Modulaire basiscursus locatie- en vastgoedontwikkeling; alle relevante aspecten van het publiek- en privaatrecht

dagen in maart online / dagen in april bij BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 7,8

In deze modulaire basiscursus wordt intensief en interactief een totaalbeeld geboden van de juridische aspecten van locatie- en vastgoedontwikkeling. In dat kader worden de volgende onderwerpen inleidend behandeld: introductie vastgoedrecht, het recht van locatieontwikkeling en hoofdlijnen grondbeleidsinstrumentarium, hoofdlijnen en systematiek van de omgevingsrechtelijke planvorming, hoofdlijnen uitvoering ruimtelijke ordening, staatssteun en aanbestedingsrecht, fiscale aspecten bij locatieontwikkeling en vastgoedfinanciering, eigendom, beperkte rechten, het binden van verplichtingen aan registergoederen, koop en levering van bestaand onroerend goed en de standaard koop-/aannemingsovereenkomst en de garantie- en waarborgregeling en samenwerkingsverbanden (personenvennootschappen en rechtspersonen).

De docenten zijn afkomstig uit de praktijk en de wetenschap, zodat een goede mix van ervaringsdeskundigheid en theorie gewaarborgd is. Deze cursus bestaat uit zes dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan alle dagen genieten voorrang en krijgen de DDD-korting. De bijeenkomsten in maart zullen online plaatsvinden en die van april zullen op locatie zijn, tenzij de overheid anders bericht.

Dag I Donderdag 4 maart 2021 Introductie vastgoedrecht, het recht van locatieontwikkeling en hoofdlijnen grondbeleidsinstrumenten – Online
Dag II Donderdag 11 maart 2021 Hoofdlijnen en systematiek van de omgevingsrechtelijke planvorming en hoofdlijnen uitvoering ruimtelijke ordening – Online
Dag III Donderdag 25 maart 2021 Staatssteun en aanbestedingsrecht en fiscale aspecten bij locatieontwikkeling en vastgoedfinanciering – Online
Dag IV Donderdag 1 april 2021 Eigendom en beperkte rechten: het binden van verplichtingen aan registergoederen – Op locatie
Dag V Donderdag 8 april 2021 Koop en levering van bestaand onroerend goed en de standaard koop-/aannemingsovereenkomst en de garantie- en waarborgregeling – Op locatie
Dag VI Donderdag 15 april 2021 Samenwerkingsverbanden: personenvennootschappen en rechtspersonen – Op locatie

Startdatum

Donderdag 4 maart 2021

Einddatum

Donderdag 15 april 2021

Tijdstip

13.00 - 17.30 uur

Dagdelen

6

Locatie

dagen in maart online / dagen in april bij BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 2.100,00excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal en (warme) snack
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 150,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

18

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren, projectleiders en adviseurs bij zowel overheden als marktpartijen (projectontwikkelaars, bouwondernemingen en corporaties)

Niveau

Basis

NOvA punten

24

Soort

Cursussen

Rechtsgebieden
, , , , , , , ,

12.30 - 13.00 uur ontvangst met (warme) snack (april bijeenkomsten)
13.00 - 15.00 uur behandeling cursusonderdeel
15.00 - 15.30 uur pauze
15.30 - 17.30 uur behandeling cursusonderdeel

Dag I Donderdag 4 maart 2021
Introductie vastgoedrecht, het recht van locatieontwikkeling en hoofdlijnen grondbeleidsinstrumenten
Tijdens deze bijeenkomst zal - na een beknopt overzicht van de voor locatie- en vastgoedontwikkeling relevante regelgeving - de opzet van de cursus en de samenhang tussen de verschillende onderdelen daarvan (begrippen, kostenverhaal, de regeling inzake grondexploitatie in de Wro bij locatieontwikkeling) worden ingegaan op het grondbeleidsinstrumentarium. Daarbij komen zowel het wettelijk instrument van grondverwerving (Wet voorkeursrecht gemeente en Onteigeningswet) als de instrumenten van grondexploitatie (overeenkomsten en het exploitatieplan) aan de orde. Uiteraard komt, naast de huidige wetgeving, ook de toekomstige regeling van deze onderwerpen in de Omgevingswet aan de orde.
DOCENTEN: prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman, Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen, verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE en mr. J.F. (Jan Frans) de Groot, Advocaat Houthoff

