dag VI Woensdag 9 juni 2021
Tijd en Escalatie (4 uur)
De bouwtijd, stagnatie en stagnatieschade, schorsing, beëindiging in onvoltooide staat, voltooiing door een derde, ontbinding aan de hand van de wet, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 en retentierecht.
Docent: mr. G.J. (Georg) Huith, Advocaat Croon Advocaten

Dag VII Woensdag 16 juni 2021
De prijs van het werk (4 uur)
Prijs, aanspraak op vergoeding van extra kosten, meer en minder werk, bijbetaling en kostenverhogende omstandigheden.
Docent: mr. H.W. (Erik) Gierman, Advocaat Severijn Hulshof Advocaten

Dag VIII Woensdag 23 juni 2021
Verzekering en Bouw (2 uur)
De verdeling van risico’s, soorten verzekeringen, verzekerde garanties en samenloopproblematiek.
Docent: mr. A.P.E. (Anita) de Ruiter, Advocaat Nysingh advocaten-notarissen

Bouwprocesrecht (2 uur)
De hoofdlijnen van een arbitrale procedure, verschillen tussen de arbitrage instituten en wat er gebeurt na een vonnis.
Docent: mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel-van Zeeland, Advocaat Cassel Advocatuur

Het is niet mogelijk om op onderdelen van de cursus in te schrijven. Bij overtekening genieten VBR-A leden voorrang. De cursus is verplicht voor VBR-A aspirant-leden. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs, zoals op de website vermeld, toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering kan kosteloos geschieden uiterlijk tot 17 maart 2021. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Na de cursus wordt u een certificaat van deelname toegezonden. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden ondertekend.

Het examen is verplicht voor aspirant VBR-A leden. Voor overige deelnemers is het examen facultatief. Het examen zal bestaan uit een examenopdracht gebaseerd op een tweetal onderdelen uit het programma die na afloop van de cursus bekend zullen worden gemaakt. Medio september zal de opdracht aan de kandidaten worden gestuurd. De kandidaten krijgen twee weken de tijd om de opdracht uit te werken.

Voor alle fysieke onderwijsbijeenkomsten die het Instituut voor Bouwrecht organiseert geldt dat op de betreffende locaties de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Op deze locaties wordt veelal extra schoongemaakt en wordt anderhalve meter afstand in acht genomen. Voor meer informatie over het specifieke Corona-beleid kunt u de websites van de betreffende locatie raadplegen. In zijn algemeenheid geldt dat wij van docenten en deelnemers verwachten dat zij de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus in acht nemen.

Concreet betekent dit op locatie:
- Houdt anderhalve meter afstand;
- Was je handen regelmatig;
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig;
- Geen handen schudden;
- Voor veel docenten en deelnemers geldt dat zij voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten een presentielijst moeten ondertekenen. Wij verwachten dat alle docenten en deelnemers hiervoor een eigen pen zullen meenemen;
- Indien voor een deelnemer geldt dat hem of haar door het RIVM wordt geadviseerd om thuis te blijven, gaan wij er vanuit dat dit advies ook wordt opgevolgd.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

32

mr. R.G.T. (Rob) Bleeker

Advocaat Rozemond Advocaten

ir. P. (Paul) Brouwer

Sr. adviseur Gemeente Amsterdam

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft

mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel-van Zeeland

Advocaat Cassel Advocatuur

mr. H.W. (Erik) Gierman

Advocaat Croon Huith

mr. G.J. (Georg) Huith

Advocaat / Partner Croon Huith

mr. C.R.V. (Caroline) Lagendijk

Advocaat Straatman Koster Advocaten

mr. A.P.E. (Anita) de Ruiter

Advocaat verzekeringsrecht Achmea Schadeverzekering N.V.

mr. S.G. (Simon) Tichelaar

Advocaat Straatman Koster Advocaten

mr. A.M. (André) Ubink

Advocaat Construct Advocaten
14
april
2021
 2.820,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, diner en het examen

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.