Congres Naar een coherent en toekomstbestendig stelsel van juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw: voorstel voor een routekaart

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
  • Nieuw

Op 22 september 2021 organiseert het Instituut voor Bouwrecht een congres over de toekomst van het Nederlandse bouwcontractenrecht. Aanleiding is de kritische herwaardering van de geïntegreerde bouworganisatievorm en daarmee verband houdende ontwikkelingen, zoals: de introductie van het zogenoemde “twee-fasen-proces”, in het verlengde van het in 2019 door Rijkswaterstaat gepubliceerde McKinsey-rapport; de hernieuwde belangstelling voor het bouwteam en de daarmee verband houdende introductie van de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020; de aanstaande herziening van de UAV-GC 2005; en de veelgehoorde roep om bouwcontracten die opdrachtgever en opdrachtnemer beter prikkelen tot constructieve samenwerking.

Wat zijn de problemen die deze ontwikkelingen beogen op te lossen en wat is hun onderlinge samenhang? In hoeverre beantwoorden de voorgestelde oplossingen aan de daaraan te stellen randvoorwaarden? En wat houden die randvoorwaarden dan precies in? Deze vragen worden tijdens het congres niet alleen besproken vanuit juridisch, maar ook vanuit een breed organisatorisch, bestuurlijk en historisch perspectief. Het doel is om na te gaan of en in hoeverre de huidige juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw nog voldoende voorzien in de behoeften van deze tijd. Wellicht moeten zij worden aangepast of aangevuld met een of meer nieuwe voorwaarden om nieuwe ontwikkelingen en oplossingen te faciliteren? In het verlengde hiervan zou er zelfs over kunnen worden nagedacht of eventueel een stelselwijziging nodig is – te denken valt aan een coherente set van standaardvoorwaarden, vergelijkbaar met de NEC contracten – en hoe die stelselwijziging dan het beste tot stand zou kunnen worden gebracht.

De Jaarbeurs vraagt aan deelnemers van het Congres op 22 september a.s. het volgende om mee te nemen naar de locatie (zonder dit komt u niet binnen!):
* Telefoon met de CoronaCheck-app en uw ingeladen test-, vaccinatie-, of herstelbewijs.
* Geldig identiteitsbewijs, het is verplicht om u te identificeren bij de ingang ter controle van de CoronaCheck-app.
* Ingevulde gezondheidscheck (via check.jaarbeurs.nl).
* Eventueel een mondkapje. Dit is niet verplicht maar mag natuurlijk wel.

In augustus verschijnt een themanummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht waarin prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen een probleemanalyse, een begin van een toetsingskader en een eerste evaluatie geeft van de verschillende oplossingen die de afgelopen tijd zijn ontwikkeld. Een aantal van deze oplossingen wordt door gerenommeerde auteurs (mr. R.G.T. (Rob) Bleeker, mr. A.M.B. (Andrea) Chao, mr. G.J. (Georg) Huith, mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer) in dit themanummer vervolgens verder uitgewerkt. Het themanummer wordt afgesloten met een voorstel voor een routekaart waarin een coherente aanpak van de uitdagingen in het bouwcontractenrecht voor de toekomst wordt bepleit, opgesteld door prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman en prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen. Tijdens het congres zal ook dit voorstel voor een routekaart worden besproken.
Het themanummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht is het studiemateriaal voor dit congres. Indien u een papieren exemplaar bestelt, krijgt u het themanummer toegestuurd tegen de genoemde kosten.

 

Startdatum

Woensdag 22 september 2021

Tijdstip

13.30 - 18.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 495,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en netwerkborrel
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 30,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

100

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

4

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst

13.30 - 14.15 uur
Opening, aanleiding, doel en opzet van het congres
Recente ontwikkelingen, zoals de introductie van het twee-fasen-proces, de herwaardering van het bouwteam en de herziening van de UAV-GC 2005, laten zien dat in de praktijk grote behoefte bestaat aan een verbeterde beheersing van risico’s bij met name geïntegreerde bouwprojecten. In deze bijdrage wordt op basis van een probleemanalyse van de hiervoor genoemde ontwikkelingen betoogd langs welke weg die verbetering eventueel zou kunnen worden gerealiseerd. Inhoudelijk, door bij de inrichting van het totale bouwproces in de toekomst anders om te gaan met onderwerpen als early contractor involvement, samenwerking, prijsvorming en risico(ver)deling. Organisatorisch, door een integrale herbezinning op de vorm en inhoud van de aanbestedings- en juridisch-administratieve kaders waarbinnen al deze onderwerpen een plaats zouden moeten krijgen. Dat vraagt mogelijk om een coherente aanpak van deze kaders voor alle bouwprocessen.
Gespreksleiders: prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman en prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen

14.15 - 15.00 uur
Samenwerking
De bij een bouwproces betrokken actoren zouden gedurende alle fasen (aanbestedingsfase, ontwerpfase, bouwfase) van dat proces zoveel mogelijk moeten worden geprikkeld tot op samenwerking gericht gedrag en ook overigens zo weinig mogelijk adversarieel gedrag moeten vertonen. In deze bijdrage wordt nagegaan hoe aan dit uitgangspunt kan worden voldaan en wat dit zou betekenen voor de vorm en inhoud van de toekomstige aanbestedings- en juridisch-administratieve kaders.
Sprekers: drs. J. (Johan) Arends en mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer
Referenten: M. (Malcolm) Aalstein en mr. A.M.B. (Andrea) Chao

