Algemene informatie en algemene voorwaarden bijeenkomsten

Per 1 november 2018

Onderstaande informatie en aanmeldingsvoorwaarden gelden voor alle bijeenkomsten van het Instituut voor Bouwrecht.

Algemene informatie bijeenkomsten

Voor aanmelding kunt u het aanmeldingsformulier op de website gebruiken. In onderstaande algemene voorwaarden zijn tevens examenregels opgenomen voor die bijeenkomsten waaraan een afsluitend, al dan niet facultatief, examen is verbonden.

Evaluatie
De docenten zijn afkomstig uit de wetenschap en de praktijk, waarmee een academisch alsmede een op de praktijk van de bouwrecht jurist afgestemd hoog niveau is gewaarborgd. Bij iedere bijeenkomst wordt gelegenheid geboden om de bijeenkomst door de deelnemers te laten evalueren. De uitkomst speelt een belangrijke rol in het onderwijsprogramma van het Instituut voor Bouwrecht. Uw medewerking (evt. voorzien van uw naam) bij de evaluatie wordt zeer op prijs gesteld. U kunt het evaluatieformulier na afloop van de bijeenkomst inleveren, mailen naar onderwijs@ibr.nl of opsturen naar het Instituut voor Bouwrecht, Postbus 93077, 2509 AB DEN HAAG.

Doelgroep
In verband met de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) wordt erop gewezen dat het niveau van de bijeenkomsten, tenzij anders vermeld, is afgestemd op de advocatuur alsmede op de academisch geschoolde (bedrijfs)juristen. Daar waar in dit boekje staat ‘[aantal] PO-punten’ betreft het een voor advocaten puntwaardige cursus.

Indien een notaris een bijeenkomst van het Instituut voor Bouwrecht wil bijwonen en KNB punten wil hebben, dient de notaris voorafgaand aan de bijeenkomst hiervoor zelf zorg te dragen bij de KNB. Het Instituut voor Bouwrecht zorgt dat er een handtekeningenlijst ter beschikking wordt gesteld.

Klachten
Klachten over of naar aanleiding van een bijeenkomst kunnen per e-mail worden gemeld aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht, onderwijs@ibr.nl. Voor eventuele klachten raadpleeg http://www.ibr.nl/activiteiten/klachtenprocedure-onderwijs. Het hebben van een klacht ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.

Nadere inlichtingen
Tel.: 070 - 324 55 44
E-mail: onderwijs@ibr.nl

Algemene voorwaarden bijeenkomsten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bijeenkomsten van het Instituut voor Bouwrecht.

 

1. AANMELDING VOOR BIJEENKOMST

1.1. De overeenkomst komt tot stand door aanmelding voor een bijeenkomst.
1.2. Twee tot vier weken voor een bijeenkomst wordt een deelnamebevestiging gestuurd. Met het versturen van de bevestiging zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Studiemateriaal wordt voor aanvang van de bijeenkomst toegezonden, dan wel op de bijeenkomst zelf uitgereikt.
1.3. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Voor sommige bijeenkomsten geldt dat leden van de Vereniging voor Bouwrecht(-Advocaten) voorrang genieten; dit is bij die bijeenkomsten aangeven.
1.4. Aanmelding betekent dat u akkoord bent met de hieronder vermelde betalings- en annuleringsvoorwaarden.

 

2. WIJZIGINGEN

Het Instituut voor Bouwrecht behoudt zich het recht voor bijeenkomsten (of onderdelen daarvan) in verband met onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen te wijzigen of te annuleren. Indien het één of het ander zich voordoet, wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Voor actuele gegevens raadpleeg www.ibr.nl/agenda.

 

