Cursus Algemeen Aanbestedingsrecht

Park Plaza Hotel Utrecht, Westplein 50 te Utrecht
  • Waardering 7,8

In deze cursus (6 dagdelen) wordt een overzicht van het hele aanbestedingsrecht geboden. Deze cursus is bedoeld voor de algemene aanbestedingspraktijk, van belang voor de aanbesteding van bouw gerelateerde opdrachten en alle andere opdrachten. Deze basiscursus biedt een eerste grondige kennismaking met het aanbestedingsrecht. De grote thema’s in het aanbestedingsrecht worden behandeld door docenten met veel ervaring in de aanbestedingspraktijk en uiteengezet in interactieve colleges. Tijdens de eerste dag wordt een introductie van het aanbestedingsrecht gegeven, daarna wordt in de opvolgende dagen dieper ingegaan op een aantal belangrijke onderwerpen. De laatste dag laat zien hoe aanbesteding in de praktijk werkt. In deze bijeenkomst komen alle eerder behandelde onderwerpen samen in een praktische aanpak gericht college.

De volgende onderwerpen komen aan de orde: hoofdlijnen aanbestedingsrecht, uitzonderingen op de aanbestedingsplicht, aanbesteden bij gebiedsontwikkeling, aanbestedingsprocedures, inschrijving, selectie en gunningscriteria, rechtsbescherming in aanbestedingsgeschillen en bij aanbesteding, gevolg door een afsluitend college over het aanbestedingsrecht in de praktijk.

Na de cursus ontvangt u digitaal een certificaat van deelname. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden getekend.
Het is niet mogelijk om op onderdelen van de individuele dagdelen in te schrijven.
Het examen is facultatief en wordt in januari 2021 afgenomen. De examenvragen worden per e-mail toegestuurd. U heeft 4 weken de tijd om het examen te maken en per e-mail te retourneren. In maart 2021 volgt de uitslag; indien u geslaagd bent, ontvangt u per post het diploma.
De doelgroep is Advocatuur en Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren die met aanbestedingen te maken hebben of zullen krijgen. De cursus staat uitdrukkelijk open voor alle juristen ongeacht of zij werkzaam zijn in de bouw of in een andere sector en ongeacht of zij werkzaam zijn bij een aanbestedende dienst of aan de zijde van de aanbieders.

Startdatum

Donderdag 5 november 2020

Einddatum

Donderdag 10 december 2020

Tijdstip

16.00 - 21.00

Locatie

Park Plaza Hotel Utrecht, Westplein 50 te Utrecht

Prijs
 2.375,00excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal en diner
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 175,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

32

Doelgroep

Advocatuur I Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren die met aanbestedingen te maken hebben of zullen krijgen

Niveau

Basis

NOvA punten

24

Soort

Cursussen

Rechtsgebieden
,

15.30 - 16.00 uur ontvangst
16.00 - 18.00 uur behandeling cursusonderdeel
18.00 - 19.00 uur diner
19.00 - 21.00 uur behandeling cursusonderdeel

Dag I Donderdag 5 november 2020
Hoofdlijnen aanbestedingsrecht
Tijdens deze bijeenkomst wordt een uitgebreide inleiding op het aanbestedingsrecht gegeven. Begonnen wordt met een uiteenzetting van algemene beginselen van het aanbestedingsrecht (bronnen, regelgeving, plaats in het recht). Vervolgens passeren de volgende onderwerpen de revue: wat is een aanbestedingsplichtige opdracht; welke opdracht- gevers zijn aanbestedingsplichtig; welke uitzonderingen zijn er op de aanbestedingsplicht; welke aanbestedingsprocedures zijn er en wat is de rol van de Gids Proportionaliteit? Ook het specificeren van een opdracht, beroep op derden en Best Value Procurement komen aan de orde.
DOCENTEN: mr. C.R.V. (Caroline) Lagendijk, Advocaat Straatman Koster Advocaten B.V. en mr. J.F. (Frederik) van Nouhuys, Advocaat Straatman Koster Advocaten B.V.

