Deelproject I: het juridisch vormgeven van samenwerking in de aanbestedings- en contractfase

Deelproject 1 Samenwerking (DPS) gaat over het juridisch vormgeven van samenwerking in de aanbestedings- en contractfase. DPS is één van de drie deelprojecten binnen het onderzoekskader ‘een coherent en toekomstbestendig stelsel van aanbestedings- en juridisch-administratieve kaders voor de bouw’.

Het Overkoepelend Onderzoekskader

In 2021 is het Instituut voor Bouwrecht (IBR) in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) gestart met een onderzoek naar de toekomst van het Nederlandse bouwcontractenrecht. Dit onderzoek maakt deel uit van een breder Onderzoekskader waarmee gepoogd wordt bij te dragen aan een coherent en toekomstbestendig stelsel van aanbestedings- en juridisch-administratieve kaders voor de bouw.

In augustus 2021 verscheen een themanummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht met als titel ‘Herbezinning op het bouwcontractenrecht’. In het openingsartikel worden recente ontwikkelingen in het bouw- en aanbestedingsrecht besproken. Hieruit blijkt een behoefte aan andere en nieuwe (juridische) oplossingen die passen bij de huidige vraagstukken en opgaven in de sector en ter verbetering van het bouwproces.

Er is een behoefte aan andere aanbestedingstechnische en contractuele oplossingen, maar ook aan standaardisatie en validatie van deze oplossingen. De afgelopen jaren hebben al veel publicaties en initiatieven het licht gezien die oplossingen lijken te bieden voor specifieke vraagstukken, maar een centrale en gedegen analyse en brede toepassing daarvan ontbreekt nog.

Binnen dit Onderzoekskader zijn thema’s geformuleerd waarbinnen deze oplossingen kunnen worden gevonden. Er zijn drie deelprojecten gedefinieerd waarbinnen deze thema’s zullen worden uitgewerkt:

 1. Deelproject 1 “SAMENWERKING” dat gaat over het juridisch vormgeven van samenwerking in de aanbestedings- en contractfase.
 2. Deelproject 2. “PRIJSVORMING” dat gaat over het aanbesteden en contracteren met een uitgestelde prijsbepaling voor de uitvoeringsfase.
 3. Deelproject 3 “RISICO” dat gaat over de risicodeling en -verdeling tussen de bij het bouwproces betrokken partijen.

Deze deelprojecten zijn niet los van elkaar te beschouwen en vormen in sommige gevallen zelfs voorwaarde voor succes voor elkaar. Deze deelprojecten worden daarom in samenhang met elkaar uitgevoerd.

Doel DPS
Het doel van DPS is de bouwsector praktisch toepasbare instrumenten aan te reiken waarmee op samenwerking gericht gedrag tijdens het bouwproces wordt ondersteund en gestimuleerd.

DPS onderzoekt de inbedding van deze instrumenten in de aanbestedings- en contractvoorwaarden en bijbehorende toelichtingen, die zowel een juridisch bindend als een niet-bindend karakter kunnen hebben.
Daarbij wil DPS containerbegrippen als ‘samenwerken’, ‘transparantie’, ‘vertrouwen’, ‘respect’ enz. demystificeren en concretiseren zodat deze aspecten op een richtinggevende, toetsbare en eenduidige wijze kunnen worden toegepast door de betrokken partijen.

Aanpak DPS
Juridische inbedding van op samenwerking gericht gedrag
DPS onderzoekt de wijze waarop instrumenten die op samenwerking gericht gedrag tijdens het bouwproces ondersteunen en stimuleren effectief kunnen worden ingebed in aanbestedings- en juridisch-administratieve kaders. In het besef dat een effectief en succesvol samenwerkingsproces (ook en wellicht vooral) in niet-juridische aspecten zit – waaronder houding en gedrag, leiderschap, organisatie en governance – betrekt DPS inzichten uit de relevante disciplines. Daarmee houdt DPS een focus op het juridische, met oog voor de relevante niet-juridische aspecten.

