VBR-A/IBR Cursus Omgevingsrecht 2019

9 dagdelen najaar 2019
Cursus | € 2650,00 excl. BTW

In deze meerdaagse verdiepingscursus (9 dagdelen) worden de volgende onderwerpen behandeld: hoofdlijnen in het omgevingsrecht, het systeem en de kern van de ruimtelijke ordening, Wabo en vergunningverlening, ruimtelijke ordening en natuur en milieu, planrealisatie en grondbeleid, planschade en nadeelcompensatie en besluitaansprakelijkheid.

Na het volgen van deze cursus heeft u een diepgaand overzicht en inzicht in het brede gebied van het omgevingsrecht volgens huidig én komend recht (Omgevingswet).

De cursus wordt in de vorm van interactieve hoorcolleges gegeven met discussies en casusbehandelingen in combinatie met zelfwerkzaamheid (voorbereiding van de colleges) door de deelnemers.

 

Indien u interesse heeft in deze cursus dan kunt u een mail sturen naar onderwijs@ibr.nl. Zodra het programma gereed is zullen wij u die toesturen.

Programma

Programma 2019 is nog niet gereed. Er kunnen ten opzichte van 2018 wijzigingen plaatsvinden.

 

15.30 - 16.00 uur    ontvangst
16.00 - 18.00 uur    behandeling cursusonderdeel
18.00 - 19.00 uur    diner
19.00 - 21.00 uur    behandeling cursusonderdeel
 

Dag I Dinsdag 25 september 2018 Hoofdlijnen in het omgevingsrecht
Inleiding in de verschillende onderdelen van het omgevingsrecht: ruimtelijk beleid, gebiedsontwikkeling, plannen (hun inhoud en onderlinge relaties), vergunningenstelsels, aspecten die voor planvorming en vergunningverlening van belang zijn, en uitvoering van plannen en vergunningen met een doorkijk naar de Omgevingswet.
Docent: Prof. mr. J. Struiksma, hoogleraar bestuursrecht VU Amsterdam

 

Dag II Dinsdag 2 oktober 2018 Het systeem en de kern van de ruimtelijke ordening
Verstedelijkingsladder, relativiteit, plannen en procedures uit de Wro.
Docent: Prof. mr. N.S.J. Koeman, staatsraad Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State te Den Haag

 

Dag III Woensdag 10 oktober 2018 Wabo en vergunningverlening
Hoofdlijnen en op onderdelen een verdieping van het vergunningstelsel van de Wabo, voor zover relevant voor het ruimtelijk omgevingsrecht.
Docent: Mr. I.J. Wind-Middel, advocaat Trip Advocaten & Notarissen B.V. te Assen

 

Dag IV Dinsdag 16 oktober 2018 Ruimtelijke ordening en natuur
De betekenis van de Wet natuurbescherming voor de ruimtelijke planvorming en de vergunningverlening.
Docent: Mr. N.H. van den Biggelaar, advocaat De Brauw Blackstone Westbroek N.V. te Amsterdam

 

Dag V Woensdag 31 oktober 2018 Ruimtelijke ordening en milieu 1
Milieuaspecten die voor het bestemmingsplan relevant kunnen zijn zoals geur, geluid, luchtkwaliteit, bodem (w.o. archeologie), straling, wind, bezonning, groen en veiligheid. Beantwoording van de vragen 1) wat moet bij het bestemmingsplan (verbeelding en planregels) worden geregeld, 2) wat kan (eventueel aanvullend dan wel afwijkend) bij het bestemmingsplan worden geregeld en 3) waar liggen (jurisprudentiële) grenzen van regulering van ‘milieu’ bij het bestemmingsplan. Vanzelfsprekend zal e.e.a. worden afgezet tegen de regeling voor het omgevingsplan in de Omgevingswet.
Docent: Mr. J.C. van Oosten, advocaat Stibbe B.V. te Amsterdam

 

Dag VI Dinsdag 6 november 2018 Ruimtelijke ordening en milieu 2
Milieueffectrapportage, geluid, externe veiligheid (inclusief contouren van de betreffende regeling in de Omgevingswet).
Docenten: Mr. J. Gundelach, advocaat Soppe Gundelach Witbreuk advocaten te Almelo en mr. J.A.M. van der Velden, advocaat AKD te Breda

 

Dag VII Dinsdag 13 november 2018 Planrealisatie en grondbeleid
Realisatie van ruimtelijke plannen, samenwerkingsvormen, voorkeursrecht, onteigening en het verhaal van kosten.
Docenten: Mr. J. Hoekstra, staatsraad / lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State te Den Haag en mr. J.F. de Groot, advocaat Houthoff te Amsterdam

 

Dag VIII Dinsdag 20 november 2018 Planschade en nadeelcompensatie
Docent: Mr. G.M. van den Broek, universitair docent Universiteit Utrecht

 

Dag IX Dinsdag 27 november 2018 Besluitaansprakelijkheid
Docent: Mr. B.J.P.G. Roozendaal, advocaat AKD te Breda

Inleiders

Mr. N.H. van den Biggelaar, mr. G.M. van den Broek, mr. J.F. de Groot, mr. J. Gundelach, mr. J. Hoekstra, prof. mr. N.S.J. Koeman, mr. J.C. van Oosten, mr. B.J.P.G. Roozendaal, prof. mr. J. Struiksma, mr. J.A.M. van der Velden en mr. I.J. Wind-Middel

Datum

9 dagdelen najaar 2019

Tijdstip

16.00 - 21.00 uur

Locatie

Utrecht

Prijs

€ 2650,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, diner alsmede het examen

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 225,00 excl. BTW

Doelgroep

•             Advocaten met tenminste een voltooide stage-opleiding

•             Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen met tenminste drie jaar relevante werkervaring

Rechtsgebieden

Omgevingsrecht

Niveau

Verdieping, basiskennis op het terrein van het omgevingsrecht wordt verondersteld.

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

36

Opmerkingen

Toelating

Het is niet mogelijk om op onderdelen van de cursus in te schrijven. Bij overtekening genieten VBR-A leden voorrang. De cursus is verplicht voor VBR-A aspirant-leden. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.
 

Certificaat 

Na de cursus zal u een certificaat van deelname worden toegezonden. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden getekend.
 

Examen
Het examen bestaat uit een opdracht die direct na afloop van de cursus aan de kandidaten zal worden verstrekt. Deelnemers die in aanmerking willen komen voor een diploma, zijn verplicht de opdracht uit te werken. Het diploma wordt uitsluitend uitgereikt als de opdracht met een voldoende is beoordeeld. Het behalen van het diploma is verplicht voor aspirant VBR-A leden.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl. 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering kan kosteloos geschieden tot uiterlijk 22 augustus 2018. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.