Online Studiemiddag Aanbesteden van UAV-GC 2005 contracten

Online real-time en interactief
  • Waardering 8,1

De UAV-GC 2005 en de daarbij behorende Model Basisovereenkomst (MBO) zijn paritair opgestelde algemene voor- waarden die aanbestedende diensten op grond van de Gids Proportionaliteit in beginsel ongewijzigd dienen te hanteren bij opdrachten waarin ontwerp en uitvoering zijn geïntegreerd. Afwijking van deze voorwaarden of de Model Basisovereenkomst is slechts toegestaan indien de aanbestedende dienst de betreffende afwijking voldoende heeft gemotiveerd. In de praktijk blijkt dat afwijkingen op de UAV-GC 2005 eerder regel dan uitzondering zijn. Dit kan niet alleen strijd met de Gids Proportionaliteit opleveren, maar zorgt vaak ook voor veel vragen in de nota van inlichtingen en een verstoorde balans tijdens de uitvoering. Daarnaast ontstaan regelmatig discussies over de vraag of de opdrachtnemer mocht vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie tijdens de aanbestedingsfase of dat de opdrachtnemer zelf nader onderzoek had moeten verrichten. Dit is een veel voorkomend en alom bekend probleem bij de huidige formulering van de UAV-GC 2005 en de toelichting ervan. Hoe verhoudt een dergelijke onderzoeksplicht zich tot de veelal korte termijnen in een aanbestedingsprocedure? En past de risicoverdeling uit de UAV-GC 2005 wel bij een overeenkomst die tot stand is gekomen door middel van een aanbesteding?

U wordt bijgepraat over hoe de aanbestedingsrechtelijke praktijk zich verhoudt tot toepassing van de UAV-GC 2005. Daarbij zal worden ingegaan op aanbestedingsrechtelijke en bouwrechtelijke rechtspraak over de UAV-GC 2005, alsmede op adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Na het volgen van deze bijeenkomst weet u waar de problemen met het aanbesteden van UAV-GC 2005 contracten kunnen ontstaan, maar ook hoe deze het beste voorkomen kunnen worden.

Indien er meer bekend is over de nieuwe UAV-GC (2020) zal dit ook tijdens deze bijeenkomst aan de orde komen.

Startdatum

Woensdag 4 november 2020

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online real-time en interactief

Prijs
 285,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren en contractmanagers

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
,

13.30 - 15.00 uur inleiding mr. A.B.B. Gelderman over de relevante aanbestedingsrechtelijke regels bij het aanbesteden van UAV-GC 2005 contracten (motiveringsverplichtingen, clusterverbod/splitsingsgebod, gemengde opdrachten)
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.45 uur inleiding mr. M.S. ten Feld-Sprik over risicoverdeling en doorwerking van aanbestedingsrecht in de uitvoeringsfase (waaronder informatie/onderzoeksplicht)
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:
• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen. Uit het Webinar-systeem halen wij uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Het beantwoorden van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus, en wel binnen een week na het volgen van de online cursus. De cursist kan, gedurende die week, de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.

3

mr. M.S. (Marianne) ten Feld-Sprik

Advocaat KienhuisHoving advocaten en notarissen N.V.

mr. A.B.B. (Arnold) Gelderman

Advocaat KienhuisHoving advocaten en notarissen N.V.
4
november
2020
 285,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.