Online Congres Naar een coherent en toekomstbestendig stelsel van juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw: voorstel voor een routekaart

Online, real-time en interactief via chat
  • Nieuw

Op 22 september 2021 organiseert het Instituut voor Bouwrecht een congres over de toekomst van het Nederlandse bouwcontractenrecht. Aanleiding is de kritische herwaardering van de geïntegreerde bouworganisatievorm en daarmee verband houdende ontwikkelingen, zoals: de introductie van het zogenoemde “twee-fasen-proces”, in het verlengde van het in 2019 door Rijkswaterstaat gepubliceerde McKinsey-rapport; de hernieuwde belangstelling voor het bouwteam en de daarmee verband houdende introductie van de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020; de aanstaande herziening van de UAV-GC 2005; en de veelgehoorde roep om bouwcontracten die opdrachtgever en opdrachtnemer beter prikkelen tot constructieve samenwerking.

Wat zijn de problemen die deze ontwikkelingen beogen op te lossen en wat is hun onderlinge samenhang? In hoeverre beantwoorden de voorgestelde oplossingen aan de daaraan te stellen randvoorwaarden? En wat houden die randvoorwaarden dan precies in? Deze vragen worden tijdens het congres niet alleen besproken vanuit juridisch, maar ook vanuit een breed organisatorisch, bestuurlijk en historisch perspectief. Het doel is om na te gaan of en in hoeverre de huidige juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw nog voldoende voorzien in de behoeften van deze tijd. Wellicht moeten zij worden aangepast of aangevuld met een of meer nieuwe voorwaarden om nieuwe ontwikkelingen en oplossingen te faciliteren? In het verlengde hiervan zou er zelfs over kunnen worden nagedacht of eventueel een stelselwijziging nodig is – te denken valt aan een coherente set van standaardvoorwaarden, vergelijkbaar met de NEC contracten – en hoe die stelselwijziging dan het beste tot stand zou kunnen worden gebracht.

In de aanloop naar het congres verschijnt deze zomer een themanummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht waarin prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen een probleemanalyse, een begin van een toetsingskader en een eerste evaluatie geeft van de verschillende oplossingen die de afgelopen tijd zijn ontwikkeld. Een aantal van deze oplossingen wordt door gerenommeerde auteurs (mr. R.G.T. (Rob) Bleeker, mr. A.M.B. (Andrea) Chao, mr. G.J. (Georg) Huith, mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer) in dit themanummer vervolgens verder uitgewerkt. Het themanummer wordt afgesloten met een voorstel voor een routekaart waarin een coherente aanpak van de uitdagingen in het bouwcontractenrecht voor de toekomst wordt bepleit, opgesteld door prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman en prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen. Tijdens het congres zal ook dit voorstel voor een routekaart worden besproken.
Het themanummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht is het studiemateriaal voor dit congres. Indien u een papieren exemplaar bestelt, krijgt u het themanummer toegestuurd tegen de genoemde kosten.

In de komende maanden zal meer informatie over het congres verschijnen, hou het Tijdschrift voor Bouwrecht en onze nieuwsbrieven in de gaten en reserveer de datum vast in uw agenda!

Deze bijeenkomst wordt tevens fysiek in de zaal aangeboden. Indien u de bijeenkomst fysiek wilt bijwonen dan kunt u zich aanmelden via deze link.

Startdatum

Woensdag 22 september 2021

Tijdstip

13.30 - 18.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief via chat

Prijs
 495,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 30,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

4

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , ,

Binnenkort zal meer informatie over het programma beschikbaar komen.

13.30 - 15.30 uur inleiding
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 18.00 uur vervolg inleiding, vragen en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
• Het webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
• Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De cursist kan de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.
• Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
• Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd.

4

mr. R.G.T. (Rob) Bleeker

Advocaat Rozemond Advocaten

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft

mr. A.M.B. (Andrea) Chao

Advocaat Simmons & Simmons LLP

mr. G.J. (Georg) Huith

Advocaat Croon Advocaten

prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen

Hoogleraar privaatrecht VU Amsterdam Voorzitter Commissie van Aanbestedingsexperts

mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer van Catwijck

Directeur The Faithful Goose B.V.
22
september
2021
 495,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.