Het IBR-Congres over de Wet kwaliteitsborging

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
  • Nieuw

De nieuwe inwerkingtredingsdatum is vastgesteld op 1 januari 2024 en daarmee wordt de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Met de invoering van deze wet is sprake van een stelselwijziging die grote gevolgen zal hebben voor de wijze waarop aannemers, opdrachtgevers en het bevoegd gezag te werk gaan. Naast de stelselwijziging wordt een vijftal wijzingen in Titel 7.12 van het Burgerlijk Wetboek (BW) doorgevoerd die samenhangen met die veranderende rollen van partijen.

Tijdens dit congres wordt u door gerenommeerde sprekers meegenomen in de belangrijkste juridische en praktische aspecten van deze stelselwijziging en komen de belangrijkste gevolgen van de Wkb voor de bouwpraktijk aan de orde.
De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:
– Een introductie van de Wet kwaliteitsborging. Zowel de geschiedenis en achtergrond van het nieuwe stelsel als ook de rollen van toezichthouder, instrumentaanbieders, borgers en aannemers alsmede de privaatrechtelijke wijzigingen (BW) worden uiteengezet.
– De procedure bij vergunningverlening of melding: wie doet wat nu en straks? Wat wil de gemeente hebben in welke fase en wie is verantwoordelijk?
– De rol van de kwaliteitsborger en de taken van Bouw en Woningtoezicht: Wat moet u weten over wat de borger moet, mag en kan doen in het bouwproces? Vragen die beantwoord worden hebben betrekking op de verklaring van de borger als het bouwwerk gereed is, wie moet die verklaring krijgen en wie heeft er daarnaast nog recht op? Wie contracteert de borger, wat kan en wat mag volgens de wet? Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de eis van onafhankelijkheid.
– Instrumenten en instrumentaanbieders: De inhoud van de verschillende nu beschikbare instrumenten wordt besproken. Hoe ziet een instrument er uit? Wat is de rol van bestaande normen? Ook komen waarborginstellingen als instrumentaanbieders, de verhouding tot de borger, de opdrachtgever en de aannemer/aangesloten organisaties aan bod.
– Voorts wordt besproken de aansprakelijkheid van de aannemer onder art. 7:758 lid 4 BW, het opleverdossier (art. 7:757a BW) en de waarschuwingsplicht (art. 7:754 BW).
– Tot slot komt aan bod de implementatie van de Wkb in de UAV-GC 2005 en de UAV 2012.

Startdatum

Vrijdag 24 november 2023

Tijdstip

09.15 - 17.10 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 735,00excl. BTW incl. 'Praktijkboek Wet kwaliteitsborging voor het bouwen' en borrel
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

100

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

7

Soort

Congres

Rechtsgebieden
, ,

08.45 - 09.15 uur ontvangst

09.15 - 09.30 uur opening door de dagvoorzitter prof. dr. ir. A.G. Bregman

09.30 - 10.20 uur introductie Wet kwaliteitsborging door prof. dr. A.R. Neerhof

10.20 - 11.10 uur inleiding mr. dr. ing. P.M.J. de Haan over de procedure bij vergunningverlening

11.10 - 12.00 uur inleiding ing. W.C.G. Ankersmit over de rol van de kwaliteitsborger en de taken van Bouw en Woningtoezicht

12.00 - 12.45 uur lunch

12.45 - 13.35 uur inleiding ir. H.C.M. van Egmond over instrumenten en instrumentaanbieders

13.35 - 14.25 uur inleiding mr. J.M. Henriquez over de aansprakelijkheid van de aannemer onder lid 4

14.25 - 15.15 uur inleiding prof. mr. dr. E.M. Bruggeman over het opleverdossier, inhoud en vormgeving

15.15 - 15.30 uur pauze

15.30 - 16.20 uur inleiding mr. dr. H.P.C.W. Strang over de waarschuwingsplicht
16.20 - 17.10 uur inleiding prof. mr. C.E.C. Jansen over de implementatie van de Wkb in de UAV-GC en de UAV

17.10 - 18.15 uur afsluiting met aansluitend netwerkborrel

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 105,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

7

ing. W.C.G. (Wico) Ankersmit

Directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft

ir. H.C.M. (Hajé) van Egmond

Beleidsmedewerker bouwkwaliteit en bouwregelgeving Ministerie van BZK Den Haag

mr. dr. ing. P.M.J. (Peter) de Haan

Advocaat-partner PDH Advocatuur

mr. J.M. (Jacob) Henriquez

Advocaat / Partner Ploum

prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen

Hoogleraar privaatrecht VU Amsterdam

prof. dr. A.R. (Richard) Neerhof

Hoogleraar bestuursrecht VU Amsterdam

mr. dr. H.P.C.W. (Hugo) Strang

Advocaat Straatman Koster Advocaten B.V.
24
november
2023
 735,00excl. BTW incl. 'Praktijkboek Wet kwaliteitsborging voor het bouwen' en borrel

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.