Online Modulaire Verdiepingscursus in het aanbestedingsrecht (I t/m IV)

Online real-time en interactief
  • Waardering 8,5

Deze verdiepingscursus bestaat uit vier dagdelen waarin het aanbestedingsrecht uit de doeken wordt gedaan. Daarbij worden twee doelen nagestreefd: u krijgt een overzicht van verschillende onderwerpen aangeboden en u wordt op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen/rechtspraak. Waar dat relevant is, zal aandacht worden besteed aan Europese ontwikkelingen.
Verondersteld wordt dat de deelnemer basiskennis heeft op het terrein van het aanbestedingsrecht. De dagdelen kunnen elk afzonderlijk gevolgd worden; deelnemers aan meerdere dagdelen genieten voorrang en krijgen korting.

Dagdeel I Donderdag 16 april 2020 Uitzonderingen op de aanbestedingsplicht en motiveringsplicht
In dit dagdeel worden de aanbestedingsplicht en de uitzonderingen daarop belicht, alsmede de motivering van de gunningsbeslissing. Er zal worden ingegaan op het begrip aanbestedende dienst en diverse uitzonderingen op de aanbestedingsplicht, waaronder inbesteden, quasi-inhouse, de (raming van) drempelbedragen, etc. Voorts wordt aandacht besteed aan de motivering van de gunningsbeslissing, waarbij onder meer wordt ingegaan op het beoordelen en motiveren van de gunningsbeslissing, strategische, manipulatieve of abnormale lage inschrijving, marginale versus volle toets van de gunningsbeslissing door de rechter en het intrekken van een aanbestedingsprocedure.

Dagdeel II Donderdag 16 april 2020 De voorbereiding van de aanbesteding en de inschrijving
In dit dagdeel wordt de voorbereiding van de aanbesteding bekeken vanuit het perspectief van de aanbestedende
dienst en van een inschrijver. De volgende onderwerpen komen aan de orde: de toepassing van uitsluitingsgronden, de formulering van geschiktheidseisen en selectie- en gunningscriteria. Welke fouten worden daarbij veel gemaakt? En wat is de betekenis van de Gids Proportionaliteit?

Dagdeel III Donderdag 23 april 2020 Bijzondere aanbestedingsrecht procedures
In dit dagdeel wordt uitvoerig ingegaan op een aantal bijzondere Europese aanbestedingsprocedures, te weten het innovatiepartnerschap, de mededingingsprocedure met onderhandeling en de concurrentiegerichte dialoog. Centraal daarbij staat het begrip innovatie en het aanbesteden van innovatieve oplossingen. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn: het verloop van de bijzondere procedures, de mogelijkheid van onderhandeling en praktische tips & tricks voor een geslaagde toepassing.

Dagdeel IV Donderdag 23 april 2020 Rechtsbescherming in het aanbestedingsrecht
De rechtsbescherming blijft een punt van aandacht voor iedere aanbestedingsrecht jurist. In dit dagdeel komen in ieder geval de eigenaardigheden van de verschillende vormen van rechtsbescherming aan bod (kort geding, hoger beroep,
bodemprocedure en de Commissie van Aanbestedingsexperts). Aan de hand van praktische (praktijk)voorbeelden wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan interventie, het recht op processtukken, de procesgang, ondeelbaarheid rechtsverhouding, het risico op niet-ontvankelijkheid, de mogelijkheden tot ingrijpen in een gesloten overeenkomst en de (on)mogelijkheden bij een wezenlijke wijziging van een opdracht.

Startdatum

Donderdag 16 april 2020

Einddatum

Donderdag 23 april 2020

Tijdstip

09.15 - 17.00 uur

Dagdelen

4

Locatie

Online real-time en interactief

Prijs
 1.254,55 1.394,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal (De korting van de Drie Dagdelen Deal is hierin verwerkt)
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 120,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

12

Rechtsgebieden
,

Dagdeel I en dagdeel III
08.45 - 09.15 uur ontvangst
09.15 - 10.50 uur inleiding
10.50 - 11.10 uur pauze
11.10 - 12.45 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

12.45 - 13.30 uur lunch voor deelnemers aan beide dagdelen op dezelfde dag

Dagdeel II en dagdeel IV
13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.05 uur inleiding
15.05 - 15.25 uur pauze
15.25 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Het IBR heeft het recht haar onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen zoals afgekondigd op 15 maart j.l. van kracht blijven of verscherpt worden en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten blijven. In het geval dat een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online omgeving van het Instituut, wordt een korting van 10% op de prijs in het programmaboekje toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

12

mr. E.J.M. (Eline) Brenders

Advocaat CMS Nederland

mr. C.R.V. (Caroline) Lagendijk

Advocaat Straatman Koster Advocaten

mr. F.M.M. (Femke) Rasenberg

Advocaat AT Lawyers

mr. S.G. (Simon) Tichelaar

Advocaat Straatman Koster Advocaten

mr. J.M.E. (Jildau) Yilmaz

Advocaat CMS Nederland

mr. M.C. (Marieke) de Vries

Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

mr. J.N.E. (Jeanile) Weyne

Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
16
april
2020
 1.254,55 1.394,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal (De korting van de Drie Dagdelen Deal is hierin verwerkt)

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.