1e VBR Seminar 2018: Geïntegreerde contracten: geleerde lessen en nieuwe kansen - VOLGEBOEKT

Donderdagmiddag 15 maart 2018
VBR | € 0,00 excl. BTW

Geïntegreerde contracten zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse bouwcontractenrecht. Er worden verschillende contractmodellen gebruikt voor geïntegreerd contracteren, zoals D&B-contracten, DBFMO-contracten en de UAV-GC 2005, die op dit moment onderwerp is van een herziening. Tijdens het seminar zal het fenomeen geïntegreerd contracteren aan een kritische blik worden onderworpen. Wat zijn de positieve en negatieve aspecten die door opdrachtgevers en opdrachtnemers worden ervaren? Is er een heroriëntatie nodig? Tijdens dit seminar wordt door mr. B.C.L. van den Berg  en ir. M. Smitt  op deze onderwerpen ingegaan.

Daarnaast zal mr. dr. E.M. Bruggeman vanuit een neutraal perspectief ingaan op interessante ontwikkelingen in het internationale bouwcontractenrecht. Welke lessen zijn er op het gebied van geïntegreerde contracten bijvoorbeeld te trekken uit vernieuwingen in internationale contractvoorwaarden als FIDIC en NEC4?

Programma

13.00 - 13.30 uur ontvangst

13.30 - 13.40 uur opening door de Voorzitter prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans

13.40 - 14.15 uur inleiding door mr. B.C.L. van den Berg over de Nederlandse markt vanuit het perspectief van de opdrachtgever

14.15 - 14.50 uur inleiding door ir. M. Smitt over de Nederlandse markt vanuit het perspectief van de opdrachtnemer

14.50 - 15.15 uur pauze

15.15 - 15.50 uur inleiding door mr. dr. E.M. Bruggeman over geïntegreerde bouwcontracten vanuit het perspectief van het internationale bouwcontractenrecht

15.50 - 16.10 uur discussie o.l.v. mr. L.C. van den Berg

16.10 - 16.15 uur afsluiting

16.15 - 17.30 uur borrel

Inleiders

Mr. B.C.L. van den Berg, senior beleidsadviseur ProRail B.V. te Utrecht, mr. dr. E.M. Bruggeman, sr. stafmedewerker Instituut voor Bouwrecht te Den Haag en ir. M. Smitt, directeur BAM Infra Multidisciplinaire Contracten te Gouda, tevens bestuurslid Bouwend Nederland te Zoetermeer.

Datum

Donderdagmiddag 15 maart 2018

Tijdstip

13.30 - 16.15 uur

Locatie

Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, 3512 HE Utrecht

Prijs

€ 0,00

Prijs: € 0,00 (leden van de VBR en VBR-A gratis en niet-leden € 35,- (vrijgesteld van BTW))

Doelgroep

• Advocatuur
• Juristen werkzaam bij de overheid
• Bedrijfsjuristen
• Juridische professionals

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

130

Opmerkingen

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren.
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

Algemene voorwaarden

Toelating: Deze bijeenkomst staat open voor iedereen die zich vooraf als deelnemer heeft opgegeven. Bij overtekening genieten VBR(-A)-leden voorrang.

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje IBR of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Don’t spoil the party: Deelname is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!
Annuleringen kunnen tot en met donderdag 8 maart 2018 schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 25,- administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie, waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient de deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.