Samenwerking.. een middel voor een hoger doel
Elke samenwerking in de bouwsector wordt aangegaan om iets te bereiken. Een goede definitie een effectieve en succesvolle samenwerking vormt het startpunt voor DPS. Het ligt voor de hand om een vruchtbaar samenwerkingsproces te definiëren als gericht op het realiseren van de projectdoelen en de doelen van de samenwerkingspartners. Maar het kan scherper en genuanceerder. In aanvulling op de ‘klassiek instrumentele doelen’ van tijd, geld en kwaliteit, kan worden gedacht aan aspecten als een betere (ver)deling en beheersing van risico’s, een grotere efficiëntie, het vergroten van wendbaarheid, lagere faalkosten, het voorkomen van geschillen, het vergroten van werkplezier, het ontwikkelen van de individuele deelnemers of organisaties, het ondersteunen van innovatie enz.

Moderatoren
De onderliggende hypothese van DPS is dat het aanbestedingsrechtelijk en contractueel instrumentarium een voorwaarde vormt voor een vruchtbaar samenwerkingsproces, maar dat een succesvolle samenwerking in belangrijke mate wordt bepaald door andere zaken. Deze noemen wij de moderatoren. Denk hierbij aan:

 • de competenties, het leiderschap, de houding en het gedrag van de deelnemers;
 • de inrichting van de (gezamenlijke) projectorganisatie, de taken, verantwoordelijkheden, en bevoegdheden van de deelnemers, rapportagelijnen, de wijze waarop (gezamenlijke) beeld- en besluitvorming plaatsvindt, de wijze van aansturing enz.;
 • de context waarbinnen de projectorganisatie opereert, waaronder de wijze van betrokkenheid van actoren als omgevingspartijen en moederorganisaties, en de gebruiken en gewoonten binnen de sector.

Geen volledigheid.. maar impact
Omdat ‘samenwerking over alles’ gaat en ‘alles over samenwerking’, dreigt de scope van DPS onhanteerbaar groot te worden. Om tot resultaat te kunnen komen beperkt DPS zich daarom tot een beperkt aantal deelonderwerpen of instrumenten. Dat zijn deelonderwerpen/instrumenten die de grootste invloed hebben op het samenwerkingsproces. Het in beeld krijgen welke dit zijn, vormt is deel van het onderzoek.

Bewezen feiten boven overtuigingen en ervaringen
Over (de juridische inbedding van) samenwerking in de bouw is inmiddels veel gepubliceerd, waarbij een gedegen onderbouwing of validatie soms ontbreekt. DPS wil zo veel als mogelijk een op feitelijke onderbouwing gestoelde aanpak volgen die verder gaat dan de ‘posities en overtuigingen’ van deskundigen en partijen, deductie vanuit een enkele ervaring of inductie vanuit algemene principes.

Fasering DPS
DPS is in twee fasen ingedeeld:

 • Fase 1 Startartikel. DPS start met een inventarisatie van wat er internationaal beschikbaar en beschreven is op gebied van instrumenten die op samenwerking gericht gedrag tijdens het bouwproces.
 • Fase 2 Instrumenten. Het nader onderzoeken, uitwerken en toegankelijk maken van die instrumenten met de grootste invloed op het samenwerkingsproces.

Fase 1. Het Startartikel als een stevige nulmeting
Het Startartikel inventariseert op basis van een literatuurstudie de juridische inbedding van instrumenten die op samenwerking gericht gedrag tijdens het bouwproces beogen te stimuleren en ondersteunen.

Het startartikel heeft tot doel:

 • Een uitgebreide inhoudelijke introductie op DPS te geven.
 • Een eerste overzicht te bieden van wat er in de literatuur beschreven is over de juridische inbedding/uitwerking van instrumentarium bedoeld om het op samenwerking gericht gedrag te bevorderen.
 • Een basis te bieden voor fase 2 van DPS.