Dag II Donderdag 11 maart 2021
Hoofdlijnen en systematiek van de omgevingsrechtelijke planvorming en hoofdlijnen uitvoering ruimtelijke ordening
Deze bijeenkomst richt zich op het onderdeel van het omgevingsrecht dat vanouds ‘ruimtelijke ordening’ heet en waarvan de wettelijke regeling momenteel is verspreid over in hoofdzaak een drietal wetten: de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro), de Crisis- en herstelwet (Chw) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Aan de orde komen daarbij omgevingsrechtelijke plannen op grond van de Wro en Crisis- en herstelwet bij locatieontwikkeling, algemene regels, planologische maatregelen en vergunningverlening bij locatieontwikkeling, kruimelvergunning en een doorkijk naar de Omgevingswet.
DOCENTEN: mr. J.J. (Jacco) Karens, Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Bouwrecht en mr. ing. B. (Bert) Rademaker, Beleidscoördinator Ministerie van BZK, Rechter-plaatsvervanger Rb. Midden-Nederland en Docent

Dag III Donderdag 25 maart 2021
Staatssteun en aanbestedingsrecht en fiscale aspecten bij locatieontwikkeling en vastgoedfinanciering
Een belangrijke randvoorwaarde voor samenwerking bij locatie- en vastgoedontwikkeling is dat de afspraken tussen de betrokken actoren, in het bijzonder afspraken tussen overheden en marktpartijen, voldoen aan de Europese regels op het gebied van aanbesteding en staatssteun. Tijdens deze dag zal in de eerste plaats worden ingegaan op de reikwijdte van zowel het aanbestedingsrecht als de regelgeving op het gebied van staatssteun voor locatie- en vastgoedontwikkeling en aanbestedingsplichtige opdrachten toegesneden op de praktijk. Aansluitend is er aandacht voor fiscale aspecten. Daarbij komen overdrachtsbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting (waaronder de aftrekbaarheid van rente) aan de orde.
DOCENTEN: prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman, Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen, verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE en mr. M.A. (Arianne) Bonthuis-Broekman, Advocaat / Fiscalist Van Doorne N.V.

Dag IV Donderdag 1 april 2021
Eigendom en beperkte rechten: het binden van verplichtingen aan registergoederen
Locatie- en vastgoedontwikkelingen gaan altijd gepaard met wijzigingen betreffende de eigendom van onroerend goed in het betrokken gebied. Er wordt een vergelijking gemaakt en de toepassingsmogelijkheden van de beperkte rechten die op onroerend goed gevestigd kunnen worden besproken, met aandacht voor de wijziging van deze rechten in het geval van (bijvoorbeeld) transformatie.
DOCENT: prof. mr. dr. F.J. (Fokke Jan) Vonck, Hoogleraar notarieel goederenrecht VU Amsterdam en Professional support lawyer Vastgoed Loyens & Loeff N.V.

Dag V Donderdag 8 april 2021
Koop en levering van bestaand onroerend goed en de standaard koop-/aannemingsovereenkomst en de garantie- en waarborgregeling
Bij de verkoop van bestaand onroerend goed is de vraag relevant of het verkochte aan de overeenkomst voldoet.
Voldoet het geleverde wel aan de conformiteitseis? Over deze vraag is - ook betreffende de levering van bestaand onroerend goed – veel rechtspraak bekend. Daar wordt u in dit deel wegwijs in gemaakt. Aan de orde komen: financieringsvoorbehoud, boetebedingen in koopakte, bedenktijd bij koop van een woning, vormerkung en beslag (art. 7:3 BW). Daarnaast komt tijdens deze bijeenkomst aan de orde dat veel gebieds- en locatieontwikkeling gericht is op de realisatie van woningen (eengezinswoningen dan wel in de vorm van appartementen) ten behoeve van consumenten. De relatie betreffende de woningbouw, die een ondernemer met de consument aangaat, kenmerkt zich door het feit dat deze uit twee nauw samenhangende overeenkomsten bestaat: de koop-/aannemingsovereenkomst en de garantie-/en waarborgregeling. Hoe zien die overeenkomsten eruit en wat is de onderlinge verhouding tussen beide?
DOCENTEN: mr. J.J. (Jaap) Dammingh, Universitair hoofddocent burgerlijk (proces)recht Radboud Universiteit Nijmegen en mr. S.J.H. (Sjoerd) Rutten, Advocaat HabrakenRutten Advocaten

