Online Modulaire basiscursus locatie- en vastgoedontwikkeling

Online real-time en interactief
  • Waardering 8,0

ALLE RELEVANTE ASPECTEN VAN HET PUBLIEK- EN PRIVAATRECHT IN ÉÉN CURSUS

Nieuwe bouwprojecten dienen zich aan in de vorm van transformatie van bestaande gebouwen, als ‘echte’ nieuwbouw èn als onderdeel van locatieontwikkeling; groei- en krimplocaties vragen om aandacht.

In deze modulaire basiscursus worden de volgende onderwerpen inleidend behandeld:

Dag I Dinsdag 12 mei 2020
Introductie vastgoedrecht, het recht van locatieontwikkeling en hoofdlijnen grondbeleidsinstrumentarium

Dag II Dinsdag 19 mei 2020
Hoofdlijnen en systematiek van de omgevingsrechtelijke planvorming, hoofdlijnen uitvoering ruimtelijke ordening

Dag III Dinsdag 26 mei 2020
Staatssteun en aanbestedingsrecht, fiscale aspecten bij locatieontwikkeling en vastgoedfinanciering

Dag IV Dinsdag 9 juni 2020
Eigendom, beperkte rechten, het binden van verplichtingen aan registergoederen

Dag V Dinsdag 16 juni 2020
Koop en levering van bestaand onroerend goed en de standaard koop-/aannemingsovereenkomst en de garantie- en waarborgregeling

Dag VI Dinsdag 23 juni 2020
Samenwerkingsverbanden (personenvennootschappen en rechtspersonen).

Er wordt intensief en interactief een totaalbeeld geboden van de juridische aspecten van locatie- en vastgoedontwikkeling. De docenten zijn afkomstig uit de praktijk en de wetenschap, zodat een goede mix van ervaringsdeskundigheid en theorie gewaarborgd is.

Deze cursus bestaat uit zes dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan alle dagen genieten voorrang en krijgen korting.

Startdatum

Dinsdag 12 mei 2020

Einddatum

Dinsdag 23 juni 2020

Tijdstip

13.00 - 17.30 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online real-time en interactief

Prijs
 1.998,00excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 150,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren, projectleiders en adviseurs bij zowel overheden als marktpartijen (projectontwikkelaars, bouwondernemingen en corporaties)

Niveau

Basis

NOvA punten

24

Rechtsgebieden
, , , , , ,

13.00 - 15.00 uur behandeling cursusonderdeel
15.00 - 15.30 uur pauze
15.30 - 17.30 uur behandeling cursusonderdeel

Dag I Dinsdag 12 mei 2020 Introductie vastgoedrecht, het recht van locatieontwikkeling en hoofdlijnen grondbeleidsinstrumenten
Tijdens deze bijeenkomst zal - na een beknopt overzicht van de voor locatie- en vastgoedontwikkeling relevante regelgeving - de opzet van de cursus en de samenhang tussen de verschillende onderdelen daarvan (begrippen, kostenverhaal, de regeling inzake grondexploitatie in de Wro bij locatieontwikkeling) worden ingegaan op het grondbeleidsinstrumentarium. Daarbij komen zowel het wettelijk instrument van grondverwerving (Wet voorkeursrecht gemeente en Onteigeningswet) als de instrumenten van grondexploitatie (overeenkomsten en het exploitatieplan) aan de orde. Uiteraard komt, naast de huidige wetgeving, ook de toekomstige regeling van deze onderwerpen in de Omgevingswet aan de orde.
DOCENTEN: prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman, Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen, verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE en mr. J.F. (Jan Frans) de Groot, Advocaat Houthoff

Dag II Dinsdag 19 mei 2020 Hoofdlijnen en systematiek van de omgevingsrechtelijke planvorming en hoofdlijnen uitvoering ruimtelijke ordening
Deze bijeenkomst richt zich op het onderdeel van het omgevingsrecht dat vanouds ‘ruimtelijke ordening’ heet en waarvan de wettelijke regeling momenteel is verspreid over in hoofdzaak een drietal wetten: de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro), de Crisis- en herstelwet (Chw) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Aan de orde komen daarbij omgevingsrechtelijke plannen op grond van de Wro en Crisis- en herstelwet bij locatieontwikkeling, algemene regels, planologische maatregelen en vergunningverlening bij locatieontwikkeling, kruimelvergunning en een doorkijk naar de Omgevingswet.
DOCENTEN: mr. J.J. (Jacco) Karens, Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Bouwrecht en mr. ing. B. (Bert) Rademaker, Beleidscoördinator Ministerie van BZK, Rechter-plaatsvervanger Rb. Midden-Nederland en Docent

Dag III Dinsdag 26 mei 2020 Staatssteun en aanbestedingsrecht en fiscale aspecten bij locatieontwikkeling en vastgoedfinanciering
Een belangrijke randvoorwaarde voor samenwerking bij locatie- en vastgoedontwikkeling is dat de afspraken tussen de betrokken actoren, in het bijzonder afspraken tussen overheden en marktpartijen, voldoen aan de Europese regels op het gebied van aanbesteding en staatssteun. Tijdens deze dag zal in de eerste plaats worden ingegaan op de reikwijdte van zowel het aanbestedingsrecht als de regelgeving op het gebied van staatssteun voor locatie- en vastgoedontwikkeling, aanbestedingsplichtige opdrachten toegesneden op de praktijk. Aansluitend is er aandacht voor fiscale aspecten. Daarbij komen overdrachtsbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting (waaronder de aftrekbaarheid van rente) aan de orde.
DOCENTEN: prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman, Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen, verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE en mr. M.A. (Arianne) Bonthuis-Broekman, Advocaat / Fiscalist Van Doorne N.V.

