Studiemiddag Aanbesteden van UAV-GC 2005 contracten

Donderdag 7 februari 2019
Studiebijeenkomst | € 395,00 excl. BTW

De UAV-GC 2005 en de daarbij behorende model Basisovereenkomst zijn paritair opgestelde algemene voorwaarden die aanbestedende diensten op grond van de Gids Proportionaliteit in beginsel dienen te hanteren bij opdrachten waarin ontwerp en uitvoering zijn geïntegreerd. Afwijking van deze voorwaarden of de model Basisovereenkomst is slechts toegestaan indien de aanbestedende dienst de betreffende afwijking voldoende heeft gemotiveerd. In de praktijk blijkt dat afwijkingen op de UAV-GC 2005 eerder regel dan uitzondering zijn. Dit kan niet alleen strijd met de Gids Proportionaliteit opleveren, maar zorgt vaak ook voor veel vragen in de nota van inlichtingen en een verstoorde balans tijdens de uitvoering. Daarnaast ontstaan regelmatig discussies over de vraag of de opdrachtnemer mocht vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie tijdens de aanbestedingsfase of dat de opdrachtnemer zelf nader onderzoek had moeten verrichten. Hoe verhoudt een dergelijke onderzoeksplicht zich tot de veelal korte termijnen in een aanbestedingsprocedure? En past de risicoverdeling uit de UAV-GC 2005 wel bij een overeenkomst die tot stand is gekomen door middel van een aanbesteding?

U wordt bijgepraat over hoe de aanbestedingsrechtelijke praktijk zich verhoudt tot toepassing van de UAV-GC 2005. Daarbij zal worden ingegaan op aanbestedingsrechtelijke en bouwrechtelijke rechtspraak over de UAV-GC 2005, alsmede op adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Na het volgen van deze bijeenkomst weet u waar de problemen met het aanbesteden van UAV-GC 2005 contracten kunnen ontstaan, maar ook hoe deze het beste voorkomen kunnen worden.

Programma

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding mr. A.B.B. Gelderman over de relevante aanbestedingsrechtelijke regels bij het aanbesteden van UAV-GC 2005 contracten (motiveringsverplichtingen, clusterverbod/splitsingsgebod, gemengde opdrachten)
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.45 uur inleiding mr. M.S. ten Feld-Sprik over risicoverdeling en doorwerking van aanbestedingsrecht in de uitvoeringsfase (waaronder informatie/onderzoeksplicht)
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Gelderman portret
Mr. A.B.B. (Arnold) Gelderman

Advocaat

KienhuisHoving advocaten en notarissen N.V.

ten Feld-Sprik portret
Mr. M.S. (Marianne) ten Feld-Sprik

Advocaat

KienhuisHoving advocaten en notarissen N.V.

Datum

Donderdag 7 februari 2019

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren en contractmanagers

Rechtsgebieden

Privaatrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.