Modulaire basiscursus locatie- en vastgoedontwikkeling; alle relevante aspecten van het publiek- en privaatrecht (I t/m VI)

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • Waardering 7,7

In deze modulaire basiscursus (6 delen) wordt door docenten afkomstig uit de praktijk en de wetenschap, op intensieve en interactieve wijze, een totaalbeeld geboden van de juridische aspecten van locatie- en vastgoedontwikkeling. In dat kader worden onderstaande onderwerpen behandeld.

Deze cursus bestaat uit zes dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan alle dagen genieten voorrang en krijgen 10% korting (is verwerkt in genoemde prijs, prijs per dagdeel € 425,- excl. BTW).

Dag I Woensdag 8 maart 2023 – Introductie vastgoedrecht, het recht van locatieontwikkeling en hoofdlijnen grondbeleidsinstrumentarium
Dag II Woensdag 15 maart 2023 – Hoofdlijnen en systematiek van de omgevingsrechtelijke planvorming en hoofdlijnen uitvoering ruimtelijke ordening
Dag III Woensdag 22 maart 2023 – Staatssteun en aanbestedingsrecht en fiscale aspecten bij locatieontwikkeling en vastgoedfinanciering
Dag IV Woensdag 29 maart 2023 – Eigendom en beperkte rechten: het binden van verplichtingen aan registergoederen
Dag V Woensdag 5 april 2023 – Koop en levering van bestaand onroerend goed en de standaard koop-/aannemingsovereenkomst en de garantie- en waarborgregeling
Dag VI Woensdag 12 april 2023 – Samenwerkingsverbanden: personenvennootschappen en rechtspersonen

Startdatum

Woensdag 8 maart 2023

Einddatum

Woensdag 12 april 2023

Tijdstip

13.00 - 17.15 uur (dag IV is van 13.30 - 17.45 uur)

Dagdelen

6

Locatie

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 2.295,00excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 210,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren, projectleiders en adviseurs bij zowel overheden als marktpartijen (projectontwikkelaars, bouwondernemingen en corporaties)

Niveau

Basis

NOvA punten

24

Rechtsgebieden
, , , , , , , , , , ,

12.30 - 13.00 uur ontvangst
13.00 - 15.00 uur behandeling cursusonderdeel
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.15 uur behandeling cursusonderdeel

Let op: dag IV 29 maart 2023 is van 13.30 - 17.45 uur

Dag I Woensdag 8 maart 2023
Introductie vastgoedrecht, het recht van locatieontwikkeling en hoofdlijnen grondbeleidsinstrumenten
Tijdens deze bijeenkomst zal - na een beknopt overzicht van de voor locatie- en vastgoedontwikkeling relevante
regelgeving - de opzet van de cursus en de samenhang tussen de verschillende onderdelen daarvan (begrippen,
kostenverhaal, de regeling inzake grondexploitatie in de Wro bij locatieontwikkeling) worden ingegaan op het grondbeleidsinstrumentarium. Daarbij komen zowel het wettelijk instrument van grondverwerving (Wet voorkeursrecht gemeente en Onteigeningswet) als de instrumenten van grondexploitatie (overeenkomsten en het exploitatieplan) aan de orde. Uiteraard komt, naast de huidige wetgeving, ook de toekomstige regeling van deze onderwerpen in de Omgevingswet aan de orde.
DOCENTEN: prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman, Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen, verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE en mr. J.F. (Jan Frans) de Groot, Advocaat Houthoff

Dag II Woensdag 15 maart 2023
Hoofdlijnen en systematiek van de omgevingsrechtelijke planvorming en hoofdlijnen uitvoering ruimtelijke ordening
Deze bijeenkomst richt zich op het onderdeel van het omgevingsrecht dat vanouds ‘ruimtelijke ordening’ heet en
waarvan de wettelijke regeling momenteel is verspreid over in hoofdzaak een drietal wetten: de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro), de Crisis- en herstelwet (Chw) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Aan de orde komen daarbij omgevingsrechtelijke plannen op grond van de Wro en Crisis- en herstelwet bij locatieontwikkeling, algemene regels, planologische maatregelen en vergunningverlening bij locatieontwikkeling, kruimelvergunning en een doorkijk naar de Omgevingswet.
DOCENTEN: mr. J.J. (Jacco) Karens, Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Bouwrecht en mr. ing. B. (Bert) Rademaker, Beleidscoördinator Ministerie van BZK, Rechter-plaatsvervanger Rb. Midden-Nederland en Docent

