Studiemiddag Hoe realiseren we wind- en zonne-energie: van vergunningverlening tot bouw- en onderhoudscontracten

Dinsdag 5 februari 2019
Studiebijeenkomst | € 410,00 excl. BTW

Gelet op de grote duurzaamheidsdoelen uit het Klimaatakkoord zal grootschalige duurzame energieopwekking via wind- en zonneparken een steeds grotere vlucht krijgen. Deze bijeenkomst helpt u om goed op de hoogte te blijven van de juridische ins en outs van het gehele proces van realisatie: van vergunningverlening, zakelijke rechten en financiering tot bouw- en onderhoudscontractering.

Allereerst wordt ingegaan op een aantal basisvoorwaarden voor de realisatie van zonne- en windprojecten, waaronder met name vergunning- en subsidieverlening. Hierbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
• Stand van zaken: Energieakkoord, Klimaatakkoord, Rijkstructuurvisie wind op land, participatie en het participatieplan (in de Omgevingswet).
• Bevoegdheidsverdeling tussen gemeente en provincies (in de Elektriciteitswet 1998); provinciale structuurvisies.
• Toepassing van de coördinatieprocedures uit de Wro en projectbesluit Chw.
• Toepasselijkheid van de Belemmeringenwet Privaatrecht en sanering van installaties.
• Activiteitenbesluit en maatwerkvoorschriften.
• Natuurbeschermingsaspecten en milieueffectrapportage.
• Planschade.
• Betekenis van de Omgevingswet voor grootschalige duurzame energievoorziening.

Vervolgens zullen de goederenrechtelijke aspecten rond energieopwekking middels zonnecollectoren en windturbines worden besproken. Met name wordt antwoord gegeven op praktische vragen rond natrekking, de vestiging van opstalrechten en aanvullende regelingen voor toegang, windvang en kabels. In dit verband wordt ook besproken de noodzaak voor, en de vorm van vergoedingen voor grondeigenaren, grondgebruikers en naburen. Financieringsaspecten voor zover zakenrechtelijk van belang komen ook aan de orde.

In het tweede deel van deze bijeenkomst zullen verschillende contractsvormen worden besproken, met name ten aanzien van de bouw en het onderhoud van wind- en zonneparken, hoe de contractering wordt gestructureerd en welke discussiepunten daarbij veel voorkomen.

Tijdens de bijeenkomst is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Programma

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.30 uur inleiding mr. J.J. Peelen over vergunningverlening en zakelijke rechten
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 17.45 uur inleiding mr. B.Th. van Schouwenburg MRE over contractering

Inleiders

Peelen portret
Mr. J.J. (Jan Jakob) Peelen

Advocaat/partner

Dentons Boekel N.V.

van Schouwenburg MRE portret
Mr. B.Th. (Bas) van Schouwenburg MRE

Advocaat/Partner

Dentons Boekel N.V.

Datum

Dinsdag 5 februari 2019

Tijdstip

13.30 - 17.45 uur

Locatie

KIVI Zalencentrum, Prinsessegracht 23 te Den Haag

Prijs

€ 410,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Publiekrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

40

NOvA punten

4

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.