3. BETALINGSVOORWAARDEN

3.1. Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
3.2. Het deelnamegeld dient binnen 14 dagen na de datum vermeld op de factuur te worden overgemaakt o.v.v. het factuurnummer. Het Instituut voor Bouwrecht heeft het recht vooruitbetaling, concrete betaling en/of zekerheid van deelnemer te verlangen.
3.3. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de betaling van het deelnamegeld, ook indien de organisatie, waar deelnemer werkzaam is, of een andere derde, voor betaling van het deelnamegeld zorg draagt.
3.4. In het deelnamegeld zijn de kosten van het digitaal ter beschikking te stellen studiemateriaal, consumpties en (indien van toepassing) gezamenlijke lunches, diners en boeken inbegrepen tenzij anders vermeld.
3.5. Desgevraagd wordt het studiemateriaal ook als papieren exemplaar ter beschikking gesteld.
De prijs van de papieren syllabus wordt per bijeenkomst vermeld. Studiemateriaal wordt voor aanvang van de bijeenkomst toegezonden dan wel op de bijeenkomst zelf uitgereikt.
3.6. De deelnamekosten en het studiemateriaal van de bijeenkomst zijn exclusief 21% BTW.
3.7. Wijzigingen en zet- en drukfouten in genoemde bedragen voorbehouden.
3.8. De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is deelnemer, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim. In dat geval is deelnemer verplicht een rentevergoeding van 1% per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag. Deze rentevergoeding is verschuldigd uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente. Voor zover deelnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is deelnemer naast de rente een vergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
3.9. Deelnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door het Instituut voor Bouwrecht.
3.10. Indien deelnemer het niet eens is met het door het Instituut voor Bouwrecht gefactureerde bedrag stelt de deelnemer het Instituut voor Bouwrecht daarvan onmiddellijk - doch uiterlijk binnen de betalingstermijn van 14 dagen - schriftelijk op de hoogte, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in te stemmen met het door het Instituut voor Bouwrecht gefactureerde bedrag.
3.11. Iedere overschrijding van de betalingstermijn geeft het Instituut voor Bouwrecht de bevoegdheid haar verplichtingen jegens de deelnemer onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten.
3.12. Voltijdstudenten, die tegen een gereduceerd tarief aan een bijeenkomst willen deelnemen, dienen daartoe een kopie van hun collegekaart te overleggen aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Aan de hand hiervan zal de voltijdstudent bericht ontvangen over de hoogte van de deelnamekosten.

 

4. ANNULERINGSVOORWAARDEN

4.1. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl).
4.2. Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie.
4.3. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
4.4. Voor de meerdaagse cursussen gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden; deze zijn vermeld bij die cursussen.

 

5. VERVANGING

Bij verhindering kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats in nemen. De gegevens van de plaatsvervanger worden voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail (onderwijs@ibr.nl) aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht meegedeeld.

 

6. EXAMENREGLEMENT

6.1. Indien het examen niet de gehele stof van een cursus betreft, wordt na afloop van de cursus vermeld op welke onderdelen het examen betrekking heeft.
6.2. Mondelinge examens worden door twee examinatoren afgenomen. Bij mondelinge examens wordt het resultaat onmiddellijk meegedeeld.
6.3. Er zijn bij het mondelinge examen twee examendata waaruit gekozen kan worden. De tweede datum kan gebruikt worden als datum voor de eerste poging of als herkansingsdatum. Herkansing is alleen mogelijk indien gebruik is gemaakt van de eerste examendatum.
6.4. De examendatum en de herkansingsdatum worden door het Instituut voor Bouwrecht bepaald.
6.5. Indien voor toelating tot een bepaald examen vereist is dat de deelnemer aan bepaalde voorwaarden voldoet, is dat bij de betreffende cursus vermeld.

 

7. CERTIFICAAT VAN DEELNAME EN PRESENTIELIJST

7.1. Iedere deelnemer ontvangt na het bijwonen van de bijeenkomst een certificaat van deelname.
7.2. Het certificaat wordt binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd. Voor het toesturen van een papieren exemplaar wordt € 15,- excl. BTW administratie-/verzendkosten in rekening gebracht.
7.3. Bij aanvang en einde van alle door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) geregistreerde bijeenkomsten wordt een presentielijst ter ondertekening aangeboden. U dient alleen te tekenen wanneer u advocaat of notaris bent en in aanmerking wenst te komen voor NOvA- of KNB-punten.
7.4. Om in aanmerking te komen voor een certificaat is het noodzakelijk dat u de presentielijsten bij aankomst en vertrek tekent. De verantwoording voor het tekenen van de presentielijsten ligt bij deelnemer zelf en niet bij het Instituut voor Bouwrecht.
7.5. Deelnemer dient er rekening mee te houden dat gedeeltelijke afwezigheid gedurende de bijeenkomst kan leiden tot aftrek van punten voor de gemiste tijd dat men afwezig is geweest. Per aanwezig uur wordt een punt toegekend. Het tijdstip van binnenkomst en/of vertrek dat door de aanwezige begeleider van de bijeenkomst wordt genoteerd, wordt als de werkelijke aankomst- en/of vertrektijd aangemerkt behoudens tegenbewijs te leveren door deelnemer.
7.6. Is niet beide keren getekend, dan wordt aan een deelnemer die toch aanspraak maakt op het certificaat, gevraagd bewijs te leveren van het feit dat de gehele (dan wel een deel van de) bijeenkomst is bijgewoond. Als bewijs gelden verklaringen van kantoorgenoten niet.