Dag III Woensdag 22 maart 2023
Staatssteun en aanbestedingsrecht en fiscale aspecten bij locatieontwikkeling en vastgoedfinanciering
Een belangrijke randvoorwaarde voor samenwerking bij locatie- en vastgoedontwikkeling is dat de afspraken tussen de betrokken actoren, in het bijzonder afspraken tussen overheden en marktpartijen, voldoen aan de Europese regels op het gebied van aanbesteding en staatssteun. Tijdens deze dag zal in de eerste plaats worden ingegaan op de reikwijdte van zowel het aanbestedingsrecht als de regelgeving op het gebied van staatssteun voor locatie- en vastgoedontwikkeling en aanbestedingsplichtige opdrachten toegesneden op de praktijk. Aansluitend is er aandacht voor fiscale aspecten van gebiedsontwikkeling. Daarbij komen met name omzetbelasting en een gedeelte van de overdrachtsbelasting aan de orde (samenhangend met de omzetbelasting kwalificaties).
DOCENTEN: prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman, Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen, verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE en mr. M.A. (Arianne) Bonthuis-Broekman, Advocaat / Fiscalist Van Doorne N.V.

Dag IV Woensdag 29 maart 2023
Eigendom en beperkte rechten: het binden van verplichtingen aan registergoederen
Locatie- en vastgoedontwikkelingen gaan altijd gepaard met wijzigingen betreffende de eigendom van onroerend goed in het betrokken gebied. In deze bijeenkomst wordt er een vergelijking gemaakt en de toepassingsmogelijkheden van de beperkte rechten die op onroerend goed gevestigd kunnen worden besproken, met aandacht voor de wijziging van deze rechten in het geval van (bijvoorbeeld) transformatie.
DOCENT: prof. mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck, Hoogleraar notarieel goederenrecht VU Amsterdam en Professional support lawyer Vastgoed Loyens & Loeff N.V.

Dag V Woensdag 5 april 2023
Koop en levering van bestaand onroerend goed en de standaard koop-/aannemingsovereenkomst en de garantie- en waarborgregeling
Bij de verkoop van bestaand onroerend goed is de vraag relevant of het verkochte aan de overeenkomst voldoet.
Voldoet het geleverde wel aan de conformiteitseis? Over deze vraag is - ook betreffende de levering van bestaand
onroerend goed – veel rechtspraak bekend. Daar wordt u in dit deel wegwijs in gemaakt. Aan de orde komen: financieringsvoorbehoud, boetebedingen in koopakte, bedenktijd bij koop van een woning, vormerkung en beslag (art. 7:3 BW). Daarnaast komt tijdens deze bijeenkomst aan de orde dat veel gebieds- en locatieontwikkeling gericht is op de realisatie van woningen (eengezinswoningen dan wel in de vorm van appartementen) ten behoeve van consumenten. De relatie betreffende de woningbouw, die een ondernemer met de consument aangaat, kenmerkt zich door het feit dat deze uit twee nauw samenhangende overeenkomsten bestaat: de koop-/aannemingsovereenkomst en de garantie-/en waarborgregeling. Hoe zien die overeenkomsten eruit en wat is de onderlinge verhouding tussen beide?
DOCENTEN: ?? en mr. S.J.H. (Sjoerd) Rutten, Advocaat HabrakenRutten Advocaten

Dag VI Woensdag 12 april 2023
Samenwerkingsverbanden: personenvennootschappen en rechtspersonen
Het opzetten en uitvoeren van gebieds- en locatieontwikkelingen is vaak een werk van lange adem en vaak een werk waarbij veel partijen zijn betrokken. Deze partijen hebben er belang bij hun risico’s in te perken en gaan om die reden bepaalde samenwerkingsvormen aan met elkaar. Daarbij staan hen veel vormen ter beschikking. Deze verschillende vormen (Maatschap, V.O.F. en C.V., B.V., N.V.) hebben alle hun eigen kenmerken en voor- en nadelen qua oprichtingsformaliteiten en aansprakelijkheidsgevolgen en afscheidsregelingen.
Tijdens deze bijeenkomst wordt dit alles uit de doeken gedaan, juist ook met het oog op de specifieke belangen in dit maatschappelijke gebied. Ook de aanstaande wetgeving op het terrein van de personenvennootschappen komt daarbij uitbreid aan de orde.
DOCENTEN: mr. B. (Benjamin) Gideonse, Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. en mr. A.J.S.M. (Arie) Tervoort, Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling (€ 56,75 incl. BTW) is los te bestellen.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs, zoals op de website vermeld, toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

24
8
maart
2023
 2.295,00excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.