Studiemiddag Alternatieve Geschillenbeslechting: wat is ‘best for project’? – 2020

Space to Create, Stationsplein 90 te Utrecht
  • Nieuw

Verschillen van inzicht doen zich bij de realisatie van bouwprojecten veelvuldig voor. In de bouwpraktijk bestaat grote behoefte aan methoden om die verschillen van inzicht en hun mogelijke gevolgen te beheersen, zodat wordt voorkomen dat zij de verdere realisatie van het project als het ware verlammen. Integendeel: de methoden zouden de voorspoedige ontwikkeling van het project juist moeten bevorderen.

Er bestaan verschillende methoden die in het bijzonder worden aangewend ter voorkoming van het verlammen van projecten. Zo kan er onder meer gedacht worden aan bemiddeling, mediation, raden van deskundigen, (niet) bindend advies en (arbitraal) kort geding.

Een nieuwe methode waarbij de voortgang van het project centraal staat is de zienswijze-methode. Deze is het best te duiden als een mengvorm tussen het enerzijds oplossen van een verschil van mening of een conflict tussen contractpartijen door middel van mediation of bemiddeling en anderzijds het beslechten van een geschil door bindend advies, een arbitrale uitspraak of een vonnis indien partijen niet zelf of onder begeleiding het conflict oplossen. De zienswijzemethode heeft met het eerste gemeen het willen oplossen van het meningsverschil of conflict in onderling overleg en met het tweede de zekerheid van een onafhankelijk oordeel als dit niet of niet helemaal lukt.

In deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij verschillende methoden van het oplossen, althans beslechten van conflicten waarbij de voortgang van het project centraal staat. Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer de zienswijze-methode toegelicht, de fast track-procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsook methoden die meer in de internationale praktijk worden gehanteerd en waarmee vergelijkbare doelen worden beoogd. De doelgroep van deze bijeenkomst is advocatuur, academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren, niet-juristen die op directieniveau of inkoop- en contractmanagementniveau werkzaam zijn bij bouwbedrijven, ingenieursbureaus en bij opdrachtgevers.

Startdatum

Dinsdag 6 oktober 2020

Tijdstip

13.30 - 17.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

Space to Create, Stationsplein 90 te Utrecht

Prijs
 450,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

35

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 13:45 uur opening mr. S.N.J. Putter (dagvoorzitter)
13.45 - 14.45 uur inleiding mr. A.G.J. van Wassenaer en prof. mr. C.E.C. Jansen over de zienswijze-methode van Presolve: toelichting en ervaringen
14.45 - 15.45 uur inleiding mr. M. Niesen over de fast track-procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw
15.45 - 16.00 uur pauze
16.00 - 17.00 uur inleiding mr. S.N.J. Putter over andere methoden, waaronder internationale methoden
17:00 - 17.30 uur vragen/discussie
17.30 - 17.45 uur afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Het IBR heeft het recht haar onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen zoals afgekondigd op 15 maart j.l. van kracht blijven of verscherpt worden en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten blijven. In het geval dat een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online omgeving van het Instituut, wordt een korting van 10% op de prijs in het programmaboekje toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Voor alle fysieke onderwijsbijeenkomsten die het Instituut voor Bouwrecht organiseert geldt dat op de betreffende locaties de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Op deze locaties wordt veelal extra schoongemaakt en wordt anderhalve meter afstand in acht genomen. Voor meer informatie over het specifieke Corona-beleid kunt u de websites van de betreffende locatie raadplegen. In zijn algemeenheid geldt dat wij van docenten en deelnemers verwachten dat zij de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus in acht nemen.

Concreet betekent dit op locatie:
- Houdt anderhalve meter afstand;
- Was je handen regelmatig;
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig;
- Geen handen schudden;
- Voor veel docenten en deelnemers geldt dat zij voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten een presentielijst moeten ondertekenen. Wij verwachten dat alle docenten en deelnemers hiervoor een eigen pen zullen meenemen;
- Indien voor een deelnemer geldt dat hem of haar door het RIVM wordt geadviseerd om thuis te blijven, gaan wij er vanuit dat dit advies ook wordt opgevolgd.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

4

prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen

Hoogleraar privaatrecht VU Amsterdam

mr. M. (Monique) Niesen

Adjunct-directeur / Secretaris Raad van Arbitrage in bouwgeschillen

mr. S.N.J. (Stan) Putter

Advocaat HBN Law & Tax

mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer van Catwijck

Directeur The Faithful Goose B.V.
6
oktober
2020
 450,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.