Dag VI Donderdag 15 april 2021
Samenwerkingsverbanden: personenvennootschappen en rechtspersonen
Het opzetten en uitvoeren van gebieds- en locatieontwikkelingen is vaak een werk van lange adem en vaak een werk waarbij veel partijen zijn betrokken. Deze partijen hebben er belang bij hun risico’s in te perken en gaan om die reden bepaalde samenwerkingsvormen aan met elkaar. Daarbij staan hen veel vormen ter beschikking. Deze verschillende vormen (Maatschap, V.O.F. en C.V., B.V., N.V.) hebben alle hun eigen kenmerken en voor- en nadelen qua oprichtingsformaliteiten en aansprakelijkheidsgevolgen en afscheidsregelingen.
Tijdens deze bijeenkomst wordt dit alles uit de doeken gedaan, juist ook met het oog op de specifieke belangen in dit maatschappelijke gebied. Ook de aanstaande wetgeving op het terrein van de personenvennootschappen komt daarbij uitbreid aan de orde.
DOCENT: mr. C.A. (Cees) de Zeeuw, Notaris Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling (€ 54,95 incl. BTW) en Praktijkboek koop-/aannemingsovereenkomst (2e druk) (€ 42,95 incl. BTW) zijn los te bestellen.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Wijzigingsvoorwaarden (voor april bijeenkomsten)

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs, zoals op de website vermeld,  toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Voor alle fysieke onderwijsbijeenkomsten die het Instituut voor Bouwrecht organiseert geldt dat op de betreffende locaties de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Op deze locaties wordt veelal extra schoongemaakt en wordt anderhalve meter afstand in acht genomen. Voor meer informatie over het specifieke Corona-beleid kunt u de websites van de betreffende locatie raadplegen. In zijn algemeenheid geldt dat wij van docenten en deelnemers verwachten dat zij de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus in acht nemen.

Concreet betekent dit op locatie:
- Houdt anderhalve meter afstand;
- Was je handen regelmatig;
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig;
- Geen handen schudden;
- Voor veel docenten en deelnemers geldt dat zij voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten een presentielijst moeten ondertekenen. Wij verwachten dat alle docenten en deelnemers hiervoor een eigen pen zullen meenemen;
- Indien voor een deelnemer geldt dat hem of haar door het RIVM wordt geadviseerd om thuis te blijven, gaan wij er vanuit dat dit advies ook wordt opgevolgd.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
• Het webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
• Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De cursist kan de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.
• Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
• Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd.

24

mr. M.A. (Arianne) Bonthuis-Broekman

Advocaat / Fiscalist Van Doorne N.V.

prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

mr. J.J. (Jaap) Dammingh

Universitair hoofddocent burgerlijk (proces)recht Radboud Universiteit Nijmegen

mr. J.F. (Jan Frans) de Groot

Advocaat Houthoff

mr. J.J. (Jacco) Karens

Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Bouwrecht en buitenpromovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen

mr. ing. B. (Bert) Rademaker

Beleidscoördinator Ministerie van BZK, Rechter-plaatsvervanger Rb. Midden-Nederland en Docent

mr. S.J.H. (Sjoerd) Rutten

Advocaat Habraken Rutten Advocaten

prof. mr. dr. F.J. (Fokke Jan) Vonck

Hoogleraar notarieel goederenrecht VU en Professional support lawyer Vastgoed Loyens & Loeff N.V.

mr. C.A. (Cees) de Zeeuw

Notaris Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
4
maart
2021
 2.100,00excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal en (warme) snack

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.