VBR-A/IBR Cursus Privaatrechtelijk bouwrecht 2018

Woensdag 7, 14, 21 en 28 maart en 4, 11, 18 en 25 april 2018
Cursus | € 2760,00 excl. BTW

In deze meerdaagse verdiepingscursus worden de volgende cursusonderdelen behandeld: bouwcontracten (overzicht van verschillende contractmodellen, de basisbeginselen van het bouwrecht, alliantie en PPS), capita selecta van het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht, ontwerpfase/adviseursrecht, de voorbereiding van de aannemingsovereenkomst, DBFMO-contracten, ontwerp- en uitvoeringsverplichtingen van partijen bij de aannemingsovereenkomst, bouwfinanciering (tijd, stagnatie, escalatie, prijs van het werk, aanspraak op vergoeding, meer en minder werk), garanties en verzekeringen en het bouwprocesrecht.

Verondersteld wordt dat de deelnemer basiskennis heeft op het terrein van het privaatrechtelijk bouwrecht. De cursus wordt in de vorm van een hoorcollege gegeven met discussies en casusbehandelingen in combinatie met zelfwerkzaamheid door de deelnemers.

Programma

De totale cursus beslaat 8 dagdelen, elk bestaande uit 4 college-uren.
 

15.30 - 16.00 uur ontvangst

16.00 - 18.00 uur  behandeling cursusonderdeel

18.00 - 19.00 uur  diner

19.00 - 21.00 uur  behandeling cursusonderdeel


Dag I Woensdag 7 maart 2018
Bouwcontracten (4 uur)

In dit deel wordt een overzicht gegeven van de bouwcontractmodellen: het traditionele model (incl. het bouwteammodel), de verschillende geïntegreerde modellen (gebaseerd op de UAV-GC 2005 alsmede DBFMO), de alliantie en PPS. Voorts wordt aandacht besteed aan de beginselen van het bouwrecht.
Docent: mr. dr. E.M. Bruggeman, sr. stafmedewerker Instituut voor Bouwrecht te Den Haag

 

Dag II Woensdag 14 maart 2018
Capita selecta van het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht (4 uur)

De capita betreffen: onderwerpen die van belang zijn voor de aanbesteding van bouwgerelateerde opdrachten; discriminatoire eisen; wezenlijke wijziging; rechtsbescherming; RAW-aspecten zoals bestek en fictieve hoeveelheden; manipulatie van de inschrijfsom; Best Value Procurement (BVP) en beroep op derden in de werksfeer en alternatieven.
Docenten: mr. S.G. Tichelaar en mr. C.R.V. Wehrmeijer-Lagendijk, beiden advocaat Straatman Koster Advocaten te Rotterdam

 

Dag III Woensdag 21 maart 2018
Ontwerpfase (4 uur)

Het adviseursrecht komt aan de orde aan de hand van de DNR 2011 en (summier) de wettelijke regeling van opdracht.
Docent: mr. ir. A. de Groot, advocaat Van Diepen Van der Kroef Advocaten te Amsterdam

 

Dag IV Woensdag 28 maart 2018
De voorbereiding van de aannemingsovereenkomst (2 uur)

De informatie die door opdrachtgevers op voorhand ter beschikking wordt gesteld, wordt besproken in de vorm van bestekken: richtlijn- prestatiebestek/functionele eisen; systems engineering, RAW, STABU, etc. Voorts wordt aandacht besteed aan problemen indien informatie onvolledig of onjuist is.
Docent: ir. P. Brouwer, sr. consultant Quooste te Amersfoort


DBFMO-contracten (2 uur)
Het gaat hier om de algemene aspecten van DBFMO. Aandacht wordt besteed aan het inzetten van dit model zowel bij grote als bij kleinere werken.
Docenten: mr. ing. I. de Groot en mr. D.C. Orobio de Castro, beiden advocaat Stibbe B.V. te Amsterdam

 

Dag V Woensdag 4 april 2018
Ontwerp- en uitvoeringsverplichtingen van partijen bij de aannemingsovereenkomst (4 uur)
Centraal in deze bijeenkomst staan de taken van de opdrachtgever en van de aannemer; ontwerpverantwoordelijkheid, waarschuwingsplicht, uitvoering, directie toezicht, aansprakelijkheid voor bouwstoffen, aansprakelijkheid voor en na oplevering aan de hand van de wet, de UAV 2012 (1989) en de UAV-GC 2005.
Docent: mr. R.G.T. Bleeker, advocaat Rozemond Advocaten te Amsterdam

