Online Studiemiddag Hoe realiseren we wind- en zonne-energie: van vergunningverlening tot bouw- en onderhoudscontracten

Online real-time en interactief
  • Waardering 7,6

Duurzame energieopwekking via wind- en zonneparken zal een steeds grotere vlucht krijgen, zo volgt uit het Klimaatakkoord. In deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de juridische ins en outs van het gehele proces van realisatie: van vergunningverlening en zakelijke rechten tot bouw- en onderhoudscontractering.

Allereerst wordt ingegaan op basisvoorwaarden voor de realisatie van zonne- en windprojecten, waaronder met name vergunning- en subsidieverlening. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
• Stand van zaken: Energieakkoord, Klimaatakkoord, Rijksstructuurvisie wind op land, participatie en het participatieplan (in de Omgevingswet).
• Bevoegdheidsverdeling tussen gemeente en provincies (in de Elektriciteitswet 1998); provinciale structuurvisies.
• Activiteitenbesluit en maatwerkvoorschriften.
• Natuurbeschermingsaspecten en milieueffectrapportage.
• Planschade.
• Betekenis van de Omgevingswet voor grootschalige duurzame energievoorziening.
• Het Besluit stimulering duurzame energieproductie.

Vervolgens wordt een aantal actuele onderwerpen besproken die voor de realisatie van duurzame energieprojecten van belang zijn, waaronder het gebrek aan netcapaciteit, garanties van oorsprong en power purchase agreements. Ook aan goederenrechtelijke aspecten rond energieopwekking middels zonnecollectoren en windturbines wordt aandacht besteed. Met name wordt antwoord gegeven op praktische vragen rond natrekking, de vestiging van opstalrechten en aanvullende regelingen voor toegang, windvang en kabels.

In het tweede deel van deze bijeenkomst worden verschillende contractsvormen besproken, met name ten aanzien van de bouw en het onderhoud van wind- en zonneparken, hoe de contractering te structuren en welke discussiepunten daarbij veel voorkomen. Te denken valt aan de structuur van de EPC en O&M agreements, voorkomende discussies over aansprakelijkheidsverdeling, performance eisen, Balance of Plant, interface discussies, en dergelijke en het fenomeen ‘zon-op-afstand’.

Tijdens de bijeenkomst is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Startdatum

Dinsdag 24 maart 2020

Tijdstip

13.30 - 17.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online real-time en interactief

Prijs
 382,50 425,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

40

DDD

Ja

Doelgroep

Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

Rechtsgebieden
, , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.30 uur inleiding mr. J.J. Peelen over vergunningverlening, actualiteiten en zakelijke rechten
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 17.45 uur inleiding mr. B.Th. van Schouwenburg MRE over bouw- en onderhoudscontractering

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

4

mr. J.J. (Jan Jakob) Peelen

Advocaat/partner Dentons Europe LLP

mr. B.Th. (Bas) van Schouwenburg MRE

Advocaat / Partner Dentons Europe LLP
24
maart
2020
 382,50 425,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.