Symposium Gebiedsontwikkeling in de nieuwe werkelijkheid

Maandagmiddag 10 september 2018
Overig | € 25,00 excl. BTW

Met de vastgoedcrisis achter de rug zijn er veel discussies gaande over de toekomst van gebiedsontwikkeling, onder meer over de verhouding tussen publieke en private partijen. Deze zijn echter vaak sterk normatief van aard (zoals de pleidooien voor nieuw verdienmodellen en voor organische gebiedsontwikkeling) en worden ‘slechts’ gevoed door kwalitatieve empirische informatie en anekdotes. Grootschalig, recent kwantitatief onderzoek, in verbinding met een kwalitatieve analyse, is in het veld van de gebiedsontwikkeling maar zeer beperkt voorhanden. 

Daar is verandering ingekomen met het onderzoek dat Instituut voor Bouwrecht en de Amsterdam School of Real Estate in opdracht van de Ministeries van I&M en BZK hebben uitgevoerd en dat betrekking heeft op de verdeling van het grondexploitatierisico tussen publieke en private partijen bij woningbouwprojecten na 2010. Daarin is onderzocht in hoeverre, mede door de komst van de Wro (in het bijzonder de Afdeling grondexploitatie) en sinds het begin van de vastgoedcrisis in 2008 de verhouding publiek-privaat gewijzigd is ten opzichte van de eerste Vinex-fase (1994-2005). Tipje van de sluier: het is minder dan vaak beweerd wordt. 

Tijdens deze bijeenkomst wordt het rapport overhandigd aan Hans Tijl, directeur Ruimtelijke ontwikkeling bij het Ministerie van BZK. Vervolgens zal door de auteurs van het rapport aan de hand van een drietal referaten de stand van zaken bij gebiedsontwikkeling, mede met het oog op de toekomst doorgelicht worden. Er is veel ruimte voor discussie en gedachtewisseling. 

Programma

13.15 - 13.30 uur  ontvangst
13.30 - 13.45 uur  welkom en introductie op het onderzoek door prof. dr. ir. A.G. Bregman en mr. J.J. Karens
13.45 - 13.55 uur  vragen en discussie
13.55 - 14.10 uur  overhandiging rapport en reactie drs. D.J. Tijl, directeur Ruimtelijke ontwikkeling Ministerie van BZK 
14.10 - 14.20 uur  referaat prof. dr. E. Buitelaar over de resultaten van het onderzoek in het licht van de vastgoedcrisis
14.20 - 14.30 uur  referaat prof. mr. W.C.T.F. de Zeeuw over de verhoudingen bij gebiedsontwikkeling met het oog op de toekomst
14.30 - 14.50 uur  vragen/discussie over gebiedsontwikkeling in de nieuwe werkelijkheid

Inleiders

prof. dr. ir. A.G. Bregman, prof. dr. E. Buitelaar, mr. J.J. Karens en prof. mr. W.C.T.F. de Zeeuw

Datum

Maandagmiddag 10 september 2018

Tijdstip

13:15 - 15:00 uur

Locatie

Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein 29 te Den Haag

Prijs

€ 25,00 excl. BTW en incl. exemplaar van het rapport ‘Gebiedsontwikkeling in de nieuwe werkelijkheid’ (losse verkoopprijs € 19,95)

Doelgroep

Doelgroep: iedere professional die met gebiedsontwikkeling te maken heeft, bijvoorbeeld werkzaam als:

• adviseur

• jurist grondzaken

• planeconoom

• projectontwikkelaar

Rechtsgebieden

gebiedsontwikkeling, grondbeleid 

Aantal deelnemers

30

Opmerkingen

NOvA-punten:
Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren.
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Restitutie van het deelnamegeld is niet mogelijk. Het rapport ‘Gebiedsontwikkeling in de nieuwe werkelijkheid’ wordt u achteraf toegestuurd.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.