Online Studiemiddag Twee-fasen aanbesteden en contracteren

Online, real-time en interactief
  • Nieuw

Al decennia wordt in de wetenschap en de praktijk gediscussieerd over verschillende vormen van aanbesteden, contracteren en samenwerken om kostenoverschrijdingen en geschillen te voorkomen. Naarstig wordt gezocht naar mogelijkheden om ontwerp- en uitvoeringsrisico’s op een redelijke en effectieve manier tussen opdrachtgevers en aannemers te verdelen. Met de publicatie van het McKinsey rapport van Rijkwaterstaat in de zomer van 2019 is de discussie nieuw leven ingeblazen. De meest in het oog springende aanbeveling in het McKinsey rapport is de introductie van een ‘twee-fasen-proces’ waarin pas ná de ontwerp- of engineeringsfase de prijsbepaling voor de bouwfase volgt. Inmiddels geven verschillende (middel)grote en kleinere opdrachtgevers hieraan vorm door te experimenteren met bouwteamovereenkomsten en (mini) allianties. Regelmatig roept dat de vraag op hoe het twee-fasen-proces past binnen de aanbestedingsrechtelijke en bouwrechtelijke kaders.

Deze studiemiddag verkent de mogelijkheden die de verschillende contractvormen bieden om het 2-fasen-proces aan te besteden en te contracteren. Daarbij gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de aanbestedingsrechtelijke mogelijkheden en belemmeringen én de verschillende manieren van prijsvorming. Bouwcontractvormen en de daarop toe te passen prijsvormingsmechanismen worden kritisch getoetst op hun voor- en nadelen, rechtmatigheid en doelmatigheid.

De studiemiddag is bedoeld als aanzet tot breed in de praktijk toepasbare oplossingen waarin het 2-fasen-proces wordt vormgegeven binnen de beschikbare juridische kaders. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en voor discussie.

Startdatum

Woensdag 18 november 2020

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 285,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 30,00 excl. BTW
Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden
, ,

13.30 - 14.30 uur inleiding door prof. mr. C.E.C. Jansen waarin een schets van de huidige problemen in de bouwpraktijk wordt gegeven en toetsingskader voor de oplossingsrichtingen wordt gepresenteerd
14.30 - 15.30 uur gezamenlijke inleiding van mr. G.J. Huith en mr. R.G.T. Bleeker waarin de verschillende bouwcontractvormen en in het bijzonder prijsvorming en aanbestedingsrechtelijke mogelijkheden naast het toetsingskader van prof. Jansen wordt gelegd
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 16.45 uur vervolg van de inleiding van mr. G.J. Huith en mr. R.G.T. Bleeker
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:
• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen. Uit het Webinar-systeem halen wij uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Het beantwoorden van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus, en wel binnen een week na het volgen van de online cursus. De cursist kan, gedurende die week, de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.

3

mr. R.G.T. (Rob) Bleeker

Advocaat Rozemond Advocaten

mr. G.J. (Georg) Huith

Advocaat / Partner Croon Huith te Den Haag

prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen

Hoogleraar privaatrecht VU Amsterdam
18
november
2020
 285,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.