 

Dag VI Woensdag 11 april 2018
Tijd en Escalatie (4 uur)

De bouwtijd, stagnatie en stagnatieschade, schorsing, beëindiging in onvoltooide staat, voltooiing door een derde, ontbinding aan de hand van de wet, de UAV 2012 (1989) en de UAV-GC 2005 en retentierecht.
Docent: mr. G.J. Huith, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag

 

Dag VII Woensdag 18 april 2018
De prijs van het werk (4 uur)

De volgende onderwerpen zullen in deze bijeenkomst aan de orde komen; prijs, aanspraak op vergoeding van extra kosten, meer en minder werk, bijbetaling en kostenverhogende omstandigheden. Cursisten zullen in de gelegenheid gesteld worden te oefenen met een rekensom.
Docent: mr. D.E. van Werven, jurist bouw-  en aanbestedingsrecht, Afdeling Economische zaken, Bouwend Nederland, Zoetermeer

 

Dag VIII Woensdag 25 april 2018
Verzekering en Bouw (2 uur)

De verdeling van risico’s; soorten verzekeringen, verzekerde garanties en samenloopproblematiek.
Docent: mr. T.J. Dorhout Mees, advocaat Nysingh advocaten-notarissen te Zwolle

 

Bouwprocesrecht (2 uur)
In de bouw wordt veel gearbitreerd. De hoofdlijnen van een arbitrale procedure worden besproken alsmede verschillen tussen arbitrage instituten en wat er gebeurt na een vonnis.
Docent: mr. J.W. Bitter, advocaat Jonker Abeln Advocaten te Amsterdam

Inleiders

Mr. J.W. Bitter, mr. R.G.T. Bleeker, mr. dr. E.M. Bruggeman, mr. T.J. Dorhout Mees, mr. ing. I. de Groot, mr. G.J. Huith, mr. D.C. Orobio de Castro, mr. S.G. Tichelaar, mr. C.R.V. Wehrmeijer-Lagendijk en mr. D.E. van Werven

 

Datum

Woensdag 7, 14, 21 en 28 maart en 4, 11, 18 en 25 april 2018

Tijdstip

16.00 - 21.00 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs

€ 2760,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal met relevante literatuur en rechtspraak, diner en (facultatief) examen

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 150,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocaten met tenminste een voltooide stage-opleiding
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen met tenminste drie jaar relevante werkervaring

Rechtsgebieden

Privaatrechtelijk bouwrecht

Niveau

Verdieping: basiskennis op het terrein van het privaatrechtelijk bouwrecht wordt voorondersteld.

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

32

Opmerkingen

Vorm

Interactieve hoorcolleges met discussie en casusbehandeling, in combinatie met zelfwerkzaamheid door de deelnemers. Geadviseerd wordt de colleges tevoren voor te bereiden aan de hand van het studiemateriaal. 

Toelating

Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst. Bij overtekening genieten VBR-A leden voorrang. De cursus is verplicht voor VBR-A aspirant-leden.

Examen

Het mondelinge examen is verplicht voor aspirant VBR-A leden. Voor overige deelnemers is het examen facultatief. Voorwaarde om deel te nemen aan het examen is dat men in het bezit is van de mr.-titel. Het examen zal naar verwachting begin oktober worden afgenomen. Direct na afloop van de cursus zullen de onderdelen uit het cursusprogramma waarover zal worden geëxamineerd bekendgemaakt worden en de examendatum.

Cursusmateriaal

Digitale syllabus met relevante literatuur en rechtspraak.

Certificaat

Na de cursus zal u een certificaat van deelname digitaal worden toegezonden. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden getekend.

Evaluatie

Na afloop van elke cursusdag door deelnemers d.m.v. formulier in te vullen.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering kan kosteloos geschieden tot uiterlijk 7 februari 2018. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na 7 februari 2018 is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend. Het is niet mogelijk om op onderdelen van de cursus in te schrijven.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.