Dag IV Dinsdag 9 juni 2020 Eigendom en beperkte rechten: het binden van verplichtingen aan registergoederen
Locatie- en vastgoedontwikkelingen gaan altijd gepaard met wijzigingen betreffende de eigendom van onroerend goed in het betrokken gebied. Er wordt een vergelijking gemaakt en de toepassingsmogelijkheden van de beperkte rechten die op onroerend goed gevestigd kunnen worden besproken, met aandacht voor de wijziging van deze rechten in het geval van (bijvoorbeeld) transformatie.
DOCENT: prof. mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck, Hoogleraar notarieel goederenrecht VU Amsterdam en Professional support lawyer Vastgoed Loyens & Loeff N.V.

Dag V Dinsdag 16 juni 2020 Koop en levering van bestaand onroerend goed en de standaard koop-/aannemingsovereenkomst en de garantie- en waarborgregeling
Bij de verkoop van bestaand onroerend goed is de vraag relevant of het verkochte aan de overeenkomst voldoet.
Voldoet het geleverde wel aan de conformiteitseis? Over deze vraag is - ook betreffende de levering van bestaand onroerend goed – veel rechtspraak bekend. Daar wordt u in dit deel wegwijs in gemaakt. Aan de orde komen: financieringsvoorbehoud, boetebedingen in koopakte, bedenktijd bij koop van een woning, vormerkung en beslag (art. 7:3 BW). Daarnaast gaat het op deze bijeenkomst om dat veel gebieds- en locatieontwikkeling gericht is op de realisatie van woningen (eengezinswoningen dan wel in de vorm van appartementen) ten behoeve van consumenten. De relatie betreffende de woningbouw, die een ondernemer met de consument aangaat, kenmerkt zich door het feit dat deze uit twee nauw samenhangende overeenkomsten bestaat: de koop-/aannemingsovereenkomst en de garantie-/en waarborgregeling. Hoe zien die overeenkomsten eruit en wat is de onderlinge verhouding tussen beide?
DOCENTEN: mr. J.J. (Jaap) Dammingh, Universitair hoofddocent burgerlijk (proces)recht Radboud Universiteit Nijmegen en mr. S.J.H. (Sjoerd) Rutten, Advocaat HabrakenRutten Advocaten

Dag VI Dinsdag 23 juni 2020 Samenwerkingsverbanden: personenvennootschappen en rechtspersonen
Het opzetten en uitvoeren van gebieds- en locatieontwikkelingen is vaak een werk van lange adem en vaak een werk waarbij veel partijen zijn betrokken. Deze partijen hebben er belang bij hun risico’s in te perken en gaan om die reden bepaalde samenwerkingsvormen aan met elkaar. Daarbij staan hen veel vormen ter beschikking. Deze verschillende vormen (Maatschap, V.O.F. en C.V., B.V., N.V.) hebben alle hun eigen kenmerken en voor- en nadelen qua oprichtingsformaliteiten en aansprakelijkheidsgevolgen en afscheidsregelingen. Deze worden uit de doeken gedaan in deze bijeenkomst juist ook met het oog op de specifieke belangen in dit maatschappelijke gebied.
DOCENTEN: mr. E.A. (Ewoud) de Vries, Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en mr. C.A. (Cees) de Zeeuw, Notaris Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

 

 

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Het IBR heeft het recht haar onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen zoals afgekondigd op 15 maart j.l. van kracht blijven of verscherpt worden en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten blijven. In het geval dat een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online omgeving van het Instituut, wordt een korting van 10% op de prijs in het programmaboekje toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

24

mr. M.A. (Arianne) Bonthuis-Broekman

Advocaat / Fiscalist Van Doorne N.V.

prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

mr. J.J. (Jaap) Dammingh

Universitair hoofddocent burgerlijk (proces)recht Radboud Universiteit Nijmegen

mr. J.F. (Jan Frans) de Groot

Advocaat Houthoff

mr. J.J. (Jacco) Karens

Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Bouwrecht en buitenpromovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen

mr. ing. B. (Bert) Rademaker

Beleidscoördinator Ministerie van BZK, Rechter-plaatsvervanger Rb. Midden-Nederland en Docent

mr. S.J.H. (Sjoerd) Rutten

Advocaat Habraken Rutten Advocaten

prof. mr. dr. F.J. (Fokke Jan) Vonck

Hoogleraar notarieel goederenrecht VU en Professional support lawyer Vastgoed Loyens & Loeff N.V.

mr. E.A. (Ewoud) de Vries

Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

mr. C.A. (Cees) de Zeeuw

Notaris Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
12
mei
2020
 1.998,00excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.