Onderzoeksvragen Startartikel
Het type onderzoeksvragen die in het startartikel worden geadresseerd zijn:

 • Welke instrumenten zijn of worden in de literatuur uitgewerkt of geschikt gemaakt voor inbedding in de aanbestedings- en juridisch-administratieve kaders?
 • Wat zegt de literatuur over de typologie en de volwassenheid van deze instrumenten en de effectiviteit van deze instrumenten op het samenwerkingsproces? Waarbij wordt gereflecteerd op (1) de mate waarin dit instrumentarium (praktisch) is ingebed in aanbestedings- en juridisch-administratieve kaders, (2) de mate waarin het instrumentarium daadwerkelijk is toegepast en (3) tot welke effecten, indien deze zijn gemeten, die toepassing heeft geleid.
 • Wat is de invloed van de instrumenten op de moderatoren (waaronder leiderschap en houding van de deelnemers, de inrichting van de projectorganisatie en de governance) en vice versa? En welke voorwaarden stellen deze moderatoren aan het succesvol toepassen van deze instrumenten?
 • Welke eerste conclusies kunnen er op basis van de bovenstaande bevindingen worden getrokken?
 • In welke mate zijn de instrumenten toepasbaar in de Nederlandse bouwsector?

Organisatie DPS
Het onderzoek wordt geleid door een driekoppig Kernteam en ondersteund door een compact Expertteam waarin een aantal experts van direct bij het bouwproces betrokken partijen zitten. Op termijn wordt een bredere ‘Eerste Ring’ geformeerd om de inhoudelijke inbedding en wisselwerking met de praktijk en de wetenschap te vergroten.

Kernteam
Het Kernteam is verantwoordelijk voor de richting, de regie op het proces, de communicatie en de (eind)redactie van de producten van DPS. Het Kernteam wordt gevormd door:

 • Evelien Bruggeman, hoogleraar Bouwrecht aan de TU Delft en Directeur van het Instituut voor Bouwrecht.
 • Chris Jansen, Hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Malcolm Aalstein, Visiting Research Fellow bij het Instituut voor Bouwrecht.
 • Stijn Wouda, Wetenschappelijk medewerker Privaatrechtelijk Bouwrecht en Masterstudent Bouwrecht is secretaris van DPS.

Expertteam
Het Expertteam is een compact team van 8 personen die het Kernteam adviseert over de richting, het proces en inhoud van DPS. Daarnaast levert het Expertteam een bijdrage aan onderzoeken en artikelen door te reflecteren op tussenproducten of zelf deel te nemen aan een deelonderzoek. Het Expertteam bestaat uit gezaghebbende deskundigen van opdrachtgevers, aannemers, adviseurs en wetenschap. Het Expertteam bestaat uit de volgende leden die op persoonlijke titel deelnemen:

 • Aslan Vos, Hoofd Juridische Zaken bij VolkerWessels Divisie Infrastructuur.
 • Bas van den Berg, Senior Beleidsadviseur juridische zaken bij ProRail.
 • Caroline Smits-Govaert, Senior adviseur contracten- en aanbestedingsrecht bij Rijkswaterstaat.
 • Erik Segers, Contractmanager bij Dura Vermeer.
 • Edwin Kaats, Partner en oprichter Common Eye, gespecialiseerd in samenwerking en alliantiemanagement.
 • Anna Kapteijn, Phd-onderzoeker ‘Beheersing van het informatierisico bij geïntegreerde bouwcontracten’ bij de Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Jelle Koolwijk, onderzoeker en docent Ketensamenwerking en wendbare organisaties in de bouw bij de TU-Delft.
 • Arent van Wassenaer, The Faithful Goose, gericht op de ontwikkeling van projecten en strategieën vanaf de vroege fasen tot realisatie.

1e Ring
In de 1e Ring zitten gezaghebbende deskundigen van opdrachtgevers, aannemers, adviesbureaus en de wetenschap. De leden van de 1e Ring kunnen zowel actief bijdragen aan DPS, als ervoor kiezen hun betrokkenheid te beperken tot het actief volgen. Daarnaast kunnen leden periodiek worden uitgenodigd om vanuit hun specifieke expertise of ervaring te adviseren, te reflecteren of een bijdrage te leveren.
De 1e Ring wordt op termijn ingericht.

Meer weten of een bijdrage leveren?
Als je meer will weten over Deelproject 1 Samenwerking, een vraag, suggestie hebt of een bijdrage wil leveren, meld je bij Stijn Wouda (caewouda@ibr.nl) of Malcolm Aalstein (mcaalstein@ibr.nl).

Interessante links

Artikelen

Congressen

 • Op 1 april 2022 vond in Utrecht een congres met betrekking tot Het vormgeven van samenwerking in het bouw- en aanbestedingsrecht plaats. Een verslag van dit congres is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2022/66).