Over het Instituut voor Bouwrecht

Historie

Met een georganiseerde en meer systematische beoefening van het bouwrecht is in ons land begonnen in 1959.

Op uitnodiging van de Stichting Bouwresearch van de toenmalige Raad van Bestuur Bouwbedrijf riep toen een aantal juristen uit de kring van het opdrachtgevende, ontwerpende en uitvoerende bouwbedrijf, tezamen met een aantal bij het Openbaar Bestuur ten behoeve van het bouwen werkzame juridisch deskundigen, de Commissie Bouwrecht in het leven.

Op 31 december 1968 werd door de werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid de Stichting Instituut voor Bouwrecht (IBR) opgericht, die sindsdien de activiteiten van de Commissie Bouwrecht voortzette en uitbreidde.

Doelstelling

Het doel van het IBR is blijkens de statuten:

"Het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht, alsmede van de studie van juridische en maatschappelijke vraagstukken en verschijnselen in het algemeen, voorzover die betrekking hebben op of van betekenis kunnen zijn voor de kennis en verdieping van het bouwrecht."

Dit doel wordt nagestreefd door het verrichten van onderzoek, het uitgeven van publicaties, de verenigingen VBR en VBR-A, het uitgeven van het Tijdschrift voor Bouwrecht (tot 31 december 2007 het tijdschrift bouwrecht) en het organiseren van onderwijs en studiedagen. Daarnaast is het IBR internationaal actief o.a. middels de Europese Vereniging voor Bouwrecht en het Platform for Experts in Planning Law.

Financiering

De activiteiten van het IBR zijn mogelijk door het aanbieden van cursussen, publicaties en onderzoek. Voorts ontvangt het IBR een gering bedrag aan subsidies van enkele organisaties.