Dag II Donderdag 12 november 2020
Procedures en criteria
Tijdens deze bijeenkomst worden de aanbestedingsprocedures verder uitgediept. De wet kent inmiddels een groot aantal procedures. Het gaat in deze bijeenkomst vooral om: het voortraject, de openbare en niet-openbare procedure, de mededingingsprocedures, de concurrentiegerichte dialoog en het innovatiepartnerschap, de procedure voor sociale en andere specifieke diensten, aanbesteding van een raamovereenkomst, de procedure voor een prijsvraag, het dynamisch aankoopsysteem en de elektronische veiling, de procedure voor concessieovereenkomsten en de procedures voor opdrachten onder de drempel. Wanneer mag welke procedure worden toegepast en welke eisen gelden daarbij en waarvoor zijn ze bedoeld? Daarnaast gaat het om de eisen waaraan de inschrijver/gegadigde dient te voldoen, dus de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria. Wat mag wel en wat mag niet verlangd worden? In dit verband zijn beginselen en uitgangspunten van het aanbestedingsrecht van groot belang; zij liggen ten grondslag aan de regeling en komen in de rechtspraak steeds weer ter sprake.
DOCENTEN: mr. B.J.H. (Babette) Blaisse-Verkooyen ,Advocaat / Partner Pot Jonker Advocaten N.V. en mr. R.G.T. (Rob) Bleeker, Advocaat Rozemond Advocaten

Dag III Donderdag 19 november 2020
Inschrijving en Gunning
Fouten bij inschrijvingen komen veel voor. Het kan gaan om fouten die eenvoudig te herstellen zijn of om fouten die dat niet zijn en tot ongeldigverklaring van de inschrijving leiden. Wat kan gedaan worden om fouten bij inschrijvingen te voorkomen? Op dit terrein laten de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht zich dominant voelen: zij spelen in iedere uitspraak een rol. Tijdens deze bijeenkomst komen ook de gunningscriteria langs. Ook hier liggen fouten op de loer: in beginsel dient onderscheid gemaakt te worden tussen de criteria met betrekking tot de inschrijver en criteria met betrekking tot de inschrijving, maar die scheidingslijn is minder strikt dan voorheen werd gemeend. En voorts: hoe de gunningscriteria goed te formuleren en een goed weegsysteem te formuleren? Hoe de criteria en de waardering proportioneel, transparant en objectief zijn en uiteraard in algemene zin ervoor te zorgen dat de criteria geen strijd met het gelijkheidsbeginsel opleveren?
DOCENTEN: mr. J.H.C.A. (Jantine) Muller, Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en mr. M.M. (Greetje) Fimerius, Advocaat / Partner Maasdam Broers Fischer Advocaten

Dag IV Donderdag 26 november 2020
Rechtsbescherming in aanbestedingsgeschillen en bij aanbestedingen
De rechtsbescherming is een belangrijk en uitgebreid onderwerp in het aanbestedingsrecht. Welke fora zijn er? Waar moet u zijn bij een probleem? Wanneer kan en wanneer moet er geklaagd worden? En waarover kan er geklaagd worden? Rechtsbescherming komt in beeld wanneer (gemeend wordt dat) aan de zijde van de aanbestedende diensten fouten zijn gemaakt. Procedures kunnen voorkomen worden bij transparant en gemotiveerd handelen. Maar hoeveel moet meegedeeld worden en hoe ver moet een motivering strekken? De juridische procedures waaruit gekozen kan worden, zijn legio: kort geding, bodemprocedure, bestuursrechtelijk bezwaar en beroep, prejudiciële vragen, inbreuk- procedure en de Commissie van Aanbestedingsexperts. Wat voor formele eisen dienen in acht genomen te worden en ‘wat levert het op’? Op al deze vragen worden antwoorden gegeven voorzien van regelgeving en rechtspraak uit Nederland en Europa.
DOCENTEN: mr. J.W.A. (Janet) Meesters, Advocaat DLA Piper en mr. G. (Gerard) ’t Hart, Bedrijfsjurist Boskalis Nederland B.V.

