Studiemiddag Koop van onroerende zaken (non-conformiteit en NVM-koopovereenkomst)

Vrijdag 8 februari 2019
Studiebijeenkomst | € 395,00 excl. BTW

Wat kan een koper doen als hij na de levering ontdekt dat de door hem gekochte woning vol met boktor blijkt te zitten? En wat is voor hem mogelijk als blijkt dat op de gekochte woning een aanwijzing als ‘beschermd dorpsgezicht’ rust, waardoor hij de woning niet mag verbouwen? Kan hij in zulke gevallen schadevergoeding vorderen van de verkoper of kan hij de koopovereenkomst ontbinden? De koper van een woning zal zich soms voelen alsof hij op drijfzand staat. Hetzelfde geldt voor de ondernemer die een bedrijfspand heeft gekocht waaraan een ‘gebrek’ blijkt te kleven.

Na het volgen van deze bijeenkomst zult u de koper op adequate wijze over zijn mogelijkheden kunnen adviseren en ook zult u een verkoper kunnen bijstaan die zich wil verweren tegen een door de koper tegen hem ingestelde vordering.

Het Burgerlijk Wetboek bevat, in (o.m.) art. 7:17 BW, een ‘risicoregeling’ aan de hand waarvan in een concreet geval kan worden bepaald voor wiens risico een aan de gekochte onroerende zaak klevend ‘gebrek’ komt (verkoper of koper). In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van de NVM-koopakte. Ook deze modelakte passeert de revue.

Tijdens deze bijeenkomst worden de volgende aspecten behandeld: non-conformiteit (en de diverse vorderingen die de koper tegen de verkoper kan instellen), de bepalingen uit de NVM-koopakte, onbekendheids- en ouderdomsclausules, de klachtplicht van de koper (op grond van art. 7:23 BW), verzuim en ingebrekestelling, het financieringsvoorbehoud en het boetebeding (in de koopovereenkomst). De stof wordt aan de hand van concrete casus besproken, waarbij uiteraard aan recente jurisprudentie (en overige actuele ontwikkelingen) aandacht wordt besteed.

Programma

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Dammingh portret
Mr. J.J. (Jaap) Dammingh

Universitair hoofddocent Burgerlijk (proces)recht

Radboud Universiteit Nijmegen

Datum

Vrijdag 8 februari 2019

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Rechtsgebieden

Diversen

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.