Online VBR-A Jaarvergadering: Effecten van de Omgevingswet op privaatrechtelijke verhoudingen, een verkenning

Online, real-time en interactief

De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat vooralsnog gepland op 1 juli 2022. Deze grootste wet in een eeuw tijd verandert het omgevingsrecht. De wet knipt de omgevingsvergunning voor bouwen in twee delen: de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit én de omgevingsvergunning voor de technische bouwactiviteit. Meer is vergunningvrij. Soms is slechts een bouwmelding nodig en loopt een private kwaliteitsborger op de bouw rond. Deze wet heeft effecten op de privaatrechtelijke verhoudingen. Vaak staat in contracten dat de grond bijvoorbeeld moet worden afgenomen nadat er een bruikbare omgevingsvergunning is. En banken verlangen voor financiering vaak een onherroepelijke omgevingsvergunning. Maar hoe zit dit met de knip? En wat als geen omgevingsvergunning is vereist? Wie moet straks de omgevingsvergunningen aanvragen en wie schakelt de kwaliteitsborger in? In het juridisch programma van deze ALV gaan mr. dr. ing. Peter de Haan en mr. Fred Wijma bij de verkenning in op deze vragen.

Deze bijeenkomst wordt tevens op locatie aangeboden. Indien u de bijeenkomst op locatie wilt volgen dan kunt u zich aanmelden via deze link.

Startdatum

Vrijdag 26 november 2021

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

50

Doelgroep

Leden van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten

Niveau

Verdieping

Soort

VBR / VBR-A, Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , , , , , , ,

13.30 – 14.00 uur Algemene Ledenvergadering (ALV)
14.00 – 15.00 uur mr. dr. ing. Peter de Haan inleiding Omgevingswet algemeen in enkele hoofdlijnen alsmede specifieke onderdelen waarin mogelijke raakvlakken zijn met het privaatrechtelijk bouwrecht

15.00 – 15.15 uur pauze

15.15 – 16.15 uur mr. Fred Wijma bespreekt privaatrechtelijke consequenties van de Omgevingswet met name in projectontwikkelingscontracten maar ook bijv. in de UAVGC (vergunningaspecten en –verplichtingen)
16.15 – 16.30 uur vragen en afronding

16.30 – 17.00 uur borrel

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht zie: http://www.vbra.nl/lidmaatschap/.

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren. Indien u voldoet aan de hieronder genoemde punten, zult u een certificaat van deelname toegezonden krijgen. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren.
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:
• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen. Uit het Webinar-systeem halen wij uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Het beantwoorden van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus, en wel binnen een week na het volgen van de online cursus. De cursist kan, gedurende die week, de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.

mr. dr. ing. P.M.J. (Peter) de Haan

Advocaat-partner PDH Advocatuur

mr. F.D. (Fred) Wijma

Advocaat Source.law te Amsterdam
26
november
2021
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.