Studiemiddag De compacte stad: flexibiliteitsinstrumenten in het omgevingsrecht

Dinsdag 29 mei 2018
Studiebijeenkomst | € 395,00 excl. BTW

De compacte stad is een term waarmee wordt gedoeld op de concentratie en menging van functies zoals wonen, werken en recreëren in het stedelijk gebied, waarbij de goede leefkwaliteit in dat gebied blijft gewaarborgd. Het gaat over gebruiken van de (vrijkomende) ruimte van oude bedrijfsterreinen, voormalige kazernes, havengebieden of andere braakliggende gebieden in de stad. En over: het overkluizen van wegen; ondergronds bouwen of juist de hoogte in; het realiseren van nieuwe woon-werkgebieden dichtbij de stad en het vernieuwen van verloederde buurten.
Bouwen en ontwikkelen in stedelijk gebied kent vele uitdagingen waaronder de ruimtelijke besluitvorming omtrent het project en het voldoen aan de normen die voortvloeien uit de milieu- en natuurwetgeving. Slim inzetten van de flexibiliteitsinstrumenten, voorhanden in de huidige wet- en regelgeving, zal vaak noodzakelijk zijn voor het welslagen van een project dat uitgaat van het idee van de compacte stad.

In deze bijeenkomst komt het huidige instrumentarium in de Wet ruimtelijke ordening, de Crisis- en herstelwet en de milieu wet- en regelgeving (toegespitst op de normering) aan de orde. Daarbij ligt de nadruk met name op de flexibiliteit van de instrumenten en op welke wijze de milieugebruiksruimte in de compacte stad optimaal kan worden benut.
Ook de actuele jurisprudentie met betrekking tot flexibel bestemmen komt aan de orde. En er wordt een blik op de toekomst geworpen: de doorwerking van de experimenten onder de Crisis- en herstelwet (brede bestemmingsplan) en de komende Omgevingswet (en de komst van het omgevingsplan).

Programma

13.00 - 13.30 uur    ontvangst

13.30 - 15.00 uur    inleiding mr. dr. M.N. Boeve over de compacte stad en huidige flexibiliteitsinstrumenten

15.00 - 15.15 uur    pauze

15.15 - 16.45 uur    inleiding mr. M.C. Brans over flexibiliteit in de praktijk en doorkijk naar de Omgevingswet

16.45 - 17.00 uur    vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Mr. M.C. Brans, advocaat Houthoff te Amsterdam en mr. dr. M.N. Boeve, universitair docent Universiteit Utrecht

Datum

Dinsdag 29 mei 2018

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

KIVI, Prinsessegracht 23 te Den Haag

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal 

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Publiekrechtelijk bouwrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

34

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.