Online Studiemiddag Contracteren met de overheid

Online, real-time en interactief
  • Waardering 8,1

De noodzaak om woningen te bouwen is groter dan ooit en de overheid zet in het licht van de klimaat- en energiedoelstellingen groots in op de ontwikkeling van nieuwe zonneparken en windparken. Gemeenten, provincies en de rijksoverheid sluiten veelvuldig overeenkomsten met projectontwikkelaars over de wijze waarop deze nieuwe projecten moeten worden gerealiseerd in sommige gevallen leidt dit tot geschillen en daarop volgende jurisprudentie.
Deze jurisprudentie blijft in beweging, bijvoorbeeld op het gebied van burgerparticipatie of de toepassing van het vertrouwensbeginsel.

Het sluiten van overeenkomsten met de overheid is een vak apart en vereist inhoudelijke kennis van verschillende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke leerstukken. In deze bijeenkomst staat de wisselwerking tussen het privaatrecht en het publiekrecht centraal. De verschillende leerstukken worden behandeld aan de hand van ervaringen uit de praktijk en voorbeelden uit de jurisprudentie. Daarnaast zal een casus over de ontwikkeling van een nieuw zonnepark worden behandeld. Concreet wordt in deze bijeenkomst stilgestaan bij verschillende rechtsvragen die van groot belang zijn voor de rechtspraktijk.
• Kan een projectontwikkelaar vertrouwen op de toezeggingen van ambtenaren?
• Wie kan de overheid rechtsgeldig vertegenwoordigen?
• Kan de overheid na verkiezingen of een beleidswijziging afwijken van een reeds gesloten overeenkomst?
• Hoe wordt in de praktijk omgegaan met de leerstukken van het publiek domein of de doorkruisingsleer?

Deze bijeenkomst laat zien dat kennis van het publiekrecht veelal onmisbaar is voor het tot stand brengen van een rechtsgeldige overeenkomst tussen de projectontwikkelaar en de overheid. Uw kennis op deze gebieden wordt bijgespijkerd en opgefrist.

Startdatum

Woensdag 1 december 2021

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 355,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , , ,

13.30 - 14.30 uur inleiding
14.30 - 14.40 uur pauze
14.40 - 15.40 uur vervolg inleiding
15.40 - 15.50 uur pauze
15.50 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. Bij verhindering kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats in nemen. De gegevens van de plaatsvervanger worden – indien mogelijk – voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail (onderwijs@ibr.nl) aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht meegedeeld.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

  • Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de onlinecursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
  • Het Webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
  • Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
  • Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
  • Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.
  • Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
  • Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd, indien aan bovenstaande vereisten is voldaan.
3

mr. B. (Bart) Vis

Advocaat Norton Rose Fulbright LLP

mr. L. (Leora) Wit

Advocaat Norton Rose Fulbright LLP
1
december
2021
 355,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.