Studiemiddag De koop en aanneming van nieuwbouwwoningen

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,1

Nieuwbouwwoningen worden veelal gebouwd op basis van het Standaardmodel voor koop-/aannemingsovereenkomsten en met toepassing van een garantie- en waarborgregeling. Door de garantie- en waarborgregeling krijgt de particuliere koper c.q. opdrachtgever meer zekerheid. Er worden hiermee echter ook meerdere rechtsverhoudingen gecreëerd, hetgeen in zijn samenspel soms ingewikkeld kan zijn. Niet enkel heeft de koper/opdrachtgever nog te maken met meestal de projectontwikkelaar als de verkoper en een aparte aannemer, maar ook met een garantie-instituut. De materiële en processuele positie van kopers en verkopers bij de koop-/aannemingsovereenkomst en de garantie- en waarborgregeling krijgen in deze bijeenkomst uitgebreid aandacht.
Wat houden deze overeenkomst(en) en (garantie)regeling in? Waarin lopen zij uiteen en wat betekent dat voor de rechten en verplichtingen van beide partijen, en voor een eventuele Vereniging van Eigenaren? Wat moet u daarvan weten als u een koper of een projectontwikkelaar, verkoper en/of aannemer in rechte bijstaat? In deze bijeenkomst krijgt u een overzicht van beide regelingen.
Geschillen worden in principe neergelegd bij de Geschillencommissie of bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen, maar hoe zit het dan met de aanspraken op grond van de garantie- en waarborgregeling? In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de eigenaardigheden van de procedures die bij de Raad van Arbitrage dan wel bij de Geschillencommissie worden gevoerd.

De Wet Kwaliteitsborging (Wkb) wordt mogelijk per 1 januari 2024 ingevoerd, maar misschien ook niet. De Wkb heeft invloed op de contractuele posities bij de koop- en aanneming van nieuwbouwwoningen. Deels zal de Wkb ingrijpen op reeds afgesloten contracten waarbij de woning nog niet is opgeleverd op het moment dat de Wkb van kracht wordt/is geworden. Wat betekent de Wkb voor bestaande en nieuwe contracten? Zowel op de Wkb als op de invloed van de Wet Kwaliteitsborging op de koop-/aannemingsovereenkomst, wordt in ruime mate ingegaan in deze bijeenkomst.

Daarnaast wordt u in ruime mate bijgepraat over recente rechtspraak, die vooral het materiële recht raakt. Speciale aandacht wordt besteed aan de complicaties die zich kunnen voordoen indien een Vereniging van Eigenaren bij de nieuwbouw betrokken is.

Startdatum

Donderdag 20 april 2023

Tijdstip

13.00 - 17.15 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 480,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en boek Jurisprudentie Koop-/aannemingsovereenkomst, editie 2021
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

4

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden

12.30 - 13.00 uur ontvangst
13.00 - 15.00 uur inleiding mr. ir. F.M. van Cassel-van Zeeland over de processuele aspecten, aansprakelijkheid na oplevering en de Wet kwaliteitsborging
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.15 uur inleiding mr. S.J.H. Rutten over enkele regelmatig in rechte voorkomende geschilpunten en recente jurisprudentie koop-/aannemingsovereenkomst

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 95,- excl. BTW en incl. boek aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

4

mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel-van Zeeland

Advocaat Cassel Advocatuur

mr. S.J.H. (Sjoerd) Rutten

Advocaat Habraken Rutten Advocaten
20
april
2023
 480,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en boek Jurisprudentie Koop-/aannemingsovereenkomst, editie 2021

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.