Actualiteitencollege Natuur

Woensdagmiddag 23 mei 2018
Actualiteiten college | € 405,00 excl. BTW

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Met deze geïntegreerde wet is een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de oude wetgeving doorgevoerd. Eén van de meest in het oog springende wijziging betreft de wetgeving met betrekking tot de soortenbescherming. Ook wetgeving met betrekking tot gebiedsbescherming en houtopstanden is, hoewel minder vergaand, gewijzigd.

Dit actualiteitencollege richt zich op advocaten en juristen die in één middag op de hoogte willen worden gebracht van de Wet natuurbescherming en de implicaties voor ruimtelijke besluitvorming en de actuele jurisprudentie op het gebied van natuur (gebiedsbescherming en soortenbescherming).

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
•    De Wet natuurbescherming: doelstellingen en uitgangspunten, zorgplicht, opzet, inhoud en verhouding Wabo.
•    Actualiteiten gebiedsbescherming: het Natuurnetwerk Nederland, de aanwijzing van Natura 2000-gebieden, de beschermingsregimes, waaronder de toetsing van bestemmingsplannen, de vergunningplicht en de uitzonderingen daarop, het begrip significante gevolgen en de passende beoordeling, PAS, handhaving en beheerplannen.
•    Actualiteiten soortenbescherming: wettelijke verboden per diergroep en rol van opzet, ruimtelijke ontwikkelingen, ecologisch onderzoek, vrijstellingen, ontheffing en alternatieve toestemming (gedragscodes).
•    Actualiteiten bescherming houtopstanden.

Tevens zal de Aanvullingswet natuur Omgevingswet kort aan bod komen.

Programma

13.00 - 13.30 uur    ontvangst

13.30 - 15.00 uur    inleiding

15.00 - 15.15 uur    pauze

15.15 - 17.00 uur    vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Mr. J. Verbeek, sr. jurist Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State te Den Haag

Datum

Woensdagmiddag 23 mei 2018

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs

€ 405,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Publiekrechtelijk bouwrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.