Dag V Donderdag 3 december 2020
Uitzonderingen op de aanbestedingsplicht en aanbeste-den bij gebiedsontwikkeling
Het aanbestedingsrecht kent verschillende uitzonderingen, als gevolg waarvan niet aanbesteed hoeft te worden of op grond waarvan een verlicht regime van toepassing is. Tijdens deze bijeenkomst komen deze uitzonderingen aan de orde. Daarnaast heeft gebiedsontwikkeling ook zo zijn aanbestedingsrechtelijke eigenaardigheden. Nadat gebiedsontwikkeling in het algemeen kort uiteengezet is, wordt ingegaan op de verschillende samenwerkingsvormen (PPS) die er zijn en wat dat betekent voor de criteria van de aanbestedingsplicht en de mogelijkheid om de aanbestedingsplicht door te leggen. Tot slot wordt ingegaan op de sancties bij niet naleving. Veel algemene onderwerpen in het aanbestedingsrecht worden op dit voor het bouwrecht van groot belang zijnde bijzondere gebied, toegepast.
DOCENTEN: prof. mr. G.W.A. (Gert-Wim) van de Meent, Advocaat Loyens & Loeff N.V. / Hoogleraar aanbestedingsrecht UvA en mr. G.J. (Georg) Huith, Advocaat Croon Advocaten

Dag VI Donderdag 10 december 2020 Aanbestedingsrecht in de praktijk
Tijdens deze bijeenkomst wordt alles dat tijdens de cursus aan de orde is gekomen uiteengezet in een zeer praktijkgericht college. Hoe gaat het nu in de praktijk? Wat betekent het nu concreet, dat informatie moet worden uitgewisseld? Welke informatie, hoe en in welk stadium? Hoe voltrekken dialoogrondes zich? Wat is gunnen op waarde, waar men zo veel van hoort? Aan de hand van de verschillende fasen in de aanbestedingsprocedure (begonnen wordt bij het allereerste begin van een initiatief om aan te besteden), wordt u op belangrijke onderdelen aan de hand genomen en voorzien van tips and tricks en waarschuwingen voor valkuilen.
DOCENTEN: mr. J. (Jildau) Yilmaz Advocaat CMS Nederland en Mr. E.J.M. (Eline) Brenders Advocaat CMS Nederland

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs in het programmaboekje toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering: Annulering kan kosteloos geschieden tot uiterlijk 4 oktober 2020. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Voor alle fysieke onderwijsbijeenkomsten die het Instituut voor Bouwrecht organiseert geldt dat op de betreffende locaties de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Op deze locaties wordt veelal extra schoongemaakt en wordt anderhalve meter afstand in acht genomen. Voor meer informatie over het specifieke Corona-beleid kunt u de websites van de betreffende locatie raadplegen. In zijn algemeenheid geldt dat wij van docenten en deelnemers verwachten dat zij de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus in acht nemen.

Concreet betekent dit op locatie:
- Houdt anderhalve meter afstand;
- Was je handen regelmatig;
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig;
- Geen handen schudden;
- Voor veel docenten en deelnemers geldt dat zij voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten een presentielijst moeten ondertekenen. Wij verwachten dat alle docenten en deelnemers hiervoor een eigen pen zullen meenemen;
- Indien voor een deelnemer geldt dat hem of haar door het RIVM wordt geadviseerd om thuis te blijven, gaan wij er vanuit dat dit advies ook wordt opgevolgd.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

24

mr. B.J.H. (Babette) Blaisse-Verkooyen

Advocaat / Partner Pot Jonker Advocaten N.V.

mr. R.G.T. (Rob) Bleeker

Advocaat Rozemond Advocaten

mr. E.J.M. (Eline) Brenders

Advocaat CMS Nederland

mr. M.M. (Greetje) Fimerius

Advocaat / Partner Maasdam Broers Fischer Advocaten

mr. G. (Gerard) ’t Hart

Bedrijfsjurist Boskalis Nederland B.V.

mr. G.J. (Georg) Huith

Advocaat Croon Advocaten

mr. C.R.V. (Caroline) Lagendijk

Advocaat Straatman Koster Advocaten

prof. mr. G.W.A. (Gert-Wim) van der Meent

Advocaat / hoogleraar aanbestedingsrecht UvA

mr. J.W.A. (Janet) Meesters

Advocaat DLA Piper

mr. J.H.C.A. (Jantine) Muller

Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

mr. J.F. (Frederik) van Nouhuys

Advocaat Straatman Koster Advocaten B.V.

mr. J.M.E. (Jildau) Yilmaz

Advocaat CMS Nederland
5
november
2020
 2.375,00excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal en diner

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.