Congres Naar een coherent en toekomstbestendig stelsel van juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw: voorstel voor een routekaart

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
  • Nieuw

Op 22 september 2021 organiseert het Instituut voor Bouwrecht een congres over de toekomst van het Nederlandse bouwcontractenrecht. Aanleiding is de kritische herwaardering van de geïntegreerde bouworganisatievorm en daarmee verband houdende ontwikkelingen, zoals: de introductie van het zogenoemde “twee-fasen-proces”, in het verlengde van het in 2019 door Rijkswaterstaat gepubliceerde McKinsey-rapport; de hernieuwde belangstelling voor het bouwteam en de daarmee verband houdende introductie van de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020; de aanstaande herziening van de UAV-GC 2005; en de veelgehoorde roep om bouwcontracten die opdrachtgever en opdrachtnemer beter prikkelen tot constructieve samenwerking.

Wat zijn de problemen die deze ontwikkelingen beogen op te lossen en wat is hun onderlinge samenhang? In hoeverre beantwoorden de voorgestelde oplossingen aan de daaraan te stellen randvoorwaarden? En wat houden die randvoorwaarden dan precies in? Deze vragen worden tijdens het congres niet alleen besproken vanuit juridisch, maar ook vanuit een breed organisatorisch, bestuurlijk en historisch perspectief. Het doel is om na te gaan of en in hoeverre de huidige juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw nog voldoende voorzien in de behoeften van deze tijd. Wellicht moeten zij worden aangepast of aangevuld met een of meer nieuwe voorwaarden om nieuwe ontwikkelingen en oplossingen te faciliteren? In het verlengde hiervan zou er zelfs over kunnen worden nagedacht of eventueel een stelselwijziging nodig is – te denken valt aan een coherente set van standaardvoorwaarden, vergelijkbaar met de NEC contracten – en hoe die stelselwijziging dan het beste tot stand zou kunnen worden gebracht.

In de aanloop naar het congres verschijnt deze zomer een themanummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht waarin prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen een probleemanalyse, een begin van een toetsingskader en een eerste evaluatie geeft van de verschillende oplossingen die de afgelopen tijd zijn ontwikkeld. Een aantal van deze oplossingen wordt door gerenommeerde auteurs (mr. R.G.T. (Rob) Bleeker, mr. A.M.B. (Andrea) Chao, mr. G.J. (Georg) Huith, mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer) in dit themanummer vervolgens verder uitgewerkt. Het themanummer wordt afgesloten met een voorstel voor een routekaart waarin een coherente aanpak van de uitdagingen in het bouwcontractenrecht voor de toekomst wordt bepleit, opgesteld door prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman en prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen. Tijdens het congres zal ook dit voorstel voor een routekaart worden besproken.
Het themanummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht is het studiemateriaal voor dit congres. Indien u een papieren exemplaar bestelt, krijgt u het themanummer toegestuurd tegen de genoemde kosten.

In de komende maanden zal meer informatie over het congres verschijnen, hou het Tijdschrift voor Bouwrecht en onze nieuwsbrieven in de gaten en reserveer de datum vast in uw agenda!

Deze bijeenkomst wordt tevens online (real-time en interactief) aangeboden. Indien u de bijeenkomst online wilt volgen dan kunt u zich aanmelden via deze link.

Startdatum

Woensdag 22 september 2021

Tijdstip

13.30 - 18.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 495,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en netwerkborrel
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 30,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

50

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

4

Rechtsgebieden
, , , ,

Binnenkort zal meer informatie over het programma beschikbaar komen.

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.30 uur inleiding
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 18.00 uur vervolg inleiding, vragen en afsluiting
18.00 - 18.45 uur afsluiten netwerkborrel

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs, zoals op de website vermeld, toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Voor alle fysieke onderwijsbijeenkomsten die het Instituut voor Bouwrecht organiseert geldt dat op de betreffende locaties de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Op deze locaties wordt veelal extra schoongemaakt en wordt anderhalve meter afstand in acht genomen. Voor meer informatie over het specifieke Corona-beleid kunt u de websites van de betreffende locatie raadplegen. In zijn algemeenheid geldt dat wij van docenten en deelnemers verwachten dat zij de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus in acht nemen.

Concreet betekent dit op locatie:
- Houdt anderhalve meter afstand;
- Was je handen regelmatig;
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig;
- Geen handen schudden;
- Voor veel docenten en deelnemers geldt dat zij voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten een presentielijst moeten ondertekenen. Wij verwachten dat alle docenten en deelnemers hiervoor een eigen pen zullen meenemen;
- Indien voor een deelnemer geldt dat hem of haar door het RIVM wordt geadviseerd om thuis te blijven, gaan wij er vanuit dat dit advies ook wordt opgevolgd.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

4

mr. R.G.T. (Rob) Bleeker

Advocaat Rozemond Advocaten

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft

mr. A.M.B. (Andrea) Chao

Advocaat Simmons & Simmons LLP

mr. G.J. (Georg) Huith

Advocaat Croon Advocaten

prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen

Hoogleraar privaatrecht VU Amsterdam Voorzitter Commissie van Aanbestedingsexperts

mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer van Catwijck

Directeur The Faithful Goose B.V.
22
september
2021
 495,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en netwerkborrel

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.