15.00 - 15.15 uur pauze

15.15 - 16.00 uur
Risico(ver)deling
De gevolgen van eventuele risicoverwezenlijking tijdens de ontwerp- of bouwfase dienen contractueel evenwichtig te zijn belegd. Die contractuele risico(ver)deling zou ook overigens partijen moeten prikkelen om risico’s gedurende alle fasen van het bouwproces (aanbestedingsfase, ontwerpfase, bouwfase) gezamenlijk en proactief te beheersen. In deze bijdrage wordt nagegaan hoe aan dit uitgangspunt kan worden voldaan en wat dit zou betekenen voor de vorm en inhoud van de toekomstige aanbestedings- en juridisch-administratieve kaders.
Sprekers: mr. R.G.T. (Rob) Bleeker en mr. B.C.L. (Bas) van den Berg
Referenten: ing. J.Th.H. (Jeroen) Oehler en mr. D.C. (David) Orobio de Castro

16.00 - 16.45 uur
Prijsvorming
De opdrachtgever en de aannemer zouden op het moment dat gebondenheid tussen hen ontstaat wat betreft de voor de bouw verschuldigde prijs over voldoende mate van zekerheid moeten beschikken dat (de gevolgen van) eventuele risico’s voldoende zijn beheerst of nog zullen kunnen worden beheerst. Het moment waarop de hier bedoelde prijsbinding ontstaat kán samenvallen met het moment waarop overigens contractuele gebondenheid tussen hen ontstaat, maar noodzakelijk is dat niet. In deze bijdrage wordt nagegaan hoe aan dit uitgangspunt kan worden voldaan en wat dit zou betekenen voor de vorm en inhoud van de toekomstige aanbestedings- en juridisch-administratieve kaders.
Sprekers: mr. G.J. (Georg) Huith en J.N. (Jaap) de Koning MA BSc
Referenten: mr. ir. M.B. (Michel) Klijn en mr. J.N.E. (Jeanile) Weyne 

16.45 - 17.00 uur pauze

17.00 - 18.00 uur
De routekaart: hoe nu verder
Evaluatie van de besproken onderwerpen en eerste blik op het vervolg van de routekaart. Gedurende de dag is besproken hoe inhoudelijk en organisatorisch kan worden omgegaan met de inrichting van het totale bouwproces en met onderwerpen als samenwerking, prijsvorming en risico(ver)deling. Een integrale herbezinning op de vorm en inhoud van de aanbestedings- en juridisch-administratieve kaders waarbinnen al deze onderwerpen een plaats zouden moeten krijgen, lijkt op zijn plaats. Dat vraagt mogelijk (ook) om een coherente aanpak van deze kaders voor alle bouwprocessen. Met behulp van stellingen en discussie met de zaal en de sprekers worden deze vragen voorgelegd en antwoorden gezocht.
Gespreksleiders: prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman en prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen
Referenten en sprekers (in wisselende samenstelling): M. (Malcolm) Aalstein, drs. J. (Johan) Arends, mr. B.C.L. (Bas) van den Berg, mr. R.G.T. (Rob) Bleeker, mr. A.M.B. (Andrea) Chao, mr. G.J. (Georg) Huith, mr. ir. M.B. (Michel) Klijn, J.N. (Jaap) de Koning MA BSc, ing. J.Th.H. (Jeroen) Oehler, mr. D.C. (David) Orobio de Castro, mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer en mr. J.N.E. (Jeanile) Weyne

18.00 - 18.45 uur afsluiten netwerkborrel

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs, zoals op de website vermeld, toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Voor alle fysieke onderwijsbijeenkomsten die het Instituut voor Bouwrecht organiseert geldt dat op de betreffende locaties de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Op deze locaties wordt veelal extra schoongemaakt en wordt anderhalve meter afstand in acht genomen. Voor meer informatie over het specifieke Corona-beleid kunt u de websites van de betreffende locatie raadplegen. In zijn algemeenheid geldt dat wij van docenten en deelnemers verwachten dat zij de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus in acht nemen.

Concreet betekent dit op locatie:
- Houdt anderhalve meter afstand;
- Was je handen regelmatig;
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig;
- Geen handen schudden;
- Voor veel docenten en deelnemers geldt dat zij voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten een presentielijst moeten ondertekenen. Wij verwachten dat alle docenten en deelnemers hiervoor een eigen pen zullen meenemen;
- Indien voor een deelnemer geldt dat hem of haar door het RIVM wordt geadviseerd om thuis te blijven, gaan wij er vanuit dat dit advies ook wordt opgevolgd.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

4

M. (Malcolm) Aalstein

Adviseur Markt  & Inkoop en Mediator

drs. J. (Johan) Arends

Inkoopadviseur Hoogheemraadschap Hollands Nederkwartier

mr. B.C.L. (Bas) van den Berg

Alliantiemanager

mr. R.G.T. (Rob) Bleeker

Advocaat Rozemond Advocaten

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft

mr. A.M.B. (Andrea) Chao

Advocaat / Partner Bird & Bird (Netherlands) LLP

mr. G.J. (Georg) Huith

Advocaat / Partner Croon Huith

prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen

Hoogleraar privaatrecht VU Amsterdam

mr. ir. M.B. (Michel) Klijn

Advocaat / Partner Houthoff

J.N. (Jaap) de Koning MA BSc

Hoofd groep Samenwerken en Contracteren Witteveen+Bos Raadgevende Ing. B.V.  

ing. J.Th.H. (Jeroen) Oehler

Sr. Adviseur Inkopen en Aanbesteden Ministerie van BZK - Rijksvastgoedbedrijf

mr. D.C. (David) Orobio de Castro

Advocaat / Partner Stibbe B.V.

mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer van Catwijck

Directeur The Faithful Goose B.V.

mr. J.N.E. (Jeanile) Weyne

Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
22
september
2021
 495,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en netwerkborrel

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.