Expertmeeting Uitgestelde prijsbepaling

Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI), Prinsessegracht 23 te Den Haag

Het Instituut voor Bouwrecht is in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam het onderzoeksproject ‘Juridisch-administratieve kaders ten behoeve van de aanbestedings- en contractfase’ gestart.
Onderdeel van dat onderzoek is het deelproject ‘Aanbesteden en contracteren met uitgestelde prijsbepaling voor de uitvoeringsfase’. Met dat deelproject is begin dit jaar aangevangen. Het doel is bij te dragen aan het ontwikkelen van één uniform juridisch-administratief kader dat uitgestelde prijsbepaling (UPB) voor de uitvoeringsfase kan faciliteren in die gevallen waarin bouwprocessen zijn gebaseerd op (verschijningsvormen van) het bouwteam en de geïntegreerde bouworganisatievorm, maar wellicht ook andere bouworganisatievormen. Het te ontwikkelen kader dient doelmatig, rechtmatig, onafhankelijk van de gekozen bouworganisatievorm en praktisch toepasbaar te zijn. Bovendien moet het kader kunnen rekenen op een breed draagvlak.

Allereerst is een inventarisatie gemaakt met betrekking tot de in de praktijk levende behoeften tot gebruikmaking van UPB. In het verlengde daarvan is nagegaan op welke manieren nu al in de praktijk wordt geprobeerd om de mogelijkheid tot UPB te operationaliseren en in welke gevallen welke methoden worden toegepast (dit alles met het oog op de doelmatigheid van de gekozen oplossingen). In deze fase is een belangrijke adviserende rol weggelegd voor een ten behoeve van het onderzoek ingestelde klankbordgroep bestaande uit personen werkzaam bij belangrijke stakeholders uit de praktijk. Op basis van de uitkomsten van de bovenstaande onderdelen van het onderzoek zijn voorlopige uitspraken gedaan over de door de praktijk gewenste mogelijkheden tot gebruikmaking van UPB en de bouworganisatorische en juridische vormgeving daarvan.

Deze voorlopige resultaten worden tijdens een expertmeeting gepresenteerd. Het doel van de expertmeeting is om die resultaten breed te delen, te bespreken en met de praktijk te komen tot een verdere afbakening, verduidelijking en aanscherping. Deelnemers krijgen de voorlopige resultaten voorafgaand aan de expertmeeting in de vorm van een powerpoint toegestuurd, zodat zij deze kunnen bestuderen en vragen kunnen voorbereiden.

Meer informatie over het onderzoekstraject is te vinden op de website van het IBR (link).

U kunt zich hiervoor inschrijven.

Startdatum

Vrijdag 1 juli 2022

Tijdstip

13.00 - 17.00 uur

Locatie

Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI), Prinsessegracht 23 te Den Haag

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Soort

Expertmeeting, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden

12.15 - 13.00 uur lunch
13.00 - 17.00 uur expertmeeting
17.00 - 18.00 uur afsluitende borrel

